ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sarcastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sarcastic*, -sarcastic-

sarcastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sarcastic (adj.) ช่างเสียดสี See also: ช่างเหน็บแนม Syn. ironic, mocking, sardonic, satirical
sarcastically (adv.) อย่างเสียดสี See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม Syn. scornfully, caustically, maliciously
English-Thai: HOPE Dictionary
sarcastic(ซาร์แคส'ทิค) adj. เกี่ยวกับ (การถากถาง,การเหน็บแนม,การเสียดสี, See also: sacrastically adv., Syn. sarcastical
English-Thai: Nontri Dictionary
sarcastic(adj) เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม,พูดเยาะเย้ย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระแทกกระทั้น (adj.) sarcastic See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky
กระแทกแดกดัน (adj.) sarcastic See also: ironic Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
เสียดสี (adj.) sarcastic See also: ironic Syn. กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
กระทบกระเทียบ (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย
กระเทียบเปรียบเปรย (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เปรียบเปรย
กระแทกแดกดัน (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
ทิ่มแทง (adv.) sarcastically Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, เสียดสี, แดกดัน
เสียดสี (adv.) sarcastically See also: ironically Syn. กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน
เสียดสี (adv.) sarcastically Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, แดกดัน
กระทบกระแทก (v.) be sarcastic See also: disparage, be ironical Syn. แดกดัน
ประชด (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, ประชดประชัน, กระแหนะกระแหน
ประชดชัน (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. ประชด, แดกดัน
ประชดประชัน (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. แดกดัน, กระทบกระแทก, กระแหนะกระแหน
ประเทียด (v.) be sarcastic See also: speak sarcastically, ridicule, ridicule with sarcasm, use insulting language, use sarcasm Syn. ประชด, ประชดชัน, แดกดัน
พูดทิ่มแทง (v.) say sarcastically See also: say satirically, say ironically Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม, พูดแทงใจดำ
พูดเหน็บแนม (v.) say sarcastically See also: say satirically, say ironically Syn. พูดถากถาง, พูดแทงใจดำ
พูดแทงใจดำ (v.) say sarcastically See also: say satirically, say ironically Syn. พูดถากถาง, พูดเหน็บแนม
เยาะหยัน (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, เสียดสี, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง
เสียดสี (v.) speak sarcastically See also: pick a quarrel with Syn. กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, ค่อนแคะ
เสียดสี (v.) be sarcastic See also: be ironic, ridicule, satirize, satire Syn. ประชด, กระทบกระแทก, แดกให้, กระทบกระเทียบ, เหน็บแนม, ถากถาง, เยาะหยัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you always this sarcastic with your clients?นี่เธอประชดลูกค้าเธอตลอดเลยหรอ
You know, Bree, I can't help but take issue with your sarcastic tone.คุณก็รู้ บรี่ว่ามันช่วยไม่ได้แต่ ด้วยน้ำเสียงประชดประชันอย่างนั้น
Oh, Orson, I can't help but take issue with your sarcastic tone.ออร์สันค่ะ ฉันอดคิดไม่ได้ว่าคุณก็กำลังพูดเอาแต่ใจ
You don't have to be sarcastic with me, Bill Compton.คุณไม่ต้องมาประชดประชันฉันหรอก บิลล์ คอมป์ตัน
Since he hit 15, he hibernates in his room and only comes out to paw through our food and shoot off sarcastic comments.ตั้งแต่เขา15 ก็เอาซุกตัวอยู่แต่ในห้อง ออกมาแค่ตะกุยหาอาหาร และก็ยิงมุกแดกดัน
I always knew there was decency in you, even when you were a smug, sarcastic ass.ฉันรู้อยู่แล้วว่ามันเหมาะกับคุณ ถึงคุณจะพอใจ หรือแดกดันก็ตาม
Stop with the sarcastic bullshit, all right?พี่จะหยุดรับปากอะไรมั่วๆซักทีได้มั้ย?
Do you know how long someone as sarcastic as I am would last in prison?คิดว่าคนชอบแดกดันแบบผมจะอยู่ในคุก ได้นานแค่ไหน?
Seeing your sarcastic behavior, I think you're really concerned about him.ดูจากท่าทางเหน็บแนมของนายแล้ว ฉันว่านายคงกังวลเกี่ยวกับเขาจริงๆ
I sense a sarcastic and hostile edge to your tone.ผมสัมผัสถึงการแดกดันและ ไม่เป็นมิตรในน้ำเสียงของคุณ
He thinks it relaxes us. A giant sarcastic robot.-พ่อหุ่นยนต์ยักษ์ขยันยิงมุขตลกจริงนะ!
Are you being sarcastic with us, Mike?คุณกำลังถูกเสียดสีกับเราไมค์?

