ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

short

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *short*, -short-

short ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
short (adj.) ชั่วครู่ See also: ไม่นาน, ระยะสั้นๆ Syn. short-term, short-lived Ops. long
short (adj.) สั้น See also: ไม่ยาว, เตี้ย Syn. low, skimpy, not tall, not long Ops. long
short (adj.) ขาด See also: ไม่พอ, ไม่ถึง, ขาดแคลน, ขัดสน, น้อย Syn. deficient, insufficient
short (adj.) ย่อๆ Syn. brief, concise
short (adj.) เปราะบาง See also: กรอบ, ซึ่งแตกหักง่าย
short (adj.) ซึ่งโกรธง่าย See also: ซึ่งถูกกระตุ้นให้โกรธได้ง่าย, ซึ่งไม่อดทน Syn. short-tempered, sharp
short (adv.) อย่างกะทันหัน See also: อย่างฉับพลัน Syn. abruptly
short (adv.) โดยสังเขป See also: โดยย่อๆ
short (adv.) อย่างไม่มีมารยาท See also: อย่างหยาบกระด้าง
short (n.) ตำแหน่งในทีมเบสบอล
short (n.) การลัดวงจร See also: ไฟฟ้าลัดวงจร
short (vt.) ทำให้ลัดวงจร Syn. short-circuit
short and sweet (idm.) สั้นๆ See also: ย่อๆ
short coat (n.) เสื้อชั้นนอก See also: แจ็คเก็ต
short distance (n.) ระยะทางสั้น
short fuse (sl.) ความโกรธง่าย See also: อารมณ์โมโหเร็ว
short letter (n.) จดหมายสั้นๆ See also: ข้อความ
short of something (idm.) มี (บางสิ่ง) ไม่พอ See also: ขาด
short pants (n.) กางเกงขาสั้น
short period (n.) ช่วงเวลานิดเดียว
short poem (n.) เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ See also: บทกวีสั้นๆ
short shrift (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ ในการพิจารณา
short story (n.) เรื่องสั้น
short time (n.) ระยะเวลาสั้น
short ton (n.) น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
short trip (n.) การเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้น See also: (เพื่อความเพลิดเพลินหรือทัศนศึกษา) Syn. excursion
short wave (n.) คลื่นวิทยุช่วงสั้น (ประมาณ 20-200 เมตร)
short-circuit (vt.) ทำให้ลัดวงจร Syn. short
short-handed (adj.) เกี่ยวกับชวเลข
short-horned grasshopper (n.) ตั๊กแตนขนิดหนึ่งมีหนวดสั้น
short-legged riding horse (n.) ม้าพันธุ์เตี้ย
short-lived (adj.) ซึ่งมีช่วงอายุสั้น Syn. momentary, temporary
short-order (n.) คนปรุงอาหารเร็ว
short-range (adj.) ซึ่งมีระยะใกล้
short-sighted (adj.) ซึ่งมีสายตาสั้น Syn. nearsighted Ops. farsighted
short-sighted (adj.) ซึ่งไม่มองการณ์ไกล See also: ซึ่งมองหรือคิดอะไรตื้นๆ
short-tempered (adj.) โกรธง่าย Syn. harsh, irritable
short-term (adj.) ช่วงสั้น See also: ระยะสั้น Syn. short
short-winded (adj.) สั้นๆ
shortage (n.) ความขาดแคลน See also: ความขัดสน, ความอัตคัด Syn. deficiency, deficit, inadequacy Ops. adequacy, sufficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
short circuitn. (ไฟฟ้า) วงจรลัด
short-handed(ชอร์ท'แฮนดิด) adj. ขาดคน,ขาดกำลังคน,ขาดผู้ช่วยเหลือที่เพียงพอ, See also: short-handedness n.
