ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

study

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *study*, -study-

study ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
study (vi.) ศึกษา See also: เรียน, เล่าเรียน Syn. learn, read
study (vt.) ศึกษา See also: เรียน, เล่าเรียน Syn. learn, read
study (vt.) วิเคราะห์ See also: ตรวจสอบ Syn. investigate, research
study (vt.) พิจารณา See also: พินิจพิจารณา Syn. examine, consider
study (n.) การศึกษา See also: การเล่าเรียน Syn. education, learning, reading
study (n.) การวิเคราะห์ See also: การตรวจสอบ Syn. investigation, inspection
study (n.) รายงานการศึกษา See also: รายงานการค้นคว้า Syn. report
study (n.) ห้องค้นคว้า See also: ห้องศึกษาเล่าเรียน, ห้องเขียนหนังสือ Syn. library, schoolroom
study for (phrv.) ศึกษาอย่างหนัก See also: เรียน, เล่าเรียน
study of creeds (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. creedal theology
study of humans (n.) มานุษยวิทยา See also: การศึกษาเกี่ยวกับมนุษยในด้านต่างๆ Syn. science of humans
study of symbols (n.) การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย See also: สัญลักษณ์วิทยา
study of synonyms (n.) การศึกษาเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเหมือนกัน See also: การศึกษาเกี่ยวกับคำพ้องความหมาย
study under (phrv.) เป็นศิษย์ของ
English-Thai: HOPE Dictionary
study(สทัด'ดี) n. การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,การดูหนังสือ,การพิเคราะห์พิจารณา,การสืบสวนสอบสวน,การวิจัย,สิ่งที่ศึกษา,สิ่งที่ค้นคว้า,รายงานการค้นคว้า,สาขาวิชา,ความมานะบากบั่น,การทดลองวาดหรือประพันธ์,ห้องค้นคว้า,เพลงฝึกซ้อม,สิ่งที่ใช้ฝึกฝนการเรียน. vi. ศึกษา
English-Thai: Nontri Dictionary
study(n) การศึกษา,การเรียน,การค้นคว้า,ห้องค้นคว้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
studyงานศึกษา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Study and teaching (Continuing education)การศึกษาและการสอน (การศึกษาต่อเนื่อง) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คชศาสตร์ (n.) branch of study dealing with elephant
การศึกษาเล่าเรียน (n.) study See also: learning Syn. การเรียน, การเล่าเรียน
การหาความรู้ (n.) study See also: learning, education Syn. การเรียน, การศึกษา, การเรียนรู้
การเรียนหนังสือ (n.) study See also: learning Syn. การเรียน, การศึกษาเล่าเรียน, การเล่าเรียน
การเล่าเรียน (n.) study See also: learning, education Syn. การเรียน, การศึกษา, การเรียนรู้, การหาความรู้
พิทยาคม (n.) study See also: learning
ร่ำเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน
ศึกษา (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
ศึกษา (v.) study See also: learn, read up, mug up, cram Syn. เรียน, เล่าเรียน
ศึกษาเล่าเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, เล่าเรียน, ศึกษา
เรียนรู้ (v.) study See also: learn, read up, mug up Syn. ศึกษา, ทำความเข้าใจ
เรียนหนังสือ (v.) study See also: learn, be in school, be educated
เล่าเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, ศึกษาเล่าเรียน, เรียนรู้
เล่าเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน, ศึกษา
เล่าเรียน (v.) study See also: learn Syn. เรียน
เล่าเรียน (v.) study See also: learn, read up, mug up, cram Syn. เรียน
เรือง (v.) study deeply Syn. แตกฉาน
พรหมจรรย์ (n.) study of Buddhist metaphysics See also: brahmacharya
วัยศึกษา (n.) studying age See also: education age
วัยเรียน (n.) studying age See also: education age Syn. วัยศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've never seen anyone study so hardฉันไม่เคยเห็นใครเรียนหนักขนาดนี้
I would really like to study computerฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
Stop playing around and study for once!เลิกเล่นสนุกซะที แล้วหันมาเรียนสักที
I should study hard and think about the path I should takeฉันควรจะเรียนให้หนัก และคิดถึงวิถีทางที่ฉันควรจะเลือกเดิน
