ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scene

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scene*, -scene-

scene ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scene (n.) สถานที่เกิดเหตุ See also: ที่เกิดเหตุ, จุดเกิดเหตุ Syn. area, site, place, spot
scene (n.) เหตุการณ์ See also: สถานการณ์ Syn. background, location
scene (n.) ฉาก See also: ตอน Syn. act, episode, part
scene (n.) ทิวทัศน์ See also: ทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อม Syn. landscape, panorama, view
scene (n.) การแสดงความไม่พอใจ See also: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ Syn. fuss, commotion
scenery (n.) ทิวทัศน์ See also: ทัศนียภาพ Syn. landscape, prospect
scenery (n.) ฉากบนเวที Syn. backdrop
English-Thai: HOPE Dictionary
scene(ซีน) n. ฉาก,เวที,ภาพ,เหตุการณ์,สถานที่เกิดเหตุ, (ละคร) บทหนึ่ง, (ภาพยนตร์) ตอนหนึ่ง,เรื่องราว,อุปกรณ์ประกอบฉาก,สิ่งแวดล้อม,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ, -Phr. (behind the scenes ส่วนตัว,เป็นความลับ), Syn. view,landscape,setting,display,s
scenery(ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
English-Thai: Nontri Dictionary
scene(n) ฉาก,ภาพ,เวที,ตอน,เหตุการณ์,เรื่องราว,ทัศนียภาพ
scenery(n) วิว,ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ฉาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sceneฉาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดเกิดเหตุ (n.) scene See also: spot where the accident happened
ที่เกิดเหตุ (n.) scene See also: spot where the accident happened Syn. จุดเกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ (n.) scene Syn. ที่เกิดเหตุ
สถานที่เกิดเหตุ (n.) scene of the accident/ attack/ crime
ทัศนียภาพ (n.) scenery See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama Syn. ทิวภาพ, ทิวทัศน์, ภาพ
ทิวภาพ (n.) scenery See also: scene, sight, landscape, view, sight-seeing, panorama Syn. ทิวทัศน์, ภาพ
เมืองท่องเที่ยว (n.) scenery town Syn. เมืองตากอากาศ
คำลามก (n.) obscene word See also: lewd word
จัดฉาก (v.) set the scene
จัดฉาก (v.) arrange the scenery See also: prepare the scenery
ชักใย (v.) manipulate behind the scene See also: pull the strings behind the scene
ตัดฉาก (v.) (the scene) cut from sth to sth See also: change the scene Syn. เปลี่ยนฉาก, ตัดตอน
ตีโพยตีพาย (v.) make a scene See also: raise a hue and cry, complain about trifles Syn. โวยวาย
หยาบโลน (adv.) obscenely See also: indecently, lewdly, vulgarly Syn. หยาบ, ลามก
หยาบโลน (adj.) obscene See also: lewd, salacious Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก
หลังฉาก (adv.) behind the scene Syn. เบื้องหลัง, ข้างหลัง Ops. หน้าฉาก
เปลี่ยนฉาก (v.) (the scene) cut from sth to sth See also: change the scene Syn. ตัดตอน
โวยวาย (v.) make a scene See also: raise a hue and cry, complain about trifles
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can't make a scene every time someone doesn't like your foodคุณไม่สามารถตีโพยตีพายทุกๆ ครั้งที่มีใครไม่ชอบอาหารของคุณ
Why are you making a scene outside my room?ทำไมพวกเธอมาเอะอะโวยวายอยู่นอกห้องฉัน
Don't make a scene!อย่าตีโพยตีพายน่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
That stupid girl's making a scene over such a delicacyสิ่งนั้นการกระทำของเด็กผู้หญิงโง่ความละเอียดอ่อนจน scene over
The scene took place in his house.ภาพหยิบสถานที่ในบ้านของเขา ..
Since criminals always return to the scene of the crime.ตั้งแต่ อาชญากร มักจะ กลับ ไป ที่เกิดเหตุ
I was in the house making my gravy and I heard this commotion. We're at the scene right now.ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่คนเดียว
...from the scene of the heist at JFK.นับจากการปล้นสนามบินเจเอฟเค
Have you ever been to a murder scene right after it happened?คุณเคยอยู่ในฉากฆาตกรรม หลังจากที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นไหม?
