ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saline*, -saline-

saline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saline (adj.) ประกอบด้วยเกลือ See also: เค็ม Syn. alkaline, briny, salty
saline (n.) น้ำเกลือ
English-Thai: HOPE Dictionary
saline(เซ'ไลน์,-ลิม) adj. ประกอบด้วยเกลือ,เกี่ยวกับเกลือทางเคมี. n. เกลือที่เป็นยา., See also: salinity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
saline(adj) ประกอบด้วยเกลือ,เหมือนเกลือ,เค็ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saline๑. -เกลือ๒. เค็ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salineน้ำเกลือ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Saline-alkali soilSaline-alkali soil, ดินเค็มด่าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเกลือ (n.) saline solution See also: saline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She has bags of saline solution for boobs.เขาใช้ถุงน้ำเกลือเสริมหน้าอก
Izzie stuck a picture of a bird on an empty saline bag and put it in his eyeline.อิซซี่หารูปนก มาติดไว้ตรงเสาที่ว่าง ให้เขาได้เห็นในสายตา นั่นฉลาดมาก ผมชอบความคิดนั่นนะ
Lying in saline with an electric chargeยาหลอก(น้ำเกลือ) กับ กระแสไฟฟ้า
That chill you'll feel is the cold saline rushing through your veins to lower your core body temperature.มันจะสบาย คุณจะรู้สึกเย็น ไปทั่วร่างกาย
From here, it looks like saline instead of chemo.จากที่นี่ มันดูเหมือน เกลือ มาแทนที่ คีโม
I figured you put him on saline so i switched him back to morphine.ฉันประเมินได้ว่าคุณให้น้ำเกลือเขา ดังนั้นฉันเปลี่ยนกลับเป็นมอร์ฟีนให้เขา
This all happened when it reacted with the saline solution.ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมันทำปฏิกิริยากับกรดเกลือ
The saline drip is gonna Activate the thiopental.หยดน้ำเกลือ จะเข้าไปกระตุ้นสารไทโอเพนทอล...
Give me a liter of saline wide open.- เปิดถุงน้ำเกลือ 1 ลิตรให้ฉันทีค่ะ
We'll run the saline right into his marrow.เราจะให้น้ำเกลือไปที่ไขกระดูกเขา
♪ I only taste the saline#ฉันแค่ได้รสของเกลือ#
That's because, for the past 12 hours, I have ingested eight gallons of saline solution.นั่นก็เพราะว่า 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา ฉันกิน น้ำเกลือไปตั้ง 8 แกลลอนน่ะสิ

saline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生理盐水[shēng lǐ yán shuǐ, ㄕㄥ ㄌㄧˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, 生理盐水 / 生理鹽水] saline (medicine)
碱荒[jiǎn huāng, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄤ, 碱荒 / 鹼荒] saline waste land
盐碱[yán jiǎn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˇ, 盐碱 / 鹽鹼] saline and alkaline (earth)
盐碱地[yán jiǎn dì, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄧˋ, 盐碱地 / 鹽鹼地] saline soil

saline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生理的食塩水[せいりてきしょくえんすい, seiritekishokuensui] (n) physiological saline solution

saline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินเค็ม[n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil ; saline soil FR: sol alcalin [m]
ดินโป่ง[n.] (dinpōng) EN: salt lick ; saline land FR:
เค็ม[adj.] (khem) EN: salty ; salted ; briny ; saline FR: salé
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: brackish ; briny ; saline FR: saumâtre
น้ำเกลือ[n. exp.] (nām kleūa) EN: brine ; saline solution FR: solution saline [f] ; saumure [f] ; eau salée [m]
พลังงานจากน้ำเค็ม[n. exp.] (phalang-ngā) EN: saline energy FR:
สาลินี[n. prop.] (Sālinī ) EN: Salinee FR: Salinee

saline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saline {f}saltworks; saline; saltern
Salzlösung {f}saline solution

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saline
Back to top