I came here primarily to studyเดิมฉันมาที่นี่เพื่อการศึกษา
I'll further my studyฉันจะเรียนต่อ
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
Now, I'm studying at Bangkok Universityตอนนี้ ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
I've got loads of studying to doฉันมีเรื่องเรียนมากมายที่ต้องทำ
I was studying before you phoned meหนูก็กำลังศึกษาอยู่ก่อนที่แม่โทรมาหา
But I need to studyแต่ฉันต้องอ่านหนังสือ
You need to do more studyingคุณต้องเรียนให้หนักมากขึ้น
He is studying hard as everเขากำลังอ่านหนังสือหนักตามเคย
You're always too busy studyingคุณยุ่งกับการเรียนอย่างมากเสมอ
So you expect me to believe that you're gonna studyดังนั้นเธอคาดว่าฉันจะเชื่อว่าเธอกำลังจะไปอ่านหนังสือหรือ
By studying hard, so I can get good grades to get into a good schoolโดยการเรียนหนัก ดังนั้นฉันก็จะได้เกรดดี เพื่อจะได้เข้าโรงเรียนดีๆ ได้
Most of them are too busy with studyingพวกเขาส่วนใหญ่ยุ่งอยู่กับการเรียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will study the newspapers tomorrow.{\cHFFFFFF}I will study the newspapers tomorrow.
Ln a whole lifetime devoted to the scientific study of humans,ตลอดชีวิตฉันที่ทุมเทให้การศึกษามนุษย์
It's been a long time since we've been able to study specimens of such extraordinary clinical interest.ตัวเมียล่ะ นานเเล้วที่เราไม่ได้ศึกษา ตัวอย่างที่น่าสนใจเเบบ 2 ตัวนี้
The school was taken over by her favourite pupil. The study of the occult was abandoned.ร.ร ก็ตกเป็นของศิษย์คนโปรดของนาง การศึกษาเวทมนตร์ไสยศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป.
Study, study and always study.ศึกษาเรียนและศึกษาอยู่เสมอ
Don't you think I should abort the countdown so that you can remain and study it?คุณไม่คิดว่าฉันควรจะยกเลิก การนับถอยหลัง เพื่อให้คุณสามารถยังคงอยู่ใน การศึกษาได้หรือไม่
I am fully confident in your ability to study the phenomenon by yourself.ฉันมั่นใจอย่างเต็มที่ใน ความสามารถของคุณ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ด้วย ตัวเอง
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
Come back to the study with us.ไปที่ห้องหนังสือกับเรากัน
We came back to the study with Yvette.เรากลับมาจากห้องหนังสือกับอีเว็ตต์
Mr. Boddy followed us out of the study and into the hall looking for an escape.คุณบ๊อดดี้ตามเราจากห้องหนังสือ และเข้าไปในห้องโถงมองหาทางหนี
Well, let's put her in the study with the others.งั้น เอาเธอไปรวมกับศพอื่นๆ ในห้องหนังสือเถอะ

study ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, 究] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
今古文[jīn gǔ wén, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 今古文] former Han dynasty study or rewriting of classical texts such as the Confucian six classics 六經|六经
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
力学[lì xué, ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 力学 / 力學] mechanics; to study hard
阅微草堂笔记[Yuè wēi cǎo táng bǐ jì, ㄩㄝˋ ㄨㄟ ㄘㄠˇ ㄊㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 阅微草堂笔记 / 閱微草堂筆記] Notes on minutely observed thatched hut by Ji Yun 紀昀|纪昀, novel of supernatural; The thatched study of close scrutiny
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ, 将今论古 / 將今論古] observe the present to study the past
肿瘤学[zhǒng liú xué, ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, 肿瘤学 / 腫瘤學] oncology; study of tumors
鸟类学[niǎo lèi xué, ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, 鸟类学 / 鳥類學] ornithology; study of birds
岩石学[yán shí xué, ㄧㄢˊ ㄕˊ ㄒㄩㄝˊ, 岩石学 / 岩石學] petrology; lithology; study of rocks
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, 耕耘] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently
学业[xué yè, ㄒㄩㄝˊ ㄧㄝˋ, 学业 / 學業] schoolwork; study material
自学[zì xué, ㄗˋ ㄒㄩㄝˊ, 自学 / 自學] self-study; study on one's own
