ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scoundrel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scoundrel*, -scoundrel-

scoundrel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scoundrel (n.) คนชั่ว See also: คนเลว, คนชั่วร้าย, คนโกง, คนไม่ซื่อสัตย์, ทุรชน, คนเสเพล Syn. rogue, scamp, villian
English-Thai: HOPE Dictionary
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
English-Thai: Nontri Dictionary
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A gallows-hung scoundrel is what I see.สิ่งที่ข้าเห็นก็คือ เจ้าคนเสเพล
These boots used to belong to Giovanni Gramigna, a scoundrel with a heart of gold.ไม่ต้องซื้อหาเรียกว่าให้ครบชุดไปเลย รองเท้ายังใหม่เอี่ยมอ่อง
That scoundrel will be saved once again, we didn't find shanti's corpse there om!คนชั่วนั่นจะลอยนวลอีกครั้ง, พวกเราไม่ได้ค้นหาศพของชานติที่นั่น โอม!
You're just a street scoundrel in Macau, and you're already talking so big?แกมันแค่นักเลงข้างถนนในมาเก๊า, แลัวแก มาทำเป็นพูดใหญ่โต?
With Davidstown certainly captured why would this scoundrel and his wench be allowed free passage for this midnight tryst?With Davidstown certainly captured... ...why would this scoundrel and his wench be allowed free passage... ...for this midnight tryst?
I knew that boney scoundrel would keep coming after me.ข้าคิดว่าถ้าปล่อยไว้ยังงี้ - มันคงตามล่าข้ามาตลอดแน่
This scoundrel is not worth itป่วยการเปล่าที่จะทำเช่นนี้
Then capture the scoundrel and send him back to prison!อุ๊ย! ที่ฉันตัวโตเป็นนี้เพราะเวทย์มนต์ต่างหาก พ่อครับ!
He can help you track down the scoundrel what sold you a bill of goods.เขาจะช่วยตามหาตัวไอ้คนโกง... ที่ขายเอกสารนั้นให้คุณ
I'm not going to have this bitch and her scoundrel of a brother coming into my town,ผมไม่ได้จะมีตัวเมียน คนเลวของเธอและพี่ชายของ เข้ามาในเมืองของฉัน
I will return this scoundrel to his country.ข้าจะเอาตัวแสบนี่ กลับเมืองของมันไปซะ
I've been married to that scoundrel for 26 years, and I have innumerable reasons for wanting to see him fail.ฉันแต่งงานกับ วายร้ายคนนั้นมาถึง 26 ปี และฉันมีเหตุผลมากมาย ที่ต้องการเห็นเขาล้มเหลว

scoundrel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 混蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch
浑蛋[hún dàn, ㄏㄨㄣˊ ㄉㄢˋ, 浑蛋 / 渾蛋] scoundrel (term of abuse for bad person); bastard; hoodlum; wretch; also written 混蛋|混蛋
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
坏东西[huài dōng xi, ㄏㄨㄞˋ ㄉㄨㄥ ㄒㄧ˙, 坏东西 / 壞東西] bastard; scoundrel; rogue
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ, 孬种 / 孬種] coward; useless scoundrel
谬种[miù zhǒng, ㄇㄧㄡˋ ㄓㄨㄥˇ, 谬种 / 謬種] error; fallacy; misconception; scoundrel; You swine!
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 害人精] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest
大坏蛋[dà huài dàn, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄞˋ ㄉㄢˋ, 大坏蛋 / 大壞蛋] scoundrel; bastard
无籁[wú lài, ˊ ㄌㄞˋ, 无籁 / 無籟] scoundrel

scoundrel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
姦人[かんじん, kanjin] (n) villain; scoundrel
極悪人[ごくあくにん, gokuakunin] (n) scoundrel
無頼漢[ぶらいかん, buraikan] (n) ruffian; villain; scoundrel
悪人[あくにん, akunin] (n,adj-no) bad person; villain; scoundrel; wrongdoer; wicked person; (P)
悪党[あくとう, akutou] (n,adj-no) scoundrel; rascal; villain
悪徒[あくと, akuto] (n) rascal; scoundrel; villain
悪漢[あっかん, akkan] (n) (obsc) rascal; villain; scoundrel; ruffian; crook
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P)
極道者;獄道者[ごくどうもの, gokudoumono] (n) scoundrel; rake
無頼[ぶらい, burai] (n,adj-na,adj-no) (1) hoodlum; scoundrel; ruffian; tough; villain; (2) villainy; (3) without relying on others; without asking for help

scoundrel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
คนชั่ว[n. exp.] (khon chūa) EN: wicked person ; scoundrel FR: méchante personne [f]
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f] ; racaille [f] ; mauvais [mpl] ; méchants [mpl]
กุ๊ย[n.] (kui) EN: ruffian ; bully ; scoundrel ; boor FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
เส็งเคร็ง[adv.] (sengkhreng) EN: scoundrelly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scoundrel
Back to top