ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

simple

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *simple*, -simple-

simple ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
simple (adj.) ง่าย See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy Ops. hard, difficult
simple (adj.) เรียบๆ See also: ธรรมดา, ปกติ, สามัญ Syn. common, ordinary, plain Ops. unusual
simple (adj.) พื้นฐาน See also: ทั่วไป Syn. basic Ops. hard, difficult
simple (adj.) โง่ See also: สมองทึบ, ทึ่ม Syn. feeble-minded, defective, retarded
simple (adj.) ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว See also: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน
simple (n.) คนโง่
simple (n.) คนถ่อมตัว See also: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ
simple (n.) สมุนไพร
simple fraction (n.) อัตราส่วนสองจำนวน
simple fracture (n.) กระดูกหัก
simple interest (n.) อัตราดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว
simple sentence (n.) ประโยคความเดียว See also: เอกรรถประโยค
simple-minded (adj.) ไร้เดียงสา See also: ซื่อๆ Syn. childish
simple-minded (adj.) โง่ See also: ด้อยปัญญา, ทึ่ม Syn. moronic, dull, unintelligent, stupid Ops. sensible
simpleton (n.) คนโง่ See also: คนเซ่อ Syn. bungler, idiot Ops. expert, genius
simplex (adj.) ง่ายๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ
simple fractionn. อัตราส่วนสองจำนวน
simple interestn. ดอกเบี้ยเชิงเดียว
simple sentencen. ประโยคที่มีอนุประโยคเดียว
simple timen. (ดนตรี) 2-3 จังหวะ
simple-mindedadj. ใจซื่อ,ไร้เดียงสา,ไม่เฉียบแหลม,ด้อยปัญญา
simpleton(ซิม'พลิทัน) n. คนโง่,คนเง่า,คนเซ่อ, Syn. foolish person
simplex(ซิม'เพลคซฺ) adj. ง่าย ๆ ,ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว,เชิงเดียว,อย่างเดียว,ไม่เชิงซ้อน n.. ห้องชั้นเดียว, Syn. simple
English-Thai: Nontri Dictionary
simple(adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง
simpleton(n) คนโข่ง,คนโง่,คนเซ่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
simple๑. สามัญ๒. เดียว, เดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple fractionเศษส่วนเชิงเดียว [มีความหมายเหมือนกับ common fraction] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple fractureกระดูกหักรอยเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple interestดอกเบี้ยคงต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simplexสื่อสารทางเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียว, รูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approve of (phrv.) เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses) See also: เห็นด้วยกับ Ops. disapprove of
approximate to (phrv.) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice) See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ
assent to (phrv.) เห็นด้วยกับ (มักใช้รูป simple tenses) See also: เห็นพ้องกับ Syn. agree to
ละ (end.) particle used at the end of a simple statement
หญ้าปากคอก (adj.) simple See also: easy Syn. ง่าย
เชิงเดียว (adj.) simple See also: uncomplicated Ops. เชิงซ้อน
นุ่งเจียมห่มเจียม (v.) simple dressed See also: dress sparingly
ประโยคความเดียว (n.) simple sentence Syn. เอกัตถประโยค Ops. อเนกรรถประโยค
เอกรรถประโยค (n.) simple sentence Syn. เอกัตถประโยค, ประโยคความเดียว Ops. อเนกรรถประโยค
เอกัตถประโยค (n.) simple sentence Syn. ประโยคความเดียว Ops. อเนกรรถประโยค
คำธรรมดา (n.) simple word
ง่ายๆ (v.) be simple See also: be easy, be uncomplicated Syn. ธรรมดาๆ, ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Ops. ยาก, ยุ่งยาก, ซับซ้อน
ไม่ซับซ้อน (v.) be simple See also: be easy, be uncomplicated Syn. ธรรมดาๆ, ไม่ยุ่งยาก Ops. ยาก, ยุ่งยาก, ซับซ้อน
ไม่ยุ่งยาก (v.) be simple See also: be easy, be uncomplicated Syn. ธรรมดาๆ, ไม่ซับซ้อน Ops. ยาก, ยุ่งยาก, ซับซ้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's not simple anymoreมันไม่ง่ายแม้แต่น้อยเลย
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
You can't even answer simple questionsแม้กระทั่งคำถามง่ายๆ เธอก็ตอบไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a very simple plan.มันเป็นแผนง่ายมาก แผนทั้งหมดของฉันมีแผนการ ที่เรียบง่าย
It's a very simple plan.แผนทั้งหมดของฉันมีความ เรียบง่าย
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ
"Marry my daughter." You've got to remember these are just simple farmers."แต่งงานกับลูกสาวฉันสิ" จำไว้ คนพวกนี้เป็นชาวนาธรรมดา
Wherever a man cannot live in simple dignity.ที่ที่คนไม่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่
What I need is a red zone. It's a simple thing you can take care of.ผมว่าน่าจะทําเป็นเขตห้ามจอด คุณคงทําได้ง่ายๆ
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง
It's always the simple things that catch your breath.ต่างมีพื้นฐานที่เหมือนกัน
It's not as simple as that.ฉันได้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ ผ่านมา