A face camera by the call box and a scene camera on top of this pillar, looking down.ตัวหนึ่งจับภาพใบหน้าผู้ที่มาเยือน อีกตัวหนึ่งติดบนโน้นจับทั่วบริเวณ
We have the accused at the scene of the crime.เราได้ถูกกล่าวหาว่าในที่เกิดเหตุของอาชญากรรม
This was the scene today outside several city bookstores.นี่คือภาพจากร้านหนังสือของเมืองต่างๆในวันนี้
The scene earlier today, when David Drumlin advisor to two Presidents and winner of the Nationalที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้วันนี้ เมื่อเดวิด ดรัมลิน ที่ปรึกษาประธานาธิบดีสอง และผู้ชนะแห่งชาติ
Either the suspect went back to the scene of the crime to get a drink of water and I don't know anybody that thirsty.ผู้ต้องสงสัยจะกลับมายังสถานที่เกิดเหตุเพื่อกินน้ำเนี้ยนะ และจะรู้ได้ยังไง ใครๆก็หิวน้ำกันได้ทุกคน

scene ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
满目[mǎn mù, ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 满目 / 滿目] fills the eyes (of a beautiful view, scene of desolation etc)
卢沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, 卢沟桥 / 盧溝橋] Lugou bridge or Marco Polo bridge in southwest of Beijing, the scene of the incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China
芦沟桥[Lú gōu qiáo, ㄌㄨˊ ㄍㄡ ㄑㄧㄠˊ, 芦沟桥 / 蘆溝橋] Lugou bridge or Marco Polo bridge, the scene of "incident" sparking WW2 between Japan and China
现场[xiàn chǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 现场 / 現場] scene (of event or incident)
秋景[qiū jǐng, ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄥˇ, 秋景] autumn scenery; harvest season
在场[zài chǎng, ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ, 在场 / 在場] to be present; to be on the scene
幕后[mù hòu, ㄇㄨˋ ㄏㄡˋ, 幕后 / 幕後] behind the scenes
镜头[jìng tóu, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, 镜头 / 鏡頭] camera shot (in a movie etc); scene
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, 光景] circumstances; scene; about; probably
情景[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, 情景] scene; sight; circumstances
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, 景] bright; circumstance; scenery; surname Jing
殊致[shū zhì, ㄕㄨ ㄓˋ, 殊致] different; unusual scene
[yín, ˊ, 淫] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, 剧变 / 劇變] fast change of scene
[shèng, ㄕㄥˋ, 胜 / 勝] victory; success; to beat; to defeat; to surpass; victorious; superior to; to get the better of; better than; surpassing; superb (of vista); beautiful (scenery); wonderful (view); (arch. pronounciation shēng) able to bear; equal to (a task)
名胜[míng shèng, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄥˋ, 名胜 / 名勝] a place famous for its scenery or historical relics; scenic spot
内幕[nèi mù, ㄋㄟˋ ㄇㄨˋ, 内幕 / 內幕] inside story; non-public information; behind the scenes; internal
潜移[qián yí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ, 潜移 / 潛移] intangible changes; unnoticed transformation; changes behind the scenes
[yín, ˊ, 婬] obscene, licentious, lewd
淫书[yín shū, ˊ ㄕㄨ, 淫书 / 淫書] obscene book; pornography
淫画[yín huà, ˊ ㄏㄨㄚˋ, 淫画 / 淫畫] obscene picture
淫秽[yín huì, ˊ ㄏㄨㄟˋ, 淫秽 / 淫穢] obscene; coarse
淫亵[yín xiè, ˊ ㄒㄧㄝˋ, 淫亵 / 淫褻] obscene
邪荡[xié dàng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄤˋ, 邪荡 / 邪蕩] obscene
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
警力[jǐng lì, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˋ, 警力] police strength (i.e. number of officers at the scene)
脏话[zāng huà, ㄗㄤ ㄏㄨㄚˋ, 脏话 / 髒話] profanity; obscene language; speaking rudely
场景[chǎng jǐng, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ, 场景 / 場景] scene; scenario; setting
场面[chǎng miàn, ㄔㄤˇ ㄇㄧㄢˋ, 场面 / 場面] scene; occasion
景物[jǐng wù, ㄐㄧㄥˇ ˋ, 景物] scenery
景色[jǐng sè, ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋ, 景色] scenery; scene; landscape; view
景象[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, 景象] scene; sight (to behold)
景点[jǐng diǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, 景点 / 景點] scenery; scenic spots
风景[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, 风景 / 風景] scenery; landscape
风物[fēng wù, ㄈㄥ ˋ, 风物 / 風物] scenery; sights
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation
粗口[cū kǒu, ㄘㄨ ㄎㄡˇ, 粗口] swear words; obscene language
变局[biàn jú, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄩˊ, 变局 / 變局] turbulent situation; changing (face, scene, situation, world of, etc.)