short-lived(ชอร์ท'ลิฟดฺ) adj. มีอายุสั้น,สั้นมาก,ชั่วคราว., Syn. fleeting,ephemeral
short-rangeadj. มีระยะการยิงที่ใกล้,ระยะใกล้
short-run(ชอร์ท'รัน) adj. ระยะสั้น
short-termadj. ระยะสั้น,กินเวลาสั้น,ชั่วคราว
shortage(ชอร์ท'ทิจฺ) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด, Syn. deficiency,shortfall,deficit
shortcoming(ชอร์ท'คัมมิง) n. ความล้มเหลว,ข้อบกพร่อง,จุดอ่อน,ปมด้อย, Syn. imperfection,defect
shortcut(ชอร์ท'คัท) n. ทางลัด,ทางที่เร็วขึ้น. adj. ใกล้ขึ้น,เร็วขึ้น,สั้นกว่า,ลัด
shorten(ชอร์ท'เทิน) vt. ทำให้สั้น,ทำให้ลดน้อยลง,ย่อ,หดสั้น,ลดขนาด,ลดกำลัง,ลดประ-สิทธิภาพ,ทำให้กรอบ. vi. หดสั้น,ลดลง,สั้นลง,เตี้ยลง. -shortener n., Syn. lessen,reduce
shortfall(ชอร์ท'ฟอล) n. จำนวนที่ขาด,ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ, Syn. shortage
shorthand(ชอร์ท'แฮนดฺ) n. ชวเลข. adj. ใช้ชวเลข,เกี่ยวกับหรือมีลักษณะ ของชวเลข
shortie(ชอร์ท'ที) n. =shorty (ดู)
shortly(ชอร์ท'ลี) adv. ในระยะอันสั้น,ไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสรุป,ลวก ๆ ,คร่าว ๆ, Syn. briefly
shorty(ชอร์ท'ที) n. คนเตี้ย,สิ่งที่ต่ำกว่าปกติ., Syn. shortie
English-Thai: Nontri Dictionary
short(adj) สั้น,เตี้ย,น้อย,ห้วน,ใกล้,ไม่นาน,บอบบาง
SHORT short story(n) เรื่องสั้น
SHORT-short-handed(adj) ขาดผู้ช่วย,ขาดคน,ขาดกำลังคน
SHORT-short-lived(adj) มีอายุสั้น,ไม่ยืนนาน,ชั่วคราว
SHORT-short-winded(adj) กะทัดรัด,สั้น
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
shortcoming(n) จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ความล้มเหลว
shortcut(n) เส้นทางลัด
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
shorthand(n) การจดชวเลข
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
shorts(n) กางเกงขาสั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
short ballotการลงคะแนนเลือกตั้งน้อยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
short storyเรื่องสั้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
short wave diathermyอุณหรังสีบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
short-term capitalเงินทุนระยะสั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shortened versionแบบย่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
short dressชุดกลางวันสำหรับสุภาพสตรี [การทูต]
Short storyการเขียนเรื่องสั้น [TU Subject Heading]
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอเหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Shorthandชวเลข [TU Subject Heading]
shortwave radiationรังสีคลื่นสั้น [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงสั้นๆ (adv.) for a short period See also: for a short term, shortly, presently, momentarily Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว (adv.) a short time See also: a little while, a moment, a minute, awhile
ชั่ววูบ (adv.) for a short while See also: for a short time
ตึง (v.) be short of See also: be lacking of, be deficient in Syn. ฝืด
ประเดี๋ยวประด๋าว (adv.) for a short period See also: for a short term, shortly, presently, momentarily Syn. ช่วงสั้นๆ, ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม
ประเท้า (v.) take short steps
รองทรง (n.) a hair style short in back but long on top See also: fashion of wearing the hair in a long tuft or bunch
ลัดเลาะ (v.) have a short cut Syn. ลัด Ops. เดินตรง
หางกระรอก (n.) kind of short silk cloth See also: soft silk, variety of Thai silk, made of different-coloured weft and warp
ไม้ไต่คู้ (n.) the short vowel marker of Thai writing system represented by ๘
สั้น (adj.) short See also: concise, brief, squat Ops. ยาว
เตี้ย (adj.) short
ไม้สั้น (n.) short canes or clubs used as weapons Ops. ไม้ยาว, ไม้พลอง
ระยะใกล้ (n.) short distance See also: short range
หอกซัด (n.) short spear
ระยะใกล้ (n.) short time See also: short period
รัสสระ (n.) short vowel Syn. รัสสะ, รัสสสระ
รัสสสระ (n.) short vowel Syn. รัสสะ
รัสสะ (n.) short vowel Syn. รัสสสระ
สระเสียงสั้น (n.) short vowel Syn. รัสสระ Ops. สระเสียงยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She told me a short time agoเธอเพิ่งบอกฉันเมื่อครู่นี้
I read a couple of your short stories when I was in collegeผมเคยอ่านเรื่องสั้นสองสามเรื่องของคุณเมื่อตอนที่เรียนในมหาวิทยาลัย
I'll speak to you shortlyฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
In short, I have become a celebrityฉันได้กลายเป็นคนดัง ในเวลาสั้นๆ
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a short time, she would have been under morphia.อีกไม่ช้า หล่อนก็ต้องพึ่งมอร์ฟีน
He was asleep in a short time... ... and he dreamed of Africa, when he was a boy.เขากำลังนอนหลับอยู่ในเวลา อันสั้น และเขาฝันของทวีปแอฟริกา เมื่อเขายังเป็นเด็ก
He should regain his strength in a very short time.เขาคงแข็งแรงขึ้น เร็วๆ นี้ล่ะ