专业[zhuān yè, ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ, 专业 / 專業] specialized field; main field of study (at university); major
学如逆水行舟,不进则退[xué rú nì shuǐ xíng zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄋㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄡ, bu4 jin4 ze2 tui4, 学如逆水行舟,不进则退 / 學如逆水行舟,不進則退] Study is like rowing upstream: no advance is to drop back
书房[shū fáng, ㄕㄨ ㄈㄤˊ, 书房 / 書房] study (i.e. the kind of room)
书斋[shū zhāi, ㄕㄨ ㄓㄞ, 书斋 / 書齋] study (room)
无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得[wú yī shì ér bù xué, ˊ ㄧ ㄕˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, wu2 yi1 shi2 er2 bu4 xue2 , wu2 yi1 chu3 er2 bu4 de2, 无一事而不学,无一时而不学,无一处而不得 / 無一事而不學,無一時而不學,無一處而不得] Study everything, at all times, everywhere (Chu Xi 朱熹)
传习[chuán xí, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄧˊ, 传习 / 傳習] teaching and learning; to study and impart
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
伏案[fú àn, ㄈㄨˊ ㄢˋ, 伏案] bent over one's desk (studying or writing)
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
功课[gōng kè, ㄍㄨㄥ ㄎㄜˋ, 功课 / 功課] homework; assignment; task; classwork; lesson; study
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
兰学[lán xué, ㄌㄢˊ ㄒㄩㄝˊ, 兰学 / 蘭學] Dutch studies (study of Europe and the world in premodern Japan)
好学[hào xué, ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, 好学 / 好學] eager to study; studious; erudite
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, 经济学 / 經濟學] economics (as a field of study)
追踪调查[zhuī zōng diào chá, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ, 追踪调查 / 追蹤調查] follow-up study; investigative follow-up
[yán, ㄧㄢˊ, 揅] grind fine; study; research
[yán, ㄧㄢˊ, 研] grind fine; study; research
考查[kǎo chá, ㄎㄠˇ ㄔㄚˊ, 考查] investigate; study
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 学 / 學] learn; study; science; -ology
教程[jiào chéng, ㄐㄧㄠˋ ㄔㄥˊ, 教程] lecture course; teaching module at university; tutorial; textbook; course of study
土壤学[tǔ rǎng xué, ㄊㄨˇ ㄖㄤˇ ㄒㄩㄝˊ, 土壤学 / 土壤學] pedology (soil study)
念书[niàn shū, ㄋㄧㄢˋ ㄕㄨ, 念书 / 念書] read; study
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 留学生 / 留學生] student studying abroad; (foreign) exchange student

study ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリ学;蟻学[アリがく(アリ学);ありがく(蟻学), ari gaku ( ari gaku ); arigaku ( ari gaku )] (n) myrmecology (the study of ants)
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
よく学びよく遊べ[よくまなびよくあそべ, yokumanabiyokuasobe] (exp) study hard and play hard
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
会計学[かいけいがく, kaikeigaku] (n) study of accountancy
医方明[いほうみょう, ihoumyou] (n) (See 五明) cikitsavidya (the ancient Indian study of medicine)
国学[こくがく, kokugaku] (n) (1) study of (ancient) Japanese literature and culture; (2) (arch) (See 大学・2) provincial school (under Japan's ritsuryo system and pre-Sui Chinese law); (P)
基礎試験[きそしけん, kisoshiken] (n) preclinical study; basic study
夏安居[げあんご, geango] (n) {Buddh} summer retreat where monks stay in the same place to study
学ぶ(P);學ぶ[まなぶ, manabu] (v5b) to study (in depth); to learn; to take lessons in; (P)
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp,v1) to study exhaustively
学研[がっけん, gakken] (n) study and research; scholarship and research
就く(P);即く[つく, tsuku] (v5k) (1) (See 付く・つく・1) to ascend (the throne); to accede; (2) (就く only) to take (seat, position, course, etc.); to assume; (3) (就く only) to start (on a journey); to commence; to depart; (4) (就く only) to study (under teacher); to be an apprentice; (P)
工巧明[くぎょうみょう, kugyoumyou] (n) (See 五明) silpasthanavidya (ancient Indian study of the arts, inc. mathematics and mechanics)
