ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sickness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sickness*, -sickness-

sickness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sickness (n.) ความเจ็บป่วย See also: การป่วยไข้, การติดเชื้อ, อาการคลื่นไส้อาเจียน Syn. ailment, disorder, infection
English-Thai: HOPE Dictionary
sickness(ซิค'นิส) n. โรค,การเป็นโรค,การไม่สบาย,อาการคลื่นไส้อาเจียน, Syn. illness
English-Thai: Nontri Dictionary
sickness(n) โรคภัยไข้เจ็บ,ความเจ็บไข้,ความไม่สบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sicknessความป่วยไข้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การป่วย (n.) sickness See also: illness Syn. การเจ็บป่วย
การเจ็บป่วย (n.) sickness See also: illness Syn. การป่วย
การเจ็บไข้ (n.) sickness See also: illness Syn. การป่วย, การเจ็บป่วย
การเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บป่วย Ops. ความแข็งแรง
ความเจ็บป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บไข้, ความเจ็บไข้ได้ป่วย
ความเจ็บไข้ (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บป่วย, การเจ็บไข้ได้ป่วย Ops. ความแข็งแรง
ความเจ็บไข้ได้ป่วย (n.) sickness See also: illness, ailment Syn. ความเจ็บไข้
พยาธิ (n.) sickness See also: ailment, illness, malady, disease Syn. โรคาพยาธิ
โรคภัยไข้เจ็บ (n.) sickness See also: illness, unhealthiness
เมา (v.) be affected by motion sickness See also: have motion sickness (e.g. car sick, sea sick etc.)
แพ้ท้อง (v.) have a morning sickness
ไข้ใจ (n.) love sickness See also: heartbreak, heartsickness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They can cause suffering, sickness and even the death...พวกมันทำให้เกิดการเจ็บป่วยทรมาน, แม้กระทั่งความตาย...
In sickness and in health, in rain and sleet, in the best of times and the worst of times,ไม่ว่าในยามทุกข์หรือสุข ไม่ว่าฝนฟ้าเป็นอย่างไร ทั้งยามรุ่งโรจน์และเสื่อมสลาย เเละเรา...
I thought maybe you had problems at home, sickness in the family.เธออาจมีปัญหากับภรรยาเธอ หรือมีใครในครอบครัวเจ็บป่วย
Now, Isabella could control her motion sickness only by controlling her motions.ตอนนี้อิซาเบลล่า ควบคุมอาการเวียนหน้าได้ ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของตัวเอง
And thus begins our story of love, motion sickness and the art of cooking.เรื่องราวความรักของเรา จะเริ่มต้นกันตรงนี้ การเมาพาหนะ และศิลปะของการปรุงอาหาร
To be with me in sickness and health?จะอยู่เคียงข้างชั้น ไม่ว่าจะดีจะร้าย
The sickness has become a relative term for me.การป่วยไข้กลายเป็นญาติสนิทของผมแล้วหละ
It's not a sickness in his head or in his heartเค้าไม่ได้ป่วย เค้าสบายดีจ้า
You wrote it on an air sickness bag, honey.คุณเขียนบนถุงอ้วกที่รัก
Her body suffered cold, sickness and pain.ทรงเผชิญกับความหนาวเหน็บ, เจ็บไข้ และปวดร้าว.
When we took our vows we promised to love each other in sickness and in health.ตอนเราให้คำปฏิญาณกัน... ...เราสัญญาจะรักกันไม่ว่าในยามป่วย หรือยามแข็งแรง
The scourge of sickness afflicts us at whim.The scourge of sickness afflicts us at whim.

sickness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
治病救人[zhì bìng jiù rén, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄖㄣˊ, 治病救人] cure the sickness to save the patient; criticize a person in order to help him
孕吐[yùn tù, ㄩㄣˋ ㄊㄨˋ, 孕吐] morning sickness (during pregnancy)
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ, 害口] morning sickness during pregnancy; to be pregnant
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, 害喜] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy)
害月子[hài yuè zi, ㄏㄞˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 害月子] morning sickness (in pregnancy)
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
疾病[jí bìng, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 疾病] disease; sickness; ailment
[mò, ㄇㄛˋ, 瘼] distress; sickness
乡情[xiāng qíng, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ, 乡情 / 鄉情] homesickness
眷眷之心[juàn juàn zhī xīn, ㄐㄩㄢˋ ㄐㄩㄢˋ ㄓ ㄒㄧㄣ, 眷眷之心] nostalgia; home-sickness; longing for departed beloved
单相思[dān xiāng sī, ㄉㄢ ㄒㄧㄤ ㄙ, 单相思] one-sided lovesickness; unrequited longing
[yàng, ㄧㄤˋ, 恙] sickness
[yè, ㄧㄝˋ, 殗] sickness; repeated
[nì, ㄋㄧˋ, 疒] sick, sickness; Kang Xi radical 140
[jí, ㄐㄧˊ, 疾] sickness; disease; hate; envy