sarcastic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淑女[shū nǚ, ㄕㄨ ㄋㄩˇ, 淑女] wise and virtuous woman (possibly sarcastic or sneering); lady
反唇相讥[fǎn chún xiāng jī, ㄈㄢˇ ㄔㄨㄣˊ ㄒㄧㄤ ㄐㄧ, 反唇相讥 / 反唇相譏] answer back sarcastically
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
亏得[kuī de, ㄎㄨㄟ ㄉㄜ˙, 亏得 / 虧得] fortunately; luckily; (sarcastic) fancy that, how fortunate!
废话[fèi huà, ㄈㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 废话 / 廢話] Duh! (sarcastic interjection); nonsense; rubbish; superfluous words
挖苦[wā ku, ㄨㄚ ㄎㄨ˙, 挖苦] speak sarcastically; make ironical remarks
带刺[dài cì, ㄉㄞˋ ㄘˋ, 带刺 / 帶刺] thorn; to be barbed; sarcastic

sarcastic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
傑作[けっさく, kessaku] (adj-na,n) (1) masterpiece; best work; (2) blunder (with sarcastic tone); boner; (P)
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P)
苦笑[くしょう, kushou] (n,vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P)
冷笑的[れいしょうてき, reishouteki] (adj-na) sarcastic; derisive
口が悪い[くちがわるい, kuchigawarui] (exp,adj-i) (See 口の悪い) sarcastic; having a sharp (nasty) tongue
口の悪い[くちのわるい, kuchinowarui] (adj-i) (See 口が悪い) sarcastic; foulmouthed
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P)
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive

sarcastic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
แดก[adj.] (daēk) EN: sarcastic ; ironic FR:
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกให้[v. exp.] (daēk hai) EN: be sarcastic FR:
จัดจ้าน[v.] (jatjān) EN: be bold ; be sarcastic FR:
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
ค่อนขอด[v.] (khǿnkhøt) EN: be sarcastic ; lure ; carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize ; disparage FR: se moquer ; dire du mal
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:
กระแทกแดกดัน[adj.] (krathaēkdaē) EN: sarcastic FR: sarcastique ; caustique
กระทบกระแทก[adj.] (krathopkrat) EN: satirical ; biting ; caustic ; sarcastic ; disparaging ; ironic FR: sarcastique ; caustique
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
กระทบกระเทียบ[adj.] (krathopkrat) EN: sarcastic FR: sarcastique
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)
ปากจัด[adj.] (pākjat) EN: sarcastic ; biting ; sharp-tongued ; acerbic ; shrewish FR: mordant (fig.)
พูดเสียดสี[v. exp.] (phūt sīetsī) EN: scathe ; jibe ; be sarcastic FR: se moquer (de)
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
ประชดชัน[v.] (prachotchan) EN: be sarcastic FR:
ประชดประชัน[v.] (prachotprac) EN: be sarcastic FR:
เราะราย[adj.] (rǿrāi) EN: sarcastic FR:
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: make sarcastic comments on FR: égratigner (fig.) ; ridiculiser
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious FR:
ทิ่มแทง[adj.] (thimthaēng) EN: cutting ; sarcastic ; caustic FR:
เยาะหยัน[v.] (yǿyan) EN: mock ; jeer (at) ; be sarcastic FR:
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with FR: chercher querelle
กระแทกแดกดัน[adv.] (krathaēkdaē) EN: sarcastically ; ironically FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
พูดกระแหนะกระแหน[v. exp.] (phūt kranae) EN: speak sarcastically FR:
พูดแทงใจดำ[v. exp.] (phūt thaēng) EN: say sarcastically FR: lui dire son fait
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākth) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimth) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sarcastic
Back to top