ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stench

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stench*, -stench-

stench ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stench (n.) กลิ่นเหม็น
English-Thai: HOPE Dictionary
stench(สเทนชฺ) n. กลิ่นเหม็น, Syn. miasma
English-Thai: Nontri Dictionary
stench(n) กลิ่นคาว,กลิ่นเหม็น,กลิ่นสาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit.ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ
The stench of humans!กลิ่นสาบมนุษย์! พวกเขารู้ว่าเจ้าอยู่ที่นี่
We'll never get the stench out of hereกลิ่นจะต้องติดบ้านไปอีก สามวันเจ็ดวัน
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้
They say the stench of its breath is like...เล่ากันว่า กลิ่นลมหายใจมันแรงอย่างกับ...
Don't open your mouth The stench is unbearableอย่าเปิดปากนะ กลิ่นเหม็นนี่เหลือทนจริงๆ
You know,the stench in here must have been unbearable.คุณรู้ไหม.กลิ่นเหม็นสาบในนี้ต้องสุดจะทนแน่ๆ.
See? That's all mold and mildew. The stench is gonna be unbearable.ดูสิ ราขึ้นเป็นดวงหมดแล้ว\\กลิ่นเหม็นจะแทบหลือทน
The stench of ammonia and feces overwhelm you, as 30,000 silent chickens sit miserably in total darkness waiting to die.กลิ่นเหม็นของแอมโมเนีย และมูลไก่ที่คละฟุ้งไปทั่ว จากบรรดาฝูงไก่ทั้ง 30,000 ตัว ที่กำลังนั่งรอคอย ความตายอย่างเงียบๆ
I knew again the stench of powder and men's brains and war.ผมได้กลิ่นของอำนาจ และสงครามที่ตามมา
And from the decks above, a cheer went up both gross and black, its stench affronting heaven.And from the decks above, a cheer went up... ...both gross and black, its stench affronting heaven.
That is the putrid stench of failure.(เสียงจาม) นั้นมันเป็นผลเสียของการล้มเลว

stench ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chòu, ㄔㄡˋ, 臭] stench; stink; smelly; to smell (bad)
臭气[chòu qì, ㄔㄡˋ ㄑㄧˋ, 臭气 / 臭氣] stench

stench ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
異臭を放つ[いしゅうをはなつ, ishuuwohanatsu] (exp,v5t) to give off a stench
血生臭い;血なまぐさい[ちなまぐさい, chinamagusai] (adj-i) bloody; bloody stench
匂い(P);臭い;匂(io)[におい, nioi] (n) (1) (臭い usu. has a negative connotation) odour; odor; scent; smell; stench; (2) aura; whiff; smacks of ...; sense; flavour; flavor; (P)
悪臭[あくしゅう, akushuu] (n,adj-no) stink; bad odor; bad odour; stench; (P)

stench ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
คาว[adj.] (khāo) EN: fishy ; stench ; stink ; stinking FR: suspect ; douteux ; louche
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood FR:
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]

stench ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
risikoreich {adj} | risikoreicher | am risikoreichstenchancy | chancier | chanciest
veränderlich {adj} | veränderlicher | am veränderlichstenchangeable | more changeable | most changeable
chaotisch {adj} | chaotischer | am chaotischstenchaotic | more chaotic | most chaotic
karitativ; wohltätig {adj} | karitativer | am karitativstencharitable | more charitable | most charitable
anmutig; bezaubernd; lieblich {adj} | anmutiger | am anmutigstencharming | more charming | most charming
keusch {adj} | keuscher | am keuschestenchaste | more chaste | most chaste
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest
billig; preiswert {adj} | billiger | am billigstencheap | cheaper | cheapest
frech; flapsig {adj} | frecher; flapsiger | am frechsten; am flapsigstencheeky | cheekier | cheeckiest
fröhlich; aufgeräumt; heiter {adj} | fröhlicher | am fröhlichstencheerful | more cheerful | most cheerful
freudlos; trostlos {adj} | freudloser | am freudlosestencheerless | more cheerless | most cheerless
froh {adj} | froher | am frohestencheery | cheerier | cheeriest
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish
kindlich {adj} | kindlicher | am kindlichstenchildlike | more childlike | most childlike
wählerisch {adj} | wählerischer | am wählerischstenchoosy | choosier | choosiest
abgehackt {adj} | abgehackter | am abgehacktestenchoppy | choppier | choppiest
rundlich; pummelig; plump {adj} | rundlicher; pummeliger; plumper | am rundlichsten; am pummeligsten; am plumpestenchubby | chubbier | chubbiest
kühl; kalt; frostig {adj} | kühler; kälter; frostiger | am kühlsten; am kältesten; am frostigstenchilly; chill | chillier; coolish | chilliest; coolest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stench
Back to top