scene ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キスシーン[, kisushi-n] (n) kiss scene
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei
トップシーン[, toppushi-n] (n) top scene
ベッドシーン[, beddoshi-n] (n) (abbr) bedroom scene
モッブシーン[, mobbushi-n] (n) mob scene
ラストシーン[, rasutoshi-n] (n) last scene (e.g. of a movie)
ラブシーン[, rabushi-n] (n) love scene
ワンシーン[, wanshi-n] (n) one scene (e.g. in a movie)
一くさり;一齣;一闋[ひとくさり, hitokusari] (n) passage in a discourse; one section; one scene
修羅[しゅら, shura] (n) fighting; scene of carnage
修羅の巷[しゅらのちまた, shuranochimata] (n) scene of carnage
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra
修羅道[しゅらどう, shuradou] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 阿修羅道) Asura realm; (2) scene of carnage
冬景色[ふゆげしき, fuyugeshiki] (n) winter landscape; winter scenery; wintry landscape; wintry scene
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
夜色[やしょく, yashoku] (n) shades of night; night scene
小拍子[こびょうし, kobyoushi] (n) wooden rods (square, used in a pair) used in Kansai-area rakugo (e.g. to mark scene changes); small clapper
幽景[ゆうけい, yuukei] (n) quiet sequestered scene
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
惨たる光景[さんたるこうけい, santarukoukei] (n) disastrous scene
暮色[ぼしょく, boshoku] (n) dusk; twilight scene
桑田滄海[そうでんそうかい, soudensoukai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend)
桑田碧海[そうでんへきかい, soudenhekikai] (exp) The word is a scene of constant changes (as a mulberry field changing into a blue sea). (Chinese legend)
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
火事場泥棒[かじばどろぼう, kajibadorobou] (n) (1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
火事泥[かじどろ, kajidoro] (n) (1) (abbr) (See 火事場泥棒・1) looter; thief at the scene of a fire; (2) someone who takes advantage of a crisis to commit a crime
煙塵[えんじん, enjin] (n) dust; smokestack smoke; battle scene
科捜研[かそうけん, kasouken] (n) (abbr) (See 科学捜査研究) forensic researcher; crime scene investigator
絵看板[えかんばん, ekanban] (n) signboard depicting scene from a play (usu. outside a theatre)
荒涼落莫[こうりょうらくばく(uK), kouryourakubaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) (arch) scene looking desolate and forlorn
落花啼鳥[らっかていちょう, rakkateichou] (exp) (obsc) the poetic feeling of a late spring scene (with flowers scattering and birds chirping)
裏方[うらかた, urakata] (n) (1) (See 表方) someone working behind-the-scenes; scene shifter; (2) lady consort (to a high personage); (P)
間の狂言[あいのきょうげん, ainokyougen] (n) (See 間狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play)
間狂言[あいきょうげん, aikyougen] (n) (See 本狂言) kyogen interlude; short scene during a noh play, performed by a kyogen actor (usu. explaining the play)
雪見酒[ゆきみざけ, yukimizake] (n) sake drunk while viewing a snowy scene
麗しい情景[うるわしいじょうけい, uruwashiijoukei] (n) heartwarming scene
シーン[, shi-n] (n,n-suf) scene; (P)
プレスコ[, puresuko] (n) (abbr) prescoring (recording the music or sound effects before filming a scene)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
画面[がめん, gamen] screen, picture, scene

scene ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; act up ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; kick up a fuss ; bully ; make a scene ; go berserk ; bluster FR: semer le désordre
บทเกี้ยวพาราสี[n. exp.] (bot kīophār) EN: love scene FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ฉาก[n.] (chāk) EN: act ; episode ; scene FR: acte [m] ; épisode [m] ; scène [f]
ชักใย[v. (loc.)] (chakyai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene FR: tirer les ficelles ; manipuler
