ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-employed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-employed*, -self-employed-

self-employed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-employed (adj.) ซึ่งทำงานอิสระไม่ได้รับเป็นเงินเดือนประจำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-employedอาชีพอิสระ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm self-employed so I have to work everydayฉันเป็นเจ้านายตัวเองดังนั้นฉันจึงต้องทำงานทุกวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A self-employed Bergen County man is behind bars.ตนเองแบร์​​เกน คนเป็นมณฑลหลังลูกกรง.
Gerald Browder, 35, self-employed.เจอร์รอลด์ โบรลเดอร์,อายุ35 ทำธุรกิจส่วนตัว

self-employed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, 个体经济 / 個體經濟] economics of a self-employed individual or private firm
个体户[gè tǐ hù, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨˋ, 个体户 / 個體戶] self-employed; a private firm (PRC usage)
自由职业[zì yóu zhí yè, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄓˊ ㄧㄝˋ, 自由职业 / 自由職業] self-employed; profession

self-employed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
自営業者[じえいぎょうしゃ, jieigyousha] (n) self-employed person
自由業[じゆうぎょう, jiyuugyou] (n) (See フリーランサー) self-employed profession (e.g. actor, artist); liberal profession
自営[じえい, jiei] (n,vs,adj-no) independent; self-employed; self-supporting; operating own business; (P)

self-employed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ[n. exp.] (phū prakøp ) EN: self-employed person FR:
ทำงานส่วนตัว[adj.] (tham ngān s) EN: self-employed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-employed
Back to top