So I lived my life alone, without anyone I could really talk to, until a short time ago.ผมเลยใช้ชีวิตอยู่ตามลำพัง โดยไม่มีใครที่ผมคุยด้วยจริง ๆได้เลย
You didn't say how short you wanted it.คุณไม่ได้บอกว่าสั้นเเค่ไหน
I've written many short stories.ฉันได้เขียนเรื่องสั้นหลาย
We'll be back with the Magic Tones for the Armada Room's... two-hour disco swing party after this short break.พวกเราจะกลับมาพร้อมกับ เตอะแมจิคโทนส เพื่อแอมอาดะรูม สองชั่วโมงดิสโคซวีงพาที หลังจากหยุดพักช่วงสั้นๆ
But on a short trip I wouldn't spend too much time on the Indian question, Mr. Walker.แต่คุณอยู่แค่ไม่นาน อย่าเสียเวลาถามเรื่อง ของคนอินเดียมากนัก
Our games were cut short and now we tried to resume them.เกมของเราถูกตัดสั้น และตอนนี้เราพยาย- ามที่จะดำเนินการต่อ
Everything was In short supply, except hope.ทุกอย่างขาดตลาดยกเว้นความหวัง
With a spoon on a short chain, so you don't lose even a drop of it.ด้วยช้อนบนโซ่สั้น, ดังนั้นคุณจะไม่สู- ญเสียแม้แต่หยดของมัน
Can't condone it much myself, but it is a short haul.รับประกันไม่ได้ แต่ก็ประมาณนั้น

short ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuān, ㄘㄨㄢ, 氽 / 汆] boil for a short time
不识高低[bù shí gāo dī, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄍㄠ ㄉㄧ, 不识高低 / 不識高低] can't recognize tall or short (成语 saw); doesn't know what's what
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
[ǎo, ㄠˇ, 袄 / 襖] coat; jacket; short and lined coat or robe
暂缺[zàn quē, ㄗㄢˋ ㄑㄩㄝ, 暂缺 / 暫缺] currently in short supply; in deficit (of commodity); currently vacant (position)
匮乏[kuì fá, ㄎㄨㄟˋ ㄈㄚˊ, 匮乏 / 匱乏] deficient; short of (supplies, money etc); in need
匮缺[kuì quē, ㄎㄨㄟˋ ㄑㄩㄝ, 匮缺 / 匱缺] deficient; short of (supplies, money etc); in need
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
[chà, ㄔㄚˋ, 差] differ from; short of; to lack; poor
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
[zhèn, ㄓㄣˋ, 阵 / 陣] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration
[bà, ㄅㄚˋ, 猈] dog with short shinbone
差得多[chà dé duō, ㄔㄚˋ ㄉㄜˊ ㄉㄨㄛ, 差得多] fall short by a large amount
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
[xuān, ㄒㄩㄢ, 翾] flirtatious; short flight
[yǐng, ˇ, 颍 / 潁] grain husk; tip of sth short and slender
一小时以后[yī xiǎo shí yǐ hòu, ㄧ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ ㄧˇ ㄏㄡˋ, 一小时以后 / 一小時以後] a short time later
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
一时半刻[yī shí bàn kè, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄎㄜˋ, 一时半刻 / 一時半刻] a short time; a little while
一时半晌[yī shí bàn shǎng, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, 一时半晌 / 一時半晌] a short time; a little while
一时半会[yī shí bàn huì, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ, 一时半会 / 一時半會] a short time; a little while
一时半会儿[yī shí bàn huì r, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄟˋ ㄖ˙, 一时半会儿 / 一時半會兒] a short time; a little while
一时半霎[yī shí bàn shà, ㄧ ㄕˊ ㄅㄢˋ ㄕㄚˋ, 一时半霎 / 一時半霎] a short time; a little while
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 一下子] in a short while; all at once; all of a sudden
一但[yī dàn, ㄧ ㄉㄢˋ, 一但] if; in case; in a short time; once
吃紧[chī jǐn, ㄔ ㄐㄧㄣˇ, 吃紧 / 吃緊] in short supply; dire; tense; critical; hard-pressed; important
爽爽快快[shuǎng shuang kuài kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄕㄨㄤ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞ˙, 爽爽快快] in short order; straightforward
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 不便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash
[rú, ㄖㄨˊ, 襦] jacket; short coat
缺少[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, 缺少] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 二节棍 / 二節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts)
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 两节棍 / 兩節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts)
短篇小说[duǎn piān xiǎo shuō, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 短篇小说 / 短篇小說] narrative; short story
局促[jú cù, ㄐㄩˊ ㄘㄨˋ, 局促] narrow (surrounding); short (of time)
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
双截棍[shuāng jié gùn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 双截棍 / 雙截棍] nunchaku (weapon with two rod joined by a short chain, used in martial arts)
双节棍[shuāng jié gùn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, 双节棍 / 雙節棍] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts); also written 雙截棍|双截棍
[kè, ㄎㄜˋ, 刻] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals)
小游[xiǎo yóu, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄡˊ, 小游 / 小遊] outing; short trip

short ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
いささ小笹;細小小笹;細小小竹[いささおざさ, isasaozasa] (n) (arch) (obsc) short bamboo; small bamboo
