ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slobber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slobber*, -slobber-

slobber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slobber (vi.) ทำน้ำลายไหล See also: ปล่อยน้ำลายไหล Syn. dribble, drool, saliver
slobber (vt.) ทำให้น้ำลายไหล See also: ทำให้น้ำลายหยด
slobber (vi.) แสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber (vt.) ทำให้เปื้อนน้ำลาย
slobber (n.) น้ำลาย Syn. foam, froth, saliva, spit
slobber (n.) การเขียนหรือพูดแสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber over (phrv.) ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง) Syn. drool over
slobbery (adj.) ซึ่งชุ่มด้วยน้ำลาย See also: ที่ปล่อยให้น้ำลายไหล
English-Thai: HOPE Dictionary
slobber(สลอบ'เบอะ) vi. ปล่อยให้น้ำลายไหล,แสดงความรู้สึกมากเกินไปvt. ทำให้เปื้อนน้ำลาย n.. น้ำลายไหล,ของเหลวไหลจากปาก,การพูด หรือการกระทำที่แสดงความรู้สึกมากเกินไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slobberingอาการน้ำลายยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, just because you saved me when i wasn't really drowning does not give you the right to slobber all over me.นี่ เพียงเพราะว่านายช่วยฉันไว้ตอนที่ฉันไม่ได้จมน้ำ ไม่ได้ทำให้นายมีสิทธิ์ที่จะมาทำยุ่มย่ามกะฉันน่ะ
Defenseless against the slobbering, monstrous, materialistic apes.ไม่มีอะไรสู้อสุรกายบ้าเลือด
When I found you, you were so slobbering drunk you couldn't buy brandy!ตอนที่ฉันเจอนาย นายยังเมาแอ๋ไม่ได้ความ ไม่มีปัญญาจะซื้อบรั่นดีด้วยซ้ำ
The big moosie slobbering all over me. that was Bob.จนกว่าจะทำ นี่เสร็จเหรอ?
"Go forth, my son, and leave big slobbery suction rings on every dashboard you find"?"เอาเลย ลูก แปะไว้ที่หน้าปัดทุกแห่งที่เจ้าพบ"?
Those knob-slobbers started it.ไอ่เหี้ยบ้าน้ำลายนี่มันเริ่มก่อนนะเฟ้ย
And slobbery.แถมน้ำลายยังไหลยืดเชียว
What are you looking at, Slobberpuss?มองอะไร ไอ้หมาบ้าน้ำลาย
Well, it's the customer's loss, the vile bag of gob-slobber.แล้วลูกค้าจะต้องเสียใจ ที่เห็นมันเป็นสิ่งไร้ค่า
Wendy slobbered all over me and Sam!เว็นดี้จูบทั้งผมกับแซม!
I mean, who does not want a big, slobbering beast who can catch a ball in the end zone?ใครจะไม่อยากได้หมาตัวใหญ่ น้ำลายเยิ้ม ที่รับบอลได้ในเขตเอนด์โซนละ?
Who does not want a big slobbering beastใครจะไม่อยากได้หมาตัวใหญ่ น้ำลายย้อย

slobber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber

slobber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slobber
Back to top