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จุดเกิดเหตุ[n. exp.] (jut koēt hē) EN: scene FR: scène [f] ; lieux [mpl]
เข้าฉาก[v. exp.] (khao chāk) EN: play a scene ; be on stage FR: être en scène
หลังฉาก[n. exp.] (lang chāk) EN: behind the scene FR:
ในเวทีโลก[X] (nai wēthī l) EN: FR: sur la scène mondiale
สถานที่เกิดเหตุ[n. exp.] (sathānthī k) EN: scene of the accident/ attack/ crime FR: scène [f] ; lieux [mpl]
ตึงตัง[v.] (teungtang) EN: create a row ; create a disturbance ; make a scene FR:
ทัศนียภาพ[n.] (thatsanīyap) EN: scenery ; scene ; sight ; landscape ; view ; sight-seeing ; panorama ; perspective FR: panorama [m]
ที่เกิดเหตุ[n. exp.] (thī koēt hē) EN: scene FR: scène [f]
ทิวทัศน์[n.] (thiuthat) EN: panorama ; vista ; view ; scenery ; landscape ; scene FR: vue [f] ; paysage [m] ; panorama [m]
เวที[n.] (wēthī) EN: stage ; arena ; platform ; rostrum ; ring ; dais FR: scène [f] ; estrade [f] ; podium [m] ; planches [fpl] ; tribune [f] ; chaire [f] ; ring [m]
เวทีคอนเสิร์ต[n. exp.] (wēthī khǿns) EN: stage FR: podium [m] ; scène [f]
เวทีโลก[n. exp.] (wēthī lōk) EN: world stage FR: scène mondiale [f]
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
ฉาก[n.] (chāk) EN: scenery ; landscape FR: paysage [m]
ฉากละกร[n.] (chāk lakhøn) EN: scenery FR: décor [m] ; décors [mpl]
อีแอบ[n. exp.] (ī aēp) EN: behind-the-scene man ; wire-puller FR:
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
คำอุจาดลามก[n. exp.] (kham ujāt l) EN: obscene language FR:
คำหยาบ[n. exp.] (kham yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; coarse word ; obscene word ; lewd word FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl] ; propos orduriers [mpl]
โขนฉาก[n. exp.] (khōn chāk) EN: scenery khon FR:
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
หนังสือลามก[n. exp.] (nangseū lām) EN: pornographic book FR: livre obscène [m] ; livre pornographique [m]
หนังสือโป๊[n. exp.] (nangseū pō) EN: pornographic book ; porno book ; obscene book FR: livre pornographique [m]
ออกฉาก[v. exp.] (øk chāk) EN: go onstage FR: entrer en scène
ภาพลามก[n. exp.] (phāp lāmok) EN: obscene picture ; pornography FR: image pornographique [f] ; image obscène [f]
ภาพโป๊[n. exp.] (phāp pō) EN: nude picture FR: image pornographique [f] ; image obscène [f]
ผรุสวาท[n.] (pharusawāt ) EN: obscene words ; obscene language ; vulgar words ; curses ; abusive language FR: grossièretés [fpl]
ภาษาหยาบ[n. exp.] (phāsā yāp) EN: vulgar language ; coarse language ; obscene language ; barnyard language FR: langage de charretier [m]
ภูมิประเทศ[n.] (phūmiprathē) EN: topography ; landscape ; terrain ; scenery ; geographical features ; geography FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
พูดสกปรก[v. exp.] (phūt sokkap) EN: use obscene language ; use dirty language ; be foulmouthed FR: être grossier ; tenir des propos orduriers
พูดหยาบคาย[v. exp.] (phūt yāpkhā) EN: be rude ; be obscene FR: parler vulgairement ; être vulgaire ; être grossier ; dire des obscénités
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
สลับฉาก[v.] (salapchāk) EN: change the scenery FR:

scene ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatortwagen {m}crime scene unit
Massenszene {f}crowd scene
Drogenszene {f}drug scene
Stricherszene {f}hustle scene
Literaturszene {f}literary scene
Kulissenwechsel {m}scene change; change of scenery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scene
Back to top