ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suspicious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suspicious*, -suspicious-

suspicious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspicious (adj.) น่าสงสัย See also: ไม่ชอบมาพากล, ไม่น่าไว้ใจ Syn. distrustful, doubtful, questionable
suspicious (adj.) หวาดระแวง See also: ขี้สงสัย, ขี้ระแวง Syn. doubting, nervous, wary
suspiciously (adv.) อย่างระแวดระวัง See also: อย่างระมัดระวัง Syn. vigilantly Ops. trustingly
suspiciously (adv.) อย่างน่าสงสัย See also: อย่างมีพิรุธ
suspiciously (adv.) อย่างไม่น่าเชื่อ
suspiciousness (n.) ความสงสัย See also: ความเคลือบแคลง Syn. doubt Ops. trust, confidence
English-Thai: HOPE Dictionary
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
English-Thai: Nontri Dictionary
suspicious(adj) ขี้ระแวง,ขี้สงสัย,มีพิรุธ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้องใจ (v.) suspicious See also: doubt, unclear, wonder, suspect, curious Syn. สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ
ขี้ระแวง (adj.) suspicious See also: distrustful, doubtful Syn. หวาดระแวง, ระแวง
ขี้สงสัย (adj.) suspicious See also: dubious, doubtful, skeptical
น่ากังขา (adj.) suspicious See also: doubtful, questionable Syn. น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าสงสัย (adj.) suspicious See also: doubtful, questionable Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าแคลงใจ (adj.) suspicious See also: doubtful, questionable Syn. น่ากังขา Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
พิรุธ (adj.) suspicious See also: doubtful, dubious
ระแวง (adj.) suspicious See also: distrustful, doubtful Syn. หวาดระแวง
ไม่ชอบมาพากล (adj.) suspicious See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที
ไม่น่าไว้วางใจ (adj.) suspicious See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting Syn. ไม่เข้าที
ไม่เข้าที (adj.) suspicious See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting Syn. ไม่น่าไว้วางใจ
ธงชัย (n.) suspicious day
ทะแม่ง (adv.) suspiciously See also: strangely, queerly Syn. ทะแม่งๆ, ชอบกล
ระแวง (adv.) suspiciously See also: doubtfully Syn. เคลือบแคลง, แคลงใจ, สงสัย Ops. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ
หวาดระแวง (adv.) suspiciously See also: doubtfully Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย Ops. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ
ความไม่ชอบมาพากล (n.) suspiciousness See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity Syn. ความผิดปกติ
กินแหนงแคลงใจ (v.) be mutually suspicious Syn. กินใจ, แหนงใจ, ผิดพ้องหมองใจ, ผิดใจ
น่ากังขา (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าสงสัย (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
น่าแคลงใจ (v.) be suspicious See also: be doubtful, be questionable Syn. น่ากังขา Ops. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be suspiciousอย่าสงสัยเลย ฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Frankly, we're somewhat suspicious of Mr Ravenwood, being mentioned so prominently in a secret Nazi cable.พูดตรงๆ, เราค่อนข้างสงสัยในตัวคุณราเวนวู้ด มีการกล่าวถึงอย่างเด่นชัด ตาม โทรเลขลับของนาซี
If I were him, I'd be suspicious already.ถ้าผมเป็นเขา ผมก็คงจะสงสัยไปแล้ว
Did you see or hear anything suspicious yesterday?คุณเห็นหรือได้ยินอะไร มีพิรุธบ้างไหมเมื่อวาน?
Nothing's more suspicious than frog's breath.ไม่มีอะไรน่าสงสัยเท่ากับลมหายใจกบ
I'm sure the people in group number two are looking at those 14 lights in a very suspicious way.ฉันแน่ใจว่าคนกลุ่มที่สอง ต้องตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับแสงนั่น
G2, notice anything suspicious about those musicians?จี2 สังเกตุว่านักดนตรีนั่นมี อะไรน่าสงสัยมั้ย?
If there's anyone who I find suspicious then I'll create a secret that person and I will only knowถ้ามีใครที่ชั้นพบว่าน่าสงสัย ชั้นจะสร้างความลับกับคนนั้น และฉันก็จะรู้
Internal Affairs says this Conklin has two suspicious shootings on his record.กองงานภายในบอกว่า คอนคลิ้นท์ มีประวัติการยิงที่น่าสงสัย 2 ครั้ง
Are you still suspicious of me and Tae-sung?นายยังกังวล เรื่องฉันกับแทซองอยู่อีกหรอ
Then I'm grateful Mrs. Nita that you don't have a suspicious mind.งั้นฉันคงรู้สึกดีอย่างมาก คุณนิตะที่คุณไม่ได้ คิดแบบนั้น
And I will make sure that nothing suspicious reaches his hands.และฉันก็ทำหน้าที่คอยระวังภัยต่าง ๆ ให้ท่าน
I do find it suspicious that he likes them...ก็สงสัยอยู่ว่าอยู่ดีๆ มาชอบงานผมได้ไง

