ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

substitution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *substitution*, -substitution-

substitution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
substitution (n.) การแทนที่ Syn. replacement
substitutional (adj.) ซึ่งเป็นตัวแทน See also: ซึ่งเป็นการแทน Syn. substituted, vicarious
English-Thai: Nontri Dictionary
substitution(n) การแทนที่,การเปลี่ยนตัว,การสับเปลี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
substitution๑. การแทนที่๒. การทดแทน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
substitutional; substitutionaryที่เข้ารับแทนที่กัน (ทรัพย์มรดก) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Substitutionการแทนที่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสำรอง (n.) substitution See also: reservation, understudy Syn. ผู้เล่นสำรอง Ops. ตัวจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You German twat? Substitution for Newcastle United.นิวคาสเซิ่ลเปลี่ยนตัว
That stabbing is a substitution for the act of sex.การแทงเป็นตัวแทน การแสดงออกทางอารมณ์
That's true, but as a substitution for the sex act.มันอยู่ในธรรมชาติทางเพศ
It's integration by substitution (calculus).การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า (วิชาแคลคูลัส)
Substitution for Newcastle United.นิวคาสเซิ่ลเปลี่ยนตัวสำรอง
Uno, dos, tres.No substitutions, exchanges or refunds.ไม่แทนที่ แลกเปลี่ยนหรือชดใช้ ฉันรู้แล้ว ฉันกำลังฝันอยู่แน่ๆ

substitution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
代谢[dài xiè, ㄉㄞˋ ㄒㄧㄝˋ, 代谢 / 代謝] replacement; substitution; metabolism (biol.)
更代[gēng dài, ㄍㄥ ㄉㄞˋ, 更代] substitution; replacing former general; change of leader

substitution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] (n) {comp} history substitution
交代(P);交替(P)[こうたい, koutai] (n,vs) alternation; change; relief; relay; shift; substitution (sports, etc.); (P)
代わり映え;変わり映え;変わり栄え;代わり栄え;代り栄え[かわりばえ, kawaribae] (n,vs) (1) successful substitution (vs usu. in the negative); (2) change for the better
代替わり;代替り;代変わり;代変り;代替(io)[だいがわり, daigawari] (n) (1) taking over (e.g. store or family's headship); (2) subrogation; substitution of one person for another (usu. a creditor)
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.)
代役[だいやく, daiyaku] (n) substitute (e.g. actor); substitution; stand-in; double; (P)
代替(P);代替え[だいたい(代替)(P);だいがえ, daitai ( daitai )(P); daigae] (n,vs) (1) substitution; alternation; (adj-f,adj-no) (2) alternative; substitute; (P)
入れ替え(P);入れ換え;入替え;入換え;入替(io);入換(io)[いれかえ, irekae] (n,vs) (1) replacement; substitution; change; (2) shunting (rail); switching; (P)
置換[ちかん, chikan] (n,vs) (1) substitution; replacement; (2) permutation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution
ファイル名置換[ファイルめいちかん, fairu meichikan] filename substitution
代入演算子[だいにゅうえんざんし, dainyuuenzanshi] assignment operator, substitution operator
変数置換[へんずうちかん, henzuuchikan] variable substitution
置換リスト[ちかんリスト, chikan risuto] substitution list
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching

substitution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหาปริพันธ์โดยการแทนค่า[n. exp.] (kān hā pari) EN: integration by substitution FR: intégration par substitution [f]
การอินทิเกรตโดยการแทนค่า[n. exp.] (kān inthikr) EN: integration by substitution FR: intégration par substitution [f]
การเปลี่ยนตัว[n.] (kān plīentū) EN: substitution FR: changement [m]
การแทนค่า[n. exp.] (kān thaēn k) EN: substitution FR:
การแทนที่[n.] (kān thaēnth) EN: replacement ; substitution FR: substitution [f]
แม่อุ้มบุญ[n. exp.] (maē um bun) EN: hired mother ; surrogate mother FR: mère porteuse [f] ; mère de substitution [f]
ผู้เล่นสำรอง[n. exp.] (phū lēn sam) EN: substitute ; surrogate ; substitution player FR: remplaçant [m]
สินค้าทดแทนกัน[n. exp.] (sinkhā thot) EN: substitution goods FR: produit de substitution [m]
ตทังคปหาน[n.] (tathangkhap) EN: abandoning by substitution of opposites FR:
ตทังควิมุตติ[n.] (tathangkhaw) EN: deliverance by substitution of opposites FR:
ทดแทน[adj.] (thotthaēn) EN: alternative FR: alternatif ; de substitution
วันชดเชย[n. exp.] (wan chotcho) EN: substitution day FR: jour de compensation [m] ; récupération [f]
วิธีการแทนค่า[n. exp.] (withīkān th) EN: method of substitution ; substitution method FR: intégration par substitution [f]

substitution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorwärtseinsetzen {n} [math.]forward substitution
Substitution {f} [math.]substitution
Substitutionsfehler {m}substitution error
stellvertretend {adv}substitutionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า substitution
Back to top