ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supplant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supplant*, -supplant-

supplant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supplant (vt.) แย่งตำแหน่ง See also: แย่งที่ Syn. supersede, oust, usurp
supplant (vt.) เข้าแทนที่ See also: แทนที่ Syn. replace, supersede, succeed
supplanting (n.) การแทนที่
English-Thai: HOPE Dictionary
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace,displace
English-Thai: Nontri Dictionary
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก
Madam president, i'm not here to supplant your authority.ท่านปธน.ผมไม่ได้มาที่นี่ เพื่อแค่รับนโยบายของท่าน
She's jealous. She wants to supplant me and live with you for herself.หล่อนหึงฉัน หล่อนอยากมาแทนที่ฉัน และได้อยู่กับเธอ
Children... designed to supplant them, to help them... end.ลูกหลาน เมื้อกี้ข้านึกคำไม่ออก ลูกหลาน
What if when you interacted with your younger self in 1987, you- inadvertently changed my past so--so that my memories from my new life are supplanting the memories from my old life, thus creating temporal dissonance.you-- - inadvertently changed my past so--so that my memories from my new life thus creating temporal dissonance.

supplant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
取代[qǔ dài, ㄑㄩˇ ㄉㄞˋ, 取代] substitute; to replace; to supplant

supplant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทนที่[v.] (thaēnthī) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede FR: remplacer ; substituer
เข้าไปแทนที่[v. exp.] (khao pai th) EN: replace FR: supplanter ; remplacer ; évincer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supplant
Back to top