心霊学[しんれいがく, shinreigaku] (n) study of psychic phenomena; psychics
意味論[いみろん, imiron] (n) {ling} semantics; the study of meaning
攻学[こうがく, kougaku] (n) dedication to study or research
教育学[きょういくがく, kyouikugaku] (n,adj-no) pedagogy; pedagogics; education (esp. in the context of the study of education)
文芸学[ぶんげいがく, bungeigaku] (n) study or science of literature; a liberal arts department
昆虫学[こんちゅうがく, konchuugaku] (n) entomology; study of insects
明窓浄机[めいそうじょうき, meisoujouki] (n) dustless desk by a well-lit window; well-lit and clean study conducive to learning
易学[えきがく, ekigaku] (n) study of divination
映画学[えいががく, eigagaku] (n) film study
書斎にこもる;書斎に籠もる;書斎に籠る[しょさいにこもる, shosainikomoru] (exp,v5r) to shut oneself up in one's study
書誌学[しょしがく, shoshigaku] (n) (1) bibliography (i.e. the study of books); (2) bibliology (i.e. the study of books, booklore and bibliography); (P)
本草学[ほんぞうがく, honzougaku] (n) study of medicinal herbs; pharmacognosy
檀林;談林[だんりん, danrin] (n) (1) {Buddh} (abbreviation of 栴檀林) (See 栴檀・1) Buddhist center for study and meditation; monastery; temple; (2) (abbr) (See 俳諧,談林風,談林派) Danrin style of haikai poetry (playful and oriented to the common person); Danrin school (of haikai poetry)
温故知新;温古知新[おんこちしん, onkochishin] (n) developing new ideas based on study of the past; learning from the past
漢学[かんがく, kangaku] (n) Sinology; study of China or of the Chinese classics
疫学[えきがく, ekigaku] (n,adj-no) epidemiology; the study of epidemics
研究会[けんきゅうかい, kenkyuukai] (n) (1) research society; (2) study class (e.g. religious); (3) seminar (e.g. presentation of research)
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind
研究方法[けんきゅうほうほう, kenkyuuhouhou] (n) research methods; method of study (research)
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject
禅法[ぜんぽう;ぜんぼう, zenpou ; zenbou] (n) {Buddh} method of Buddhist study and practice that is based in meditative concentration; meditative methods used in Zen Buddhism
移動教室[いどうきょうしつ, idoukyoushitsu] (n) study camp; overnight field trip; travelling class
精励恪勤[せいれいかっきん, seireikakkin] (n,vs,adj-na) assiduousness; attending diligently to one's study or duties
縦断的研究[じゅうだんてきけんきゅう, juudantekikenkyuu] (n) longitudinal study
美育[びいく, biiku] (n) training in aesthetics; aesthetic education; cultural study
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study
実現可能性検討[じつげんかのうせいけんとう, jitsugenkanouseikentou] feasibility study
実現可能性調査[じつげんかのうせいちょうさ, jitsugenkanouseichousa] feasibility study
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study
相互動作性試験[そうごどうさせいしけん, sougodousaseishiken] interoperability test, study
統計学[とうけいがく, toukeigaku] (the study of) statistics
調査期間[ちょうさきかん, chousakikan] study period
学習[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial
検討中[けんとうちゅう, kentouchuu] under study, under investigation
調べる[しらべる, shiraberu] to sense, to investigate, to study, to inquire, to check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ศึกษาวิจัย English: study (vs)
学び[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study

study ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read a book ; read ; study FR: lire un livre ; lire ; étudier
บัณฑิตศึกษา[n.] (banditseuks) EN: post-baccalaureate study FR: maîtrise [f]
ดูงาน[v. exp.] (dū ngān) EN: observe activities ; study activities ; inspect activities ; make a study trip FR:
ห้องเขียนหนังสือ[n. exp.] (hǿng khīen ) EN: study FR: cabinet [m] (vx)
ห้องค้นคว้า[n. exp.] (hǿng khonkh) EN: study FR:
ห้องหนังสือ[n. exp.] (hǿng nangse) EN: study room FR: bureau [m] ; bibliothèque [f]
ห้องสมุด[n.] (hǿngsamut) EN: library ; study FR: bibliothèque [f]
เจาะ[v. exp.] (jǿ) EN: study intensively FR: étudier en profondeur ; creuser (fig.)