ギンザメ科[ギンザメか, ginzame ka] (n) Chimaeridae (family of shortnose chimaeras, cartilaginous fish with short round snouts)
しばらくの間;暫くの間[しばらくのあいだ, shibarakunoaida] (exp,adv) for a short while; for a while; for some time; for the time being
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki)
ショートコント[, sho-tokonto] (n) (See コント) skit; short comic play
ショートサーキット[, sho-tosa-kitto] (n) short circuit
ショートステイ[, sho-tosutei] (n) short stay; temporary care; (P)
ショートストーリー[, sho-tosuto-ri-] (n) short story
ショートドリンク[, sho-todorinku] (n) short drink (martini, gimlet, etc.)
ショートトン[, sho-toton] (n) short ton
ショートパンツ[, sho-topantsu] (n) short pants; shorts; (P)
ショートパント[, sho-topanto] (n) short punt
ショートプラグ[, sho-topuragu] (n) {comp} short plug
ショートリリーフ[, sho-toriri-fu] (n) short relief
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather
ちんちくりん[, chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy
ついさっき[, tsuisakki] (n) just now; a little while back; a short time ago
テーブルスピーチ[, te-burusupi-chi] (n) short speech at a dinner (wasei
に他ならない[にほかならない, nihokanaranai] (exp) it is nothing else but; it is nothing short of; it is simply that
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
ぺろりと平らげる[ぺろりとたいらげる, peroritotairageru] (exp,v1) to make short work of; to eat up quickly
まんじり[, manjiri] (n) (1) (See まんじりともしない) (usu. with negative verb) nap; doze; short sleep; (adv-to) (2) staringly; fixedly
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges)
ローン[, ro-n] (n) (1) loan; (2) roan; (3) lawn (i.e. short grass); (4) lawn (type of cotton cloth); (P)
一呼吸[ひとこきゅう, hitokokyuu] (n,vs) short pause
一夕話[いっせきわ, issekiwa] (n) (a) short story; short-story writer
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
一息[ひといき, hitoiki] (n,adj-no) (1) one breath; pause; rest; (2) one go (i.e. in a short time); (3) small amount of effort
一服[いっぷく, ippuku] (n,vs) (a) dose; (a) puff; (a) smoke; lull; short rest
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
下パイ[したパイ, shita pai] (n) (sl) (See オッパイ・1) underboob; bottom of a woman's breasts (visible when wearing a short top)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit)
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
短縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration
短縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string)
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role
短縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration
短縮参照集合[たんしゅくさんしょうしゅうごう, tanshukusanshoushuugou] short reference set
オープン最短パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF
ショートカット[しょーとかっと, sho-tokatto] shortcut
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data

short ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack FR: être sans ressource
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ng) EN: be short of money ; be hard up FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt FR:
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ช้างสีดอ[n.] (chāngsīdø) EN: male elephant with short tusks FR:
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit FR:
ชอร์ต[adj.] (chøt) EN: short FR:
ชั่วครู่ชั่วยาม[adv.] (chūakhrūchū) EN: for a moment ; for a short time ; momentary FR:
ช่วงสั้น ๆ[X] (chūang san-) EN: for a short period FR: court
ชั่ววูบ[adv.] (chūawūp) EN: momentarily ; for a short while ; for a short time FR:
ชุมนุมเรื่องสั้น [n. exp.] (chumnum reū) EN: anthology of short stories FR: recueil de nouvelles [m]
โดยสังเขป[adv.] (dōi sangkhē) EN: briefly ; in brief ; in short FR:
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated FR: amputé ; tronqué
ฝืดเคือง[adj.] (feūtkheūang) EN: impecunious ; poor ; short of money ; hard-up FR: indigent ; nécessiteux ; pauvre
หรัสวางค์[adj.] (haratsawāng) EN: small ; short FR:
หรัสวมูรดี[adj.] (haratsawamū) EN: small ; short FR:
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated FR: à ras ; dépouillé ; rasé
หอยลาย[n. exp.] (høi lāi) EN: surf clam ; short necked clam ; carpet clam ; Venus shell ; baby clam ; clams FR: pétoncle [m] ; amande de mer [f]
หอกซัด[n.] (høksat) EN: short spear ; javelin FR:
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt FR: laconique ; concis
จับไม้สั้นไม้ยาว[v. exp.] (jap māisanm) EN: draw the short straw FR: tirer à la courte paille
จู๋[adj.] (jū) EN: very short ; shrunken ; wee FR: très court
จุนจู๋[adj.] (junjū) EN: very short FR: très court
กำมา[n.] (kammā) EN: short cubit ; [distance between the elbow and clenched fist] FR:
กางเกงบ๊อกเซอร์[n. exp.] (kāngkēng bǿ) EN: boxer ; boxer short FR: boxer [m] (anglic.)
