ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

starchy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *starchy*, -starchy-

starchy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
starchy (adj.) เกี่ยวกับแป้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
starchy(adj) เป็นแป้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little starchy, but keep the sauce light...ให้เหนียวๆ หน่อย แต่ให้นํ้าจิ้มใสๆ หน่อย...

starchy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, 葛] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine)
块根[kuài gēn, ㄎㄨㄞˋ ㄍㄣ, 块根 / 塊根] starchy tuber on roots of plants
块茎[kuài jīng, ㄎㄨㄞˋ ㄐㄧㄥ, 块茎 / 塊莖] starchy tuber on stem of plants
面糊[miàn hú, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 面糊 / 麵糊] starchy; floury and without fiber

starchy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごわごわ[, gowagowa] (adj-na,adv,vs) (on-mim) stiff; starchy
ごわつく;ゴワつく[, gowatsuku ; gowa tsuku] (v5k,vi) (See ごわごわ) to be stiff; to be starchy
餡掛け;餡かけ[あんかけ, ankake] (n) {food} thick starchy sauce made of kuzu or katakuriko flour
澱粉質[でんぷんしつ, denpunshitsu] (n,adj-no) starchiness; starchy; farinaceous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า starchy
Back to top