suspicious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, 疑忌] jealousy; suspicious and jealous
[nǐ, ㄋㄧˇ, 儗] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate
[jù, ㄐㄩˋ, 怚] dull, stupid, suspicious
多心[duō xīn, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄣ, 多心] oversensitive; suspicious
可疑[kě yí, ㄎㄜˇ ㄧˊ, 可疑] suspicious; dubious
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, 狐疑] suspicious; in doubt

suspicious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不審火[ふしんび, fushinbi] (n) fire under suspicious circumstances; arson
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P)
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious
怪訝[けげん, kegen] (adj-na) dubious; puzzled; suspicious
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P)
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect
疑心暗鬼[ぎしんあんき, gishin'anki] (exp) Suspicion will raise bogies; Once you suspect something, everything else will look suspicious
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
職務尋問[しょくむじんもん, shokumujinmon] (n,vs) ex-officio questioning; police questioning (of a suspicious person); a police checkup
胡乱[うろん, uron] (adj-na,n) suspicious looking; fishy
胡散臭い[うさんくさい, usankusai] (adj-i) suspicious looking; shady
邪推深い[じゃすいぶかい, jasuibukai] (adj-i) unjustly suspicious (about many things)
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P)
臭い[くさい, kusai] (adj-i) (1) stinking; smelly; (2) suspicious; fishy; (3) clumsy; (P)

suspicious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling FR: jaillir à l'esprit
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder FR:
ช่างสงสัย[adj.] (chang songs) EN: suspicious FR: curieux
เอะใจ[adj.] (ejai) EN: suspicious ; skeptical FR: soupçonneux
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder FR: douter
ขี้ระแวง[adj.] (khī rawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khī songsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
แคลง[v.] (khlaēng) EN: doubt ; be suspicious ; suspect FR: douter ; être suspicieux
แคลงใจ[adj.] (khlaēngjai) EN: suspicious ; doubtful FR:
แคลงคลาง[adj.] (khlaēngkhlā) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
คลางแคลง[v.] (khlāngkhlaē) EN: suspect ; doubt ; have doubts ; be suspicious FR: suspecter
คลางแคลง[adj.] (khlāngkhlaē) EN: doubtful ; suspicious ; suspecting FR:
เคลือบแคลง[adj.] (khleūapkhla) EN: doubtful ; dubious ; suspicious ; sceptical FR:
กินใจ[v.] (kinjai) EN: be suspicious of one another ; be wary of one another ; distrust FR: être soupçonneux
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: distrusting ; suspicious ; doubtful FR:
กินใน[v.] (kinnai) EN: suspect ; be suspicious ; doubt FR: être soupçonneux
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful FR: suspecter
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāph) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting ; dubious FR:
มีความสงสัย[adj.] (mī khwām so) EN: suspicious FR: suspicieux ; défiant
หมองหมาง[adj.] (møngmāng) EN: suspicious ; estranged ; alienated FR:
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust FR: soupçonner ; suspecter
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust FR: être soupçonneux
น่าเคลือบแคลง[adj.] (nā khleūapk) EN: suspicious FR:
น่าสงสัย[adj.] (nā songsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious FR: douteux ; suspect ; ambigu
พิรุธ[adj.] (phirut) EN: suspicious ; doubtful ; dubious FR: suspect ; louche
ผู้ต้องสงสัย[n. exp.] (phū tǿng so) EN: suspect ; suspicious character FR: suspect [m]
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon ; unknown ; suspicious FR:
ระแวง[v.] (rawaēng) EN: be suspicious ; doubt ; be wary ; be mistrustful ; suspect ; distrust FR: suspecter ; être soupçonneux ; être sur ses gardes
ระแวง[adj.] (rawaēng) EN: doubtful ; suspicious FR:
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect ; be curious of FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner ; être curieux de
สนเท่ห์[adj.] (sonthē) EN: suspicious ; puzzled ; perplexed ; uncertain FR:
ทะแม่ง[adj.] (thamaeng) EN: suspicious ; fishy FR: louche
ทะแม่ง ๆ = ทะแม่งๆ[adj.] (thamaeng-th) EN: suspicious ; fishy FR: louche
ติดใจ[adj.] (titjai) EN: awestruck ; suspicious ; doubtful FR:
ติดอยู่ในใจ[v. exp.] (tit yū nai ) EN: be doubtful ; be suspicious ; be questionable ; be dubious FR: être dubitatif
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
วิรุธ[adj.] (wirut) EN: suspicious FR:
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maich) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity FR:
อย่างน่าสงสัย[adv.] (yāng nā son) EN: suspiciously FR:

suspicious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
argwöhnisch; misstrauisch; scheel {adj} (gegen) | argwöhnischer | am argwöhnischstensuspicious (of) | more suspicious | most suspicious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suspicious
Back to top