กางเกงขาสั้น[n. exp.] (kāngkēng kh) EN: shorts ; short pants ; boxer shorts FR: short [m] ; bermuda [m]
การหารสั้น [n. exp.] (kānhān san) EN: short division FR:
การขายชอร์ต[n. exp.] (kān khāi ch) EN: short selling FR:
การงีบ[n.] (kān ngīp) EN: nap ; short sleep FR: petit somme [m] ; sieste [f]
การส่งลูกหน้า[n. exp.] (kān song lū) EN: short service FR: service court [m]
การวางแผนระยะสั้น [n. exp.] (kān wāngpha) EN: short range planning FR:
กะร่องกะแร่ง[adj.] (karǿngkarae) EN: deficient ; short of ; not up to snuff ; insufficient FR:
คำตาย[n. exp.] (khamtāi) EN: dead syllable ; word that cannot be inflected ; syllable ending with a short vowel FR:
ขณะ[n.] (khana) EN: moment ; short time ; while ; time FR: moment [m] ; instant [m]
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient FR: manquer ; faire défaut
ขาดแคลนอาหาร[v. exp.] (khātkhlaēn ) EN: be short of food FR: manquer de nourriture ; être à court de nourriture
ขาดมือ[v.] (khātmeū) EN: run out of ; be in short supply ; be out of stock ; not have on hand ; be short of ; be wanting FR: être en rupture de stock

short ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
Röckchen {n}little skirt; short skirt
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Novelle {f}novella; short story
Backfett {n}shortening
Celebeskurzflügel {m} [ornith.]Sulawesi Shortwing
Ernteausfall {m}crop shortfall
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage
Brennstoffknappheit {f}fuel shortage
Kurzzehenlerche {f} [ornith.]Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla)
Helenschnäpper {m} [ornith.]Short-crested Blue Monarch
Kurzurlaub {m}short holiday
Wohnungsmangel {m}housing shortage
Wohnungsnot {f}housing shortage
Knappheit {f}shortness
Arbeitskräftemangel {m}labour shortage; shortage of manpower
Lederhose {f}leather trousers; leather shorts; lederhosen
Stummellerche {f} [ornith.]Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens)
Mangel {m} an Arbeitskräftenmanpower shortage
Zentner {m} | britischer Zentner (ca. 50,8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45,36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [Br.] | (short) hundredweight [Am.]
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Polohemd {n}polo shirt; polo; short-sleeved shirt
Poortmankolibri {m} [ornith.]Short-tailed Emerald
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor
Rumpfgeschäftsjahr {n}short fiscal year
Güternahverkehr {m}short hauls
Kurzarbeit {f}short time (works)
Kurzform {f}short form; shortened form
Kurzschlusssicherung {f} [electr.]short circuit fuse
Kurzschlussstrom {m} [electr.]short circuit current
Kurzstator-Linearmotor {m}short stator linear motor
Kurztelegramm {n}short message
Kurzurlaub {m} [mil.]short leave
Kurzzeitbetrieb {m}short time operation
Magerton {m}short clay
Mürbeteiggebäck {n}short bread
Kurzstreckenrakete {f}short-range missile
Kurzausleihe {f}short-term loan
Kurzzeitgedächtnis {n}short-term memory
Geldnot {f} | in Geldnot; pleiteshortage of money | on the rocks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า short
Back to top