simple ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简繁转换[jiǎn fán zhuǎn huàn, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 简繁转换 / 簡繁轉換] conversion from simple to traditional Chinese characters
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, 朴素 / 樸素] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous
浅层文字[qiǎn céng wén zì, ㄑㄧㄢˇ ㄘㄥˊ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 浅层文字 / 淺層文字] shallow orthography (governed by simple rules)
小品[xiǎo pǐn, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˇ, 小品] short, simple literary or artistic creation; essay; skit
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, 俭朴 / 儉朴] simple and unadorned
勤朴[qín pǔ, ㄑㄧㄣˊ ㄆㄨˇ, 勤朴 / 勤樸] simple and industrious; hardworking and frugal
单句[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, 单句 / 單句] simple sentence (grammar)
单质[dān zhì, ㄉㄢ ㄓˋ, 单质 / 單質] simple substance (consisting purely of one element, such as diamond)
单韵母[dān yùn mǔ, ㄉㄢ ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 单韵母 / 單韻母] simple finals
憨厚[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ, 憨厚] simple and honest; straightforward; Humboldt
正弦波[zhèng xián bō, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄛ, 正弦波] sine wave; simple harmonic vibration
质樸[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质樸 / 質樸] simple and unadorned; downright; unpretentious; plain; unaffected
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 淳朴 / 淳樸] simple and honest; unsophisticated
纯朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ, 纯朴 / 純樸] variant of 淳樸|淳朴, simple and honest; unsophisticated
浅易[qiǎn yì, ㄑㄧㄢˇ ㄧˋ, 浅易 / 淺易] easy; simple; suitable for beginners
单纯疱疹[dān chún pào zhěn, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ, 单纯疱疹 / 單純皰疹] herpes simplex (med.)
单纯疱疹病毒[dān chún pào zhěn bìng dú, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ ㄆㄠˋ ㄓㄣˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 单纯疱疹病毒 / 單純皰疹病毒] herpes simplex virus (HSV, med.)
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 纯 / 純] pure; simple; unmixed; genuine
纯属[chún shǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄕㄨˇ, 纯属 / 純屬] pure and simple; sheer; outright
[hān, ㄏㄢ, 憨] silly; simple-minded
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, 单纯 / 單純] simple; pure; alone; merely
[kōng, ㄎㄨㄥ, 悾] simple-minded; sincere
愚鲁[yú lǔ, ㄩˊ ㄌㄨˇ, 愚鲁 / 愚魯] simple-minded and ill-informed
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 戆 / 戇] simple; stupid
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ, 质朴 / 質樸] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy

simple ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンコン[, ankon] (n) (abbr) overcoat with very simple lines and no shoulder pads, etc. (from
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars)
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul
お安い;御安い[おやすい, oyasui] (adj-i) easy; simple
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P)
シンプルステートメント[, shinpurusute-tomento] (n) {comp} simple statement
ちょろい[, choroi] (adj-i) easy; simple
一汁一菜[いちじゅういっさい, ichijuuissai] (n) one-plate meal; simple meal; austerity diet
倹素[けんそ, kenso] (adj-na,n) economical and simple
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
単利[たんり, tanri] (n) simple interest
単式[たんしき, tanshiki] (n) simple system; single-entry (bookkeeping)
単振動[たんしんどう, tanshindou] (n) simple harmonic oscillation (physics)
単文[たんぶん, tanbun] (n) simple sentence
単純タンパク質;単純蛋白質[たんじゅんタンパクしつ(単純タンパク質);たんじゅんたんぱくしつ(単純蛋白質), tanjun tanpaku shitsu ( tanjun tanpaku shitsu ); tanjuntanpakushitsu ( tanjun tanpa] (n) simple protein
単純労働[たんじゅんろうどう, tanjunroudou] (n) unskilled labor; simple labor; menial job
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] (n) {comp} simple type
単純平均[たんじゅんへいきん, tanjunheikin] (n) simple average; arithmetic average
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
単純脂質[たんじゅんししつ, tanjunshishitsu] (n) (See 複合脂質) simple lipid
単純語[たんじゅんご, tanjungo] (n) {ling} (See 複合語) simple word
単純踏歩変換[たんじゅんとうほへんかん, tanjuntouhohenkan] (n) simple change (horse gait)
図像[ずぞう, zuzou] (n) (1) icon; (2) {Buddh} simple ink drawing (of a buddha, mandala, etc.)
愚直[ぐちょく, guchoku] (adj-na,n) simple honesty; tactless frankness
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses
淳朴;純朴;醇朴[じゅんぼく, junboku] (adj-na,n) rustic simplicity; homeliness; unsophisticated; naive; honest; simple
発生[はっせい, hassei] (n,vs,adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P)
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
簡便[かんべん, kanben] (adj-na,n) handy; simple and easy
簡単服[かんたんふく, kantanfuku] (n) simple or lightweight clothing
簡明[かんめい, kanmei] (adj-na,n) terse; concise; simple and clear
簡明直截[かんめいちょくせつ, kanmeichokusetsu] (n,adj-na) simple and plain; frank, direct and unambivalent; straightforward
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] (n) {comp} simple authentication
簡易郵便局[かんいゆうびんきょく, kan'iyuubinkyoku] (n) simple post office
総穂花序[そうすいかじょ, sousuikajo] (n) (See 集散花序) racemose inflorescence (any indeterminate simple inflorescence)
縦読み[たてよみ, tateyomi] (n,vs) reading vertically down horizontal text (e.g. as a simple code)
貫頭衣[かんとうい, kantoui] (n) simple type of clothing consisting of a large piece of cloth with a hole in the middle for the head
野人[やじん, yajin] (n) (1) rustic; country bumpkin; person with rough and simple tastes; (2) Yeren; legendary mountain-dwelling hominid (similar to a sasquatch, yeti, etc.) of China's Hubei province
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n,adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement
単純コマンド[たんじゅんコマンド, tanjun komando] simple command
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] simple type
単純条件[たんじゅんじょうけん, tanjunjouken] simple condition
単純緩衝法[たんじゅんかんしょうほう, tanjunkanshouhou] simple buffering
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition)
否定単純条件[ひていたんじゅんじょうけん, hiteitanjunjouken] negated simple condition
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method
単方向[たんほうこう, tanhoukou] simplex (a-no)
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission
単方向通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] simplex (comms)