การบุเรียน[n.] (kānburīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การหาความรู้ [n. exp.] (kān hā khwā) EN: study FR:
การเปรียญ[n.] (kānparīen) EN: preaching hall ; study hall FR:
การเรียนหนังสือ[n.] (kān rīen na) EN: study ; learning FR: apprentissage [m] ; formation (scolaire) [f]
การศึกษา[n. exp.] (kān seuksā) EN: study ; learning FR: étude [f] ; apprentissage [m]
การศึกษาเฉพาะกรณี[n. exp.] (kān seuksā ) EN: case study FR:
การศึกษาชีวสมมูล[n. exp.] (kān seuksā ) EN: bioequivalence study FR:
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: comparative study FR:
การศึกษาเชิงสังเกต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: observational study ; observational studies [pl] FR:
การศึกษาเชิงทดลอง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: experimental study FR:
การศึกษาเชิงวิเคราะห์[n. exp.] (kān seuksā ) EN: analytical study ; analytic study FR: étude analytique [f]
การศึกษาความเป็นไปได้[n. exp.] (kān seuksā ) EN: feasibility study FR: étude de faisabilité [f]
การศึกษานำ[n. exp.] (kān seuksā ) EN: pilot study FR:
การศึกษานำร่อง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: pilot study FR: étude pilote [f]
การศึกษาไปข้างหน้า[n. exp.] (kān seuksā ) EN: prospective study FR:
การศึกษาภาคสนาม[n. exp.] (kān seuksā ) EN: field study FR:
การศึกษาภาคตัดขวาง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: cross-sectional study ; cross-sectional studies ; cross-sectional analysis FR:
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา[n. exp.] (kān seuksā ) EN: graduate study FR:
การศึกษาระดับสูง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: advanced education ; advanced study FR: formation de haut niveau [f] ; formation supérieure [f]
การศึกษาระยะยาว[n. exp.] (kān seuksā ) EN: longitudinal study FR:
การศึกษาทางคลินิก[n. exp.] (kān seuksā ) EN: clinical study ; clinical trial FR: étude clinique [f]
การศึกษาวิจัย[n. exp.] (kān seuksā ) EN: study FR: étude [f]
การศึกษาย้อนหลัง[n. exp.] (kān seuksā ) EN: retrospective study FR:
การติดตามผล[n. exp.] (kān tittām ) EN: performance review ; follow-up ; follow-up study ; tracer study FR:
กรณีศึกษา[n. exp.] (karanī seuk) EN: case study FR:
แค่นเรียน[v. exp.] (khaen rīen) EN: force oneself to study FR:
คณะ[n.] (khana) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department FR: faculté [f] ; fac [f] (inf.) ; département universitaire [m]
ขั้นตอนการศึกษา[n. exp.] (khantøn kān) EN: process of the study FR:
ขยันเรียนหนังสือ[v. exp.] (khayan rīen) EN: study hard ; apply oneself to one's studies FR: étudier avec application
ค้นคว้า[v.] (khonkhwā) EN: search (for) ; research ; do research ; ransack ; frisk ; dig into ; study intensively ; investigate ; find out FR: faire des recherches ; creuser (fig.)
ขอบเขตของการศึกษา[n. exp.] (khøpkhēt kh) EN: scope of the study ; delimitation of the study FR:
คชศาสตร์[n.] (khotchasāt) EN: elephantology ; study of elephants FR: éléphantologie [f]

study ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study
Leitstudie {f}pilot study
Selbststudium {n} | im Selbststudium lernenprivate study | to learn by studying on one's own
Exkursion {f}excursion; study trip
Studienplatz {m}university place; college place; place to study ...
Ersatz {m}understudy
Philologie {f}study of language and literature; philology [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า study
Back to top