sickness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エチケット袋[エチケットぶくろ, echiketto bukuro] (n) airsickness bag; motion sickness bag
シックネスバッグ[, shikkunesubaggu] (n) sickness bag
トリパノソーマ症[トリパノソーマしょう, toripanoso-ma shou] (n) trypanosomiasis; sleeping sickness
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance
加速度病[かそくどびょう, kasokudobyou] (n) motion sickness
原爆症[げんばくしょう, genbakushou] (n) atomic-bomb sickness; symptoms of radiation sickness caused by an atomic-bomb (i.e. high fever, nausea); illness caused by atomic-bomb radiation exposure (i.e. leukemia, malignant tumors)
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
山岳病[さんがくびょう, sangakubyou] (n) altitude sickness
悪酔い;悪酔[わるよい, waruyoi] (n,vs) drunken frenzy; drunken sickness
悪阻[おそ;つわり, oso ; tsuwari] (n,adj-no) morning sickness
死に至る病[しにいたるびょう, shiniitarubyou] (n) deadly disease; sickness unto death
気の病[きのやまい, kinoyamai] (n) nervous breakdown; neurosis; sickness from anxiety
病は気から[やまいはきから, yamaihakikara] (exp) sickness and health start with the mind
眠り病[ねむりびょう, nemuribyou] (n) sleeping sickness
血清病[けっせいびょう, kesseibyou] (n) serum sickness
高山病[こうざんびょう, kouzanbyou] (n) altitude sickness; mountain sickness
高所病[こうしょびょう, koushobyou] (n) altitude sickness
エアシックネス[, eashikkunesu] (n) airsickness
シーシック[, shi-shikku] (n) seasickness
恋の病[こいのやまい, koinoyamai] (n) lovesickness
恋情[れんじょう;こいなさけ, renjou ; koinasake] (n) (1) love; attachment; (2) lovesickness
恋煩い;恋患い;恋わずらい[こいわずらい, koiwazurai] (n,vs) (See 恋の病・こいのやまい) lovesickness
恋病[こいやまい;こいやみ, koiyamai ; koiyami] (n) lovesickness
恋草[こいぐさ, koigusa] (n) lovesickness
懐郷[かいきょう, kaikyou] (n) nostalgia; homesickness; longing for home
減圧症[げんあつしょう, gen'atsushou] (n) decompression sickness; the bends
潜水病[せんすいびょう, sensuibyou] (n) decompression sickness; caisson disease; the bends
航空病[こうくうびょう, koukuubyou] (n) airsickness
船酔い[ふなよい, funayoi] (n,vs) seasickness; (P)
萎黄病[いおうびょう, ioubyou] (n) chlorosis; greensickness
郷愁[きょうしゅう, kyoushuu] (n) nostalgia; homesickness; (P)

sickness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
ความเจ็บไข้[n.] (khwām jepkh) EN: sickness FR:
ความเจ็บไข้ได้ป่วย[n. exp.] (khwām jepkh) EN: sickness FR:
ความเจ็บป่วย[n.] (khwām jeppū) EN: illness ; sickness ; disease FR: maladie [f]
แกล้งป่วย[v. exp.] (klaēng pūay) EN: pretend to be sick ; pretend to be ill ; sham sickness ; play possum FR: simuler une maladie
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
อมโรค[adj.] (omrōk) EN: sickly ; prone to sickness FR: maladif
แพ้ท้อง[adj.] (phaēthøng) EN: having morning sickness FR:
แพ้ท้อง[v.] (phaēthøng) EN: have morning sickness FR:
พยาธิ[n.] (phayāthi) EN: sickness ; disease ; ailment ; malady ; patho- (pref.) FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคา[n.] (rōkhā) EN: sickness ; illness ; disease FR: maladie [f]
โรคาพยาธิ[n.] (rōkhāphayāt) EN: illness ; ailment ; sickness ; malady ; disease ; malady FR: maladie [f]
โรคเมาคลื่น[n. prop.] (rōk mao khl) EN: sea sickness FR: mal de mer [m]
โรคเหงาหลับ[n. exp.] (rōk ngao la) EN: sleeping sickness ; African trypanosomiasis FR: maladie du sommeil [f]
โรคภัย[n. exp.] (rōk phai) EN: disease ; sickness FR:
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]
โทหฬะ[n.] (thōhasa) EN: morning sickness FR:
โทหฬินี[n.] (thōhalinī) EN: girl having morning sickness FR:
อาการเมาเครื่องบิน[n. exp.] (ākān mao kh) EN: airsickness FR: mal de l'air [m]
ไข้ใจ[X] (khai jai) EN: heartsickness ; heartbreak ; love-sickness ; brokenhearted ; downcast FR: avoir le coeur brisé ; démoralisé ; être abattu
คลื่นเหียน[n.] (khleūnhīen) EN: nausea ; seasickness FR: nausée [f]
ถุงอาเจียน[n. exp.] (thung ājīen) EN: airsickness bag FR:

sickness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höhenkrankheit {f}altitude sickness
Betriebskrankenkasse {f}company sickness insurance scheme; employer-based health insurance
Fallsucht {f}falling sickness
Bergkrankheit {f}mountain sickness
Strahlenkrankheit {f}radiation sickness
Seekrankheit {f}sea sickness
Schlafkrankheit {f}sleeping sickness
Seekrankheit {f}seasickness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sickness
Back to top