simple ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบลูกทุ่ง[n. exp.] (baēp lūkthu) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk FR:
ใบเดี่ยว[n. exp.] (bai dīo) EN: simple leaf FR: feuille simple [f]
เบ ๆ[n.] (bē-bē) EN: simple and easy FR:
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep) EN: plain living FR: vie simple [f]
เฉาะ ๆ = เฉาะๆ[adj.] (chǿ-chǿ) EN: simple FR: facile ; simple
เชิงเดียว[adj.] (choēngdīo) EN: simple FR: simple ; pas compliqué
เชิงเดี่ยว[adj.] (choēngdīo) EN: simple ; single FR: simple
ดาด ๆ = ดาดๆ[adj.] (dāt-dāt) EN: common ; mediocre ; ordinary ; simple ; commonplace FR:
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เด๋อด๋า[adj.] (doēdā) EN: simple ; artless ; awkward FR:
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[n. exp.] (døkbīa choē) EN: simple interest FR: intérêt simple [m]
ดอกเบี้ยคงต้น[n. exp.] (dokbia khon) EN: simple interest FR: intérêt simple [m]
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
เอกรรถประโยค[n. exp.] (ēkatthapray) EN: simple sentence FR: phrase simple [f]
ห้องเดี่ยว[n. exp.] (hǿng dīo) EN: single room FR: chambre simple [f] ; chambre individuelle [m]
ห้องเตียงเดี่ยว[n. exp.] (hǿng tīeng ) EN: single room FR: chambre simple [f]
การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดี่ยว[n. exp.] (kān chak tū) EN: simple random sampling FR:
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว (เอสเอชเอ็ม)[n. exp.] (kān khleūoe) EN: simple harmonic motion (SHM) FR: mouvement harmonique simple (MHS) [m]
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย[n. exp.] (kān khleūoe) EN: simple harmonic motion FR: mouvement harmonique simple [m]
การกลั่นแบบธรรมดา[n. exp.] (kān klan ba) EN: simple distillation FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย[n. exp.] (kān leūak t) EN: simple random sampling FR:
การสุ่มแบบง่าย[n. exp.] (kān sum baē) EN: simple random sampling FR:
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย[n. exp.] (kān sumtūay) EN: simple random sampling FR:
การถดถอยเชิงเดียว[n. exp.] (kān thotthø) EN: simple regression FR:
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์อย่างง่าย[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: simple correlation analysys FR:
ค่าเฉลี่ยเชิงเดียว = ค่าเฉลี่ยเชิงเดี่ยว[n. exp.] (khā chalīa ) EN: simple average FR:
คำพูดดาด ๆ = คำพูดดาดๆ[n. exp.] (kham phūt d) EN: cliché ; commonplace expression ; trite expression ; simple talk FR:
ขี้หมูขี้หมา[adj.] (khīmūkhīmā) EN: so simple FR:
กิ๊กก๊อก[adj.] (kikkǿk) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระดูกหักชนิดธรรมดา[n. exp.] (kradūk hak ) EN: simple fracture ; closed fracture FR: fracture simple [f]
กราฟเชิงเดี่ยว[n. exp.] (krāp choēng) EN: simple graph FR: graphe simple [m]
กราฟเส้นเชิงเดียว[n. exp.] (krāp sen ch) EN: simple line graph FR:
ไม่ประสา[adj.] (mai prasā) EN: childish ; innocent ; simple ; unsophisticated ; naive FR: simple
ไม่ประสีประสา[adj.] (mai prasīpr) EN: naive ; simple ; innocent ; unworldly ; immature FR:
ไม่สับสน[adj.] (mai sapson) EN: simple FR: simple
ไม่ซับซ้อน[adj.] (mai sapsøn) EN: elementary ; simple FR: simple
ไม่ยาก[adj.] (mai yāk) EN: not difficult ; not hard ; easy ; simple FR: pas difficile ; pas compliqué ; facile
ไม่ยุ่งยาก[adj.] (mai yungyāk) EN: simple FR: pas compliqué
ง่าย[adj.] (ngāi) EN: easy ; simple ; clear ; elementary FR: facile ; simple ; aisé ; élémentaire ; abordable ; clair

simple ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pendel {n} | mathematisches Pendel | physikalisches Pendelpendulum | simple pendulum | compound pendulum
Simplexbetrieb {m} (nur in einer Richtung)simplex mode
Simplexverfahren {n} [math.]simplex method
Jordanbogen {m} [math.]simple arc
Hartlaubbülbül {m} [ornith.]Simple Greenbul

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า simple
Back to top