ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selection*, -selection-

selection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selection (n.) การคัดเลือก See also: การสรรหา, การเลือกสรร, การคัดสรร, การเลือกเฟ้น Syn. choice, choosing, election, determination
selection (n.) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก See also: สิ่งที่ถูกเลือก, ของที่คัดเลือกมาอย่างดี, บทหรือตอนในหนังสือที่เลือกมา Syn. choice, excerpts, pickings, preference
selection (n.) ตัวเลือก See also: รายการให้เลือก Syn. choice, assortment, range, list
English-Thai: HOPE Dictionary
selection(ซีเลค'เชิน) n. การเลือก,การคัดเลือก,สิ่งที่ได้รับเลือก, Syn. election,discrimination
English-Thai: Nontri Dictionary
selection(n) การเลือก,การเลือกสรร,การคัดเลือก,การเลือกเฟ้น,สิ่งที่เลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
selectionการคัดเลือก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selection and appointmentการคัดเลือกและการแต่งตั้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผื่อเลือก (v.) reserve for selection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ...
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ
The train came in through the archway, and the officer in charge of the selection went immediately to work... and sent 2,000 of them... straightaway to Special Treatment.หัวหน้าก็ตรงเข้าไป... ชี้เอา 2000 คน... นึกว่ายิว...
Andy had transformed a storage room smelling of rat turds and turpentine into the best prison library in New England, complete with a fine selection of Hank Williams.แอนดี้ได้เปลี่ยนห้องเก็บกลิ่นของ turds หนูและสน เป็นห้องสมุดเรือนจำที่ดีที่สุดในนิวอิงแลนด์ เสร็จสิ้นกับการเลือกที่ดีของแฮงค์วิลเลียมส์
But they're also forming a selection committee.ที่ด้านบนของรายชื่อที่สั้นมาก แต่พวกเขายังอดีต คณะกรรมการคัดเลือก
A highly prestigious assignment. Although, for Jerome selection was virtually guaranteed at birth.สิทธิพิเศษของเจโรมที่มีโดยกำเนิด
There's a great selection of new handlers in this year's CIA Christmas catalog.ยังมีคนดูแลให้เลือกอีกเยอะ ในแคตตาล็อกคริสต์มาสของซีไอเอ
Are you referring to the selection trials for the Cuisine Competition?พร้อมที่จะเข้าแข่งขันทำอาหารต่อมั้ย
He asked me to prepare for the selection trial again...เค้าขอให้ฉันเตรียมตัวสำหรับรอบคัดเลือกอีกครั้ง
Both Ma-Ri and Moo-Ryong are now into the final stage of the selection trials.มาริกับมูรยอง กำลังแข่งคัดตัวรอบสุดท้ายอยู่ค่ะ
It's not an easy chore either. Moreover, I have to prepare for the selection trials. I'll be very busy.งานบ้านก็ไม่ง่ายเหมือนกัน ยิ่งกว่านั้นนะ ชั้นยังต้องเตรียมตัวสำหรับการแข่งอีก มันทำให้ชั้นยุ่งมากเลย
My mother told me, "Never go to a party empty-handed" so I went to the Zen Eatery and got a selection of cookies.ใช่ แม่ฉันสอนมาว่า"อย่าไปงานคนอื่นมือเปล่า" ฉันก็เลยไปที่ร้านอาหารเซ็น แล้วก็ซื้อคุ้กกี้มานิดหน่อย ไม่ล่ะ ขอบคุณ

selection ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然选择[zì rán xuǎn zé, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, 自然选择 / 自然選擇] natural selection
淘汰[táo tài, ㄊㄠˊ ㄊㄞˋ, 淘汰] to wash out; elimination (by selection); natural selection; to knock out (in a competition); to die out; to phase out

