ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stably*, -stably-

stably ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly,steadily
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างมั่นคง (adv.) stably See also: steadily Syn. อย่างถาวร, อย่างมั่นคงถาวร
อย่างมั่นคงถาวร (adv.) stably See also: steadily Syn. อย่างถาวร
เสถียร (adv.) stably See also: firmly, strongly Syn. มั่นคง, แข็งแรง
เสถียร (adv.) stably See also: firmly, strongly Syn. มั่นคง, แข็งแรง

stably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably FR: solidement ; fermement
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly FR:
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:
โทงเทง[adj.] (thōngthēng) EN: shakily ; unstably ; unsteadily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stably
Back to top