ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

song

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *song*, -song-

song ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
song (n.) เพลง See also: บทเพลง, บทกวี Syn. melody, lyric
song of praise (n.) เพลงสวดในโบสถ์ See also: เพลงสวด
song thrush (n.) นกพันธุ์ยุโรป
songbird (n.) นกที่มีเสียงเพราะเหมือนดนตรี Syn. lark, nightingale
songbook (n.) หนังสือเพลง
songlike (adj.) เหมือนเพลง
songsmith (n.) นักแต่งเพลง Syn. composer
songster (n.) นักร้อง Syn. singer, vocalist
songster (n.) นกที่ร้องเพลงเพราะ Syn. warbler
songstress (n.) นักร้องหญิง Syn. songster, singer
songwriter (n.) นักแต่งเพลง Syn. composer
English-Thai: HOPE Dictionary
song(ซอง) n. เพลง,ดนตรีขับร้อง,สิ่งที่ร้อง,เสียงเพรียกร้องของนก แมลงหรืออื่น ๆ
song bookn. หนังสือเพลง,รวมเพลง
songbirdn. นกที่เพรียกร้อง
songfuladj. เต็มไปด้วยเพลง,เป็นทำนองเพลง., Syn. melodious
songsmith(ซอง'สมิธ) n. นักแต่งเพลง
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
song๑. เพลงร้อง, เพลง๒. บทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชิดฉิ่ง (n.) kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals
บทเพลง (n.) song See also: lyrics Syn. เพลง
ลำนำ (n.) song See also: rhythm
เพลง (n.) song See also: lyrics
เพลง (n.) song See also: music, sound of a song Syn. เสียงดนตรี
เสียงเพลง (n.) song See also: music, sound of a song Syn. เพลง, เสียงดนตรี
จังหวัดสงขลา (n.) Songkhla
สงขลา (n.) Songkhla Syn. จังหวัดสงขลา
วันสงกรานต์ (n.) SongKran
สงกรานต์ (n.) SongKran Syn. วันสงกรานต์
วันสงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year
สงกรานต์ (n.) Songkran festival See also: Songkran Day, Thai New Year Syn. วันสงกรานต์
นักแต่งเพลง (n.) songwriter See also: composer
การแต่งเพลง (n.) composing a song See also: writing a music
คลื่นกระทบฝั่ง (n.) name of the Thai classical song
จังหวัดสมุทรสงคราม (n.) Samut Songkhram
ฉ่อย (n.) kind of Thai folk song
ช้างประสานงา (n.) name of Thai song
ดนตรีลูกทุ่ง (n.) folksong
ต้น (n.) name of Thai song
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like to dedicate this song to…ฉันอยากจะอุทิศเพลงนี้ให้กับ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง?
Wallace will punch your friend as long as the song goes.วอลเลซจะอัดเพื่อนนาย นานเท่าที่เพลงยังบรรเลง
That was "Boom, Boom," a song that I wrote back in the '50s.นั้นเป็น โบมโบม เพลงที่ผมแต่งรอบ 1950
No! The song "Minnie the Moocher."ไม่ เพลง มินีเตอะมูเชอ
When I was a boy I used to sing a song in the temple.เมื่อตอนเป็นเด็ก ผมเคยร้องเพลงในโบสถ์
I learned a new song in school todayจริงเหรอ? คุณดูแก่กว่าอ่ะ
Steph, Steph, As happy as I am to hear that the public schools are keeping that song aliveไม่อร่อยเลยซักนิด แน่ใจเหรอว่าไม่มีแบคทีเรียอ่ะ? แน่ใจเหรอว่าไม่มีแบคทีเรียอ่ะ?
So cousins, here's a great song from the Four Seasons.และพี่น้อง นี่คือผลงานเพลงยอดเยี่ยม ของคณะ เดอะโฟล์ซีซัน
"I got the sweetest song that I can hear--""I got the sweetest song that I can hear-

song ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿松森岛[Ā sōng sēn dǎo, ㄚ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ ㄉㄠˇ, 阿松森岛 / 阿松森島] Ascension island
阿森松岛[Ā sēn sōng dǎo, ㄚ ㄙㄣ ㄙㄨㄥ ㄉㄠˇ, 阿森松岛 / 阿森鬆島] Ascension Island
巴松管[bā sōng guǎn, ㄅㄚ ㄙㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, 巴松管] bassoon
伯颜[Bó yán, ㄅㄛˊ ㄧㄢˊ, 伯颜 / 伯顏] Bayan (name); Bayan of the Baarin (1236-1295), Mongol Yuan general under Khubilai Khan, victorious over the Southern Song 1235-1239; Bayan of the Merkid (-1340), Yuan dynasty general and politician
亚松森[Yà sōng sēn, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ, 亚松森 / 亞松森] Asunción (capital of Paraguay)
亚松森[yà sōng sēn, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ, 亚松森 / 亞鬆森] Asuncion (capital of Paraguay)
刘宋[Liú Sòng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ, 刘宋 / 劉宋] Song of the Southern dynasties 南朝宋 (420-479), with capital at Nanjing
刘宋时代[Liú Sòng shí dài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 刘宋时代 / 劉宋時代] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing
快板儿[kuài bǎn r, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ ㄖ˙, 快板儿 / 快板兒] clapper talk; patter song (in opera) with clapperboard accompaniment
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
赠送的[zèng sòng de, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄜ˙, 赠送的 / 贈送的] complimentary (adjective); given free as courtesy
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
传送带[chuán sòng dài, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 传送带 / 傳送帶] conveyor belt
刑事诉讼法[xíng shì sù sòng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, 刑事诉讼法 / 刑事訴訟法] criminal procedure
传送服务[chuán sòng fú wù, ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 传送服务 / 傳送服務] delivery service
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 配送地址] delivery address
遣送出境[qiǎn sòng chū jìng, ㄑㄧㄢˇ ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ, 遣送出境] deport
配送者[pèi sòng zhě, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄓㄜˇ, 配送者] distributor
蒙松雨[mēng sōng yǔ, ㄇㄥ ㄙㄨㄥ ㄩˇ, 蒙松雨 / 矇松雨] drizzle; fine rain
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, 宋襄公] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
宋太祖[Sòng Tài zǔ, ㄙㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 宋太祖] Emperor Taizu of Song, posthumous title of the founding Song emperor Zhao Kuangyin 趙匡胤|赵匡胤 (927-976), reigned from 960
宋武帝[Sòng wǔ dì, ㄙㄨㄥˋ ˇ ㄉㄧˋ, 宋武帝] Emperor Wudi of Song; Liu Yu, founder of Song of the Southern dynasties 劉宋|刘宋, broke away from Eastern Jin in 420
苍松翠柏[cāng sōng cuì bǎi, ㄘㄤ ㄙㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄅㄞˇ, 苍松翠柏 / 蒼松翠柏] evergreen pine and cypress (成语 saw); steadfast nobility
庆历新政[Qìng lì xīn zhèng, ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, 庆历新政 / 慶曆新政] failed reform of Northern Song government in 1043
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
三苏[Sān Sū, ㄙㄢ ㄙㄨ, 三苏 / 三蘇] the Three Su father and sons; refers to northern Song literati Su Xun 蘇洵|苏洵, Su Shi 蘇軾|苏轼 and Su Zhe 蘇轍|苏辙
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
五代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, 五代十国 / 五代十國] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960)
五大名山[Wǔ dà míng shān, ˇ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄢ, 五大名山] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan
五岳[Wǔ yuè, ˇ ㄩㄝˋ, 五岳 / 五嶽] Five Sacred Mountains of the Daoists - namely Mt Tai 泰山 in Shandong, Mt Hua 華山|华山 in Shaanxi, Mt Heng 衡山 in Hunan, Mt Heng 恆山 in Shanxi, Mt Song 嵩山 in Henan
吴越曲[Wú Yuè qū, ˊ ㄩㄝˋ ㄑㄩ, 吴越曲 / 吳越曲] folk song from Wu or from south China more generally
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
讯框传送服务[xùn kuàng chuán sòng fú wù, ㄒㄩㄣˋ ㄎㄨㄤˋ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄈㄨˊ ˋ, 讯框传送服务 / 訊框傳送服務] frame relay service
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
杜松子酒[dù sōng zǐ jiǔ, ㄉㄨˋ ㄙㄨㄥ ㄗˇ ㄐㄧㄡˇ, 杜松子酒] gin
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 判官] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge
三十六字母[sān shí liù zì mǔ, ㄙㄢ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 三十六字母] thirty six initial consants of Song phonetic theory

song ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニソン[, anison] (n) (abbr) anime song
アニメソング[, animesongu] (n) anime song
おけさ節[おけさぶし, okesabushi] (n) okesa song
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover")
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song
コマーシャルソング[, koma-sharusongu] (n) commercial song
コミックソング[, komikkusongu] (n) comic song
ジャズソング[, jazusongu] (n) jazz song
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
フルコーラス[, furuko-rasu] (n) whole song (wasei
プロテストソング[, purotesutosongu] (n) protest song
マイフェイバリットソング[, maifeibarittosongu] (exp) my favourite song
作詞[さくし, sakushi] (n,vs) (writing) song lyrics; (P)
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song
国風[こくふう;くにぶり, kokufuu ; kuniburi] (n) (1) national customs and manners; (2) provincial song or ballad
地唄;地歌[じうた, jiuta] (n) (style of) folk song
大雅[だいが, daiga] (n) (See 雅・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing)
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing)
巻頭歌[かんとうか, kantouka] (n) prefatory song or poem; opening song
[じょ, jo] (n) (1) order; ordering; (2) beginning; start; (3) (See 序詞) foreword; preface; introduction; (4) (See 序破急) (in gagaku or noh) opening of a song
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol
悲しい歌;哀しい歌[かなしいうた, kanashiiuta] (n) doleful song; sad song
愛吟[あいぎん, aigin] (n,vs) (1) favourite poem or song; favorite poem or song; (2) lover of poetry and song
愛唱曲[あいしょうきょく, aishoukyoku] (n) favourite song; favorite song
愛唱歌[あいしょうか, aishouka] (n) (one's) favourite song; (one's) favorite song
挽歌[ばんか, banka] (n,adj-no) elegy; funeral song
春歌[しゅんか, shunka] (n) bawdy (lewd) song
木挽き歌[こびきうた, kobikiuta] (n) sawyer's song
歌詞[かし, kashi] (n) song lyrics; words of a song; libretto; (P)
歌詞カード[かしカード, kashi ka-do] (n) lyric sheet; card with the lyrics to a song
河内音頭[かわちおんど, kawachiondo] (n) narrative style of Bon dance song from eastern Osaka (often with improvised lyrics)
浮かれ節[うかれぶし, ukarebushi] (n) folk song sung to shamisen accompaniment
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character
牧歌[ぼっか, bokka] (n,adj-no) pastoral song or poem; a pastoral
祭文[さいぶん;さいもん, saibun ; saimon] (n) address to the gods; type of song which spread from mountain hermits to the laity during the Kamakura era
詠歌[えいか, eika] (n) poem; song; (Buddh.) pilgrim's song
賛歌(P);讃歌;讚歌[さんか, sanka] (n) song of praise; eulogy; paean; hymn; (P)
軍歌[ぐんか, gunka] (n) war song
達磨歌[だるまうた, darumauta] (n) (obsc) confusing song or poem (esp. used derogatorily to describe a style of middle-age Japanese poetry popularized by Fujiwara no Teika)

song ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งสินค้า[n. exp.] (bai song si) EN: delivery order FR:
บ้านทรงไทย[n. exp.] (bān song Th) EN: Thai house FR: maison thaïe traditionnelle [f]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง[n.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song FR: paroles de chanson [fpl] ; paroles [fpl]
บทมาลย์[n.] (botthamān) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza chapter FR:
บทเรศ[n.] (bottharēt) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza ; chapter, FR:
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals FR:
ดวลเพลง[v. exp.] (dūan phlēng) EN: have a song contest ; have a singing contest FR:
โฟล์กซอง = โฟล์คซอง[n. exp.] (fōk søng) EN: folk song FR:
ฮัมเพลง [v. exp.] (ham phlēng) EN: hum a song FR: fredonner une chanson ; fredonner un air
ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ = ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ; ฮีตสิบสองครองสิบสี่[n. exp.] (Hit Sip-Son) EN: Hit Sip Song Khlong Sip Si festivities FR:
จังหวะเพลง[n. exp.] (jangwa phlē) EN: rhythm of a song FR: rythme d'une chanson [m]
จัดส่งให้[v. exp.] (jat song ha) EN: supply FR:
จัดส่งฟรี[n. exp.] (jat song fr) EN: free delivery FR: livraison gratuite [f] ; expédition gratuite [f]
จัดส่งถึงบ้าน[v. exp.] (jat song th) EN: FR: livrer à domicile
แกะเพลง[v. exp.] (kae phlēng) EN: pick up a song FR:
การร้องเพลง[n.] (kān røng ph) EN: song ; singing FR: chanson [f] ; chant [m]
การส่งแบบขนาน[n. exp.] (kān song ba) EN: parallel transmission FR:
การทรงเจ้า[n.] (kān song ja) EN: necromancy FR: nécromancie [f] ; magie [f] ; spiritisme [m]
การส่งคืน[n. exp.] (kān song kh) EN: return FR:
การส่งข้อมูล[n. exp.] (kān song kh) EN: data transfer ; data tranmission FR: transfert de données [m]
การส่งข้อมูลแบบอนุกรม[n. exp.] (kān song kh) EN: serial data transmission FR:
การส่งข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song kh) EN: parallel data transmission FR:
การส่งของ[n. exp.] (kān song kh) EN: shipment FR: envoi [m]
การส่งคงรูป [n. exp.] (kān song kh) EN: conformal mapping ; conformal map ; conformal transformation ; angle-preserving transformation ; biholomorphic map FR:
การส่งลูก[n. exp.] (kān song lū) EN: service FR: service [m]
การส่งลูกหน้า[n. exp.] (kān song lū) EN: short service FR: service court [m]
การส่งลูกเร็ว[n. exp.] (kān song lū) EN: fast service FR: service rapide [m]
การสรงน้ำพระ[n. exp.] (kān song nā) EN: pouring flagrant water on the Buddha image FR:
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ng) EN: remittance FR:
การส่งไป[n. exp.] (kān song pa) EN: FR: expédition [f]
การส่งภาคขยาย[n. exp.] (kān song ph) EN: extension map FR:
การส่งผ่าน[n. exp.] (kān song ph) EN: transmission ; transit FR:
การส่งผ่านข้อมูล[n. exp.] (kān song ph) EN: data transfer ; data transmission FR: transfert de données [m]
การส่งผ่านข้อมูลแบบอนุกรม[n. exp.] (kān song ph) EN: serial transmission FR:
การส่งผ่านข้อมูลแบบขนาน[n. exp.] (kān song ph) EN: parallel transmission FR:
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน[n. exp.] (kān song ph) EN: extradition FR: extradition [f]
การส่งสินค้า[n. exp.] (kān song si) EN: shipping ; shipment ; delivery FR: livraison [f]
การส่งสินค้าออก[n. exp.] (kān song si) EN: exportation FR: exportation [f]

song ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampflied {n}battle song
Chinasingdrossel {f} [ornith.]Mongolian Song Thrush
Wiegenlied {n}cradle song
Trinklied {n}drinking song
Liebeslied {n}love song
Schlager {m} [mus.]pop song
Schnulze {f}schmaltzy song
Lied {n}; Song
Abendandacht {f}evensong
Volkslied {n}; Folksong
Singfest {n}songfest
Singsang {m}singsong
Singdrossel {f} [ornith.]Song Thrush (Turdus philomelos); throstle
Gesangbuch {n}song book; choir book
Singammer {f} [ornith.]Song Sparrow
Texter {m} (Lied-)songwriter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า song
Back to top