selection ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クローン選択説[クローンせんたくせつ, kuro-n sentakusetsu] (n) clonal selection theory
セレクションマッチ[, serekushonmacchi] (n) selection match
チョイス[, choisu] (n,vs) choice; selection
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection
ポートフォリオセレクション[, po-toforioserekushon] (n) portfolio selection
マニュアルシフト;マニュアル・シフト[, manyuarushifuto ; manyuaru . shifuto] (n) (See オートマチックシフト) manual transmission (gear selection done by hand)
一粒選り[ひとつぶえり;ひとつぶより, hitotsubueri ; hitotsubuyori] (n) careful selection
一通り揃う[ひととおりそろう, hitotoorisorou] (exp,v5u) to have the (full, general) selection available; to have (a lineup) from A to Z; to have the full array of
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate
慎重吟味[しんちょうぎんみ, shinchouginmi] (n) scrutiny; careful (close) examination (investigation); careful inquiry; careful selection
抜本[ばっぽん, bappon] (n) excerpt; selection
抽出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n,vs,adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P)
採用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants)
[せん, sen] (n,n-suf) (sometimes confused with 選) (See 選・せん) anthology (of poetry, etc.); compilation; collection; selection
淘汰[とうた, touta] (n,vs) (1) selection; weeding out; elimination (e.g. of unneeded employees); (2) (See 自然淘汰・しぜんとうた) natural selection
選考基準[せんこうきじゅん, senkoukijun] (n) criterion (criteria) for selection
選集;撰集[せんしゅう;せんじゅう, senshuu ; senjuu] (n) selection (e.g. of poems, texts); anthology; selected extracts
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] (n) {comp} coincident-current selection
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] (n) {comp} entry-information-selection
セレクション[, serekushon] (n) selection; (P)
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list)
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
抄本[しょうほん, shouhon] (n) excerpt; abridgment; book of selections; (P)
抜粋(P);抜萃;抜枠(iK)[ばっすい, bassui] (n,vs,adj-no) extract; excerpt; selection; (P)
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P)
淘汰作用[とうたさよう, toutasayou] (n) sifting out; weeding out; selection; sorting
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] (n) {comp} function preselection capability
選択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] (n,vs) {comp} deselection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
参照選択型[さんしょうせんたくがた, sanshousentakugata] selection type
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
文献の選択[ぶんけんのせんたく, bunkennosentaku] selection of documents
自動選択[じどうせんたく, jidousentaku] automatic selection
色選択モード[いろせんたくモード, irosentaku mo-do] colour selection mode
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection
選択状態[せんたくじょうたい, sentakujoutai] selection condition(s)
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection
項目選択[こうもくせんたく, koumokusentaku] item selection
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection
選択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test)
選択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
選択[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)

selection ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุดข้อมูล[n. exp.] (chut khømūn) EN: data set FR: sélection [f]
การคัดเลือก[n.] (kān khatleū) EN: selection ; choosing FR: sélection [f]
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ[n. exp.] (kān khatleū) EN: natural selection FR: sélection naturelle [f]
การคัดตัว[v. exp.] (kān khat tū) EN: screening FR: sélection [f] ; screening [m] (anglic.)
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection FR: choix [m] ; sélection [f]
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม[n. exp.] (kān leūak t) EN: random sampling ; random selection FR:
คณะกรรมการคัดเลือก[n. exp.] (khanakammak) EN: selection committee ; jury FR: comité de sélection [m]
กระบวนการคัดเลือก[n. exp.] (krabūankān ) EN: selection process ; selection procedure FR: processus de sélection [m]
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; section FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f]
เผื่อเลือก[v. exp.] (pheūa leūak) EN: reserve for selection FR:
เสนอชื่อ [v. exp.] (sanōe cheū) EN: nominate ; put forward one's name ; offer one's name for selection FR: désigner ; nommer
เฟ้น[v.] (fen) EN: select ; choose ; pick out ; pick and choose ; cull FR: choisir (soigneusement) ; sélectionner
กำหนดตัว[v. exp.] (kamnot tūa) EN: select ; choose FR: sélectionner une personne ; choisir une personne
คัด[v.] (khat) EN: select ; pick ; choose ; glean ; sort ; cull ; separate ; cull FR: choisir ; sélectionner
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
คัดพิเศษ[adj.] (khat phisēt) EN: FR: sélectionné
คัดตัว[v. exp.] (khat tūa) EN: select ; cast FR: sélectionner
คัดแยก[v. exp.] (khat yaēk) EN: sort out ; pick out ; screen ; choose ; select FR: trier ; séparer ; sélectionner
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
เลือกเอา[v.] (leūak ao) EN: choose ; pick out ; select FR: choisir ; sélectionner
เลือกสรร[v.] (leūaksan) EN: select FR: sélectionner
เลือกสรร[adj.] (leūaksan) EN: selected FR: sélectionné
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier

selection ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutauswahl {f}absolute selection
Kontenauswahl {f}account selection
Adressauswahl {f}address selection
Buchauswahl {f}book selection
Kopfauswahl {f}head selection
Lastauswahlregelung {f}load selection control
Auswahlgremium {n}selection commission
Jury {m}selection committee; panel of judges
Auswahltabelle {f}selection table
Auswahlverfahren {n}selection procedure
Mannschaftsaufstellung {f}team selection; line-up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selection
Back to top