ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seam*, -seam-

seam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seam (n.) ตะเข็บ See also: รอยเย็บ, รอยต่อ, แนวตะเข็บ, รอยตะเข็บ Syn. joint, stitching, suture
seam (n.) ชั้นหินบางๆ (ทางธรณีวิทยา) See also: แนวชั้นหิน Syn. layer, lode, stringer, vein
seam (vt.) เย็บตะเข็บ See also: เชื่อมต่อกันด้วยตะเข็บ, เชื่อมต่อ Syn. stitch, sew
seam (vt.) ทำให้เป็นร่อง See also: ทำให้เป็นแนว, ทำให้เป็นรอยต่อ Syn. line, wrinkle, ridge, furrow
seam with (phrv.) เย็บต่อกับ See also: เชื่อมกับ
seaman (n.) กะลาสี See also: ลูกเรือ, พลเรือยศต่ำกว่าจ่าทหารเรือ Syn. sailor, naval officer, seafarer, mariner
seamanlike (adj.) เหมือนกะลาสี
seamanship (n.) ความสามารถด้านการเดินเรือ See also: ความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ Syn. helmsmanship
seamer (n.) ผู้เย็บตะเข็บ
seaminess (n.) การเย็บตะเข็บ
seamster (n.) ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง See also: ช่างตัดเย็บผู้หญิง Syn. needlewoman, sewer, dressmaker
seamstress (n.) ช่างเย็บผ้าที่เป็นผู้หญิง See also: ช่างตัดเย็บผู้หญิง Syn. needlewoman, sewer, seamster, dressmaker
seamy (adj.) ที่ไม่ราบรื่น See also: ไม่น่าพอใจ Syn. disappointing, sordid, unpleasant
seamy side of life (idm.) ช่วงที่ยากลำบากของชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
seam(ซีม) n. ตะเข็บ,ตะเข็บผ้า,รอยเย็บ,รอยต่อ,เส้นต่อ,แนวต่อ, (ธรณีวิทยา) ชั้นบาง. vt. เย็บตะเข็บ,เย็บต่อ,ต่อ,ทำให้เกิดเป็นร่องหรือเป็นแผลเป็น หรือรอยย่น. vi. กลายเป็นรอยต่อหรือเป็นร่อง,เย็บตะเข็บ., See also: seamer n. seamless adj.
seaman(ซี'เมิน) n. กลาสี,ลูกเรือ,ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทะเล,พลทหารเรือ pl. seamen, Syn. sailor
seamanship(ซี'เมินชิพ) n. การเดินเรือทะเล,ความสามารถในการเดินเรือ
seamarkn. วัตถุที่เป็นเครื่องหมายการเดินเรือทะเลเช่นทุ่นลอย/ประภาคาร/เส้นน้ำ
seamstress(ซีม'สฺเทรส) n. หญิงเย็บผ้า
seamy(ซี'มี) adj. ไม่ราบรื่น,ไม่พอใจ,เกี่ยวกับตะเข็บ,มีลักษณะเป็นตะเข็บ,ชั่วร้าย,สกปรก
English-Thai: Nontri Dictionary
seam(n) รอยต่อ,ตะเข็บ,ชั้น,ชายผ้า,รอยเย็บ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seamตะเข็บ, รอยต่อ, แนวต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเข็บ (n.) seam See also: stitch
ด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย, เย็บด้น Ops. เลาะ
ด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย, เย็บด้น
ด้นปล่อย (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. เย็บด้น Ops. เลาะ
ด้นปล่อย (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. เย็บด้น
เข้าถ้ำ (n.) double seam
เย็บด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย Ops. เลาะ
เย็บด้น (v.) run a seam See also: run a seam by hand, make through stitches Syn. ด้นปล่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The seam of his jacket was split, under the shoulder.ตะเข็บของเสื้อของเขาถูกแยกออกภายใต้ไหล่
I might just split a seam now if I don't die laughing'firstฉันอยากจะฉีกตะเข็บนี่ใจจะขาด ถ้าฉันไม่ขำกลิ้งไปก่อน
We seam to have a problem in one of the cooling towers.ดูเหมือนเราจะมีปัญหาที่ตึกเย็น
He concealed it by sewing it into the seam here.เขาซ่อนมันโดยเย็บไว้ที่ตะเข็บตรงนี้
Is that a seam ripper?นั่นที่เลาะตะเข็บใช่มั้ย
The seam that gets us back up top? Mm-hmm. Is that it?เศษหินจะพาเรา ขึ้นไปได้หรอ? นั่นรึเปล่า?
This seam in the sedimentary layers suggests some sort of molten cave-in a few decades back.รอยต่อในชั้นตะกอนนี้มัน การละลายบางส่วนที่อยู่ในถ้ำ เพียงไม่กี่สิบปี
It wraps around our globe like the seam on a baseball.มันล้อมรอบโลกของเรา อย่างเช่นตะเข็บเบสบอล
I'm coming after you civil reservists to see if you can remember about rifles and thumbs down the seams of your slacks, into your pink civvy thoughts with my big black boots, bearing a big, black, knobbly stick.ฉันมาหลังจากที่คุณกองหนุน พลเรือน เพื่อดูว่าคุณสามารถจำเกี่ยวกับ ปืน และนิ้วหัวแม่มือลงตะเข็บ กางเกงทรงหลวมของคุณ
I haven't had to pass basic seamanship in a long time.ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว
You're a seamstress?คุณเป็นช่างเย็บผ้าเหรอ
Do you want to see me working as a seamstress?อยากเห็นแม่รับจ้างเย็บเสื้อหรือไง

seam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿条儿[yán tiáo r, ㄧㄢˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖ˙, 沿条儿 / 沿條兒] tape seam (in dressmaking); tape trim
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, 约翰・霍金斯 / 約翰・霍金斯] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain
水手[shuǐ shǒu, ㄕㄨㄟˇ ㄕㄡˇ, 水手] mariner; sailor; seaman
搭缝[dā fèng, ㄉㄚ ㄈㄥˋ, 搭缝 / 搭縫] overlaid seam
接缝[jiē fèng, ㄐㄧㄝ ㄈㄥˋ, 接缝 / 接縫] seam
无缝[wú fèng, ˊ ㄈㄥˋ, 无缝 / 無縫] seamless
无缝连接[wú fèng lián jiē, ˊ ㄈㄥˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 无缝连接 / 無縫連接] seamless connection
[yù, ㄩˋ, 緎] seam
[fèng, ㄈㄥˋ, 缝 / 縫] seam; crack; narrow slit
缝针迹[féng zhēn jì, ㄈㄥˊ ㄓㄣ ㄐㄧˋ, 缝针迹 / 縫針跡] seam

seam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
綻び[ほころび, hokorobi] (n) open seam; seam that has come apart; tear
背筋[せすじ(P);はいきん, sesuji (P); haikin] (n) (1) the muscles along the spine; dorsal muscles; (2) spinal column; (3) seam in the back; back seam; (P)
お針;御針[おはり, ohari] (n) (1) needlework; sewing; (2) (See 御針子) seamstress
お針子;御針子[おはりこ, ohariko] (n) (See 御針,針子) seamstress
シームレス[, shi-muresu] (n) seamless; (P)
フォーシーム[, fo-shi-mu] (n) four-seam fastball (baseball)
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
[そう, sou] (n,n-suf) (1) layer; seam; bed; stream; class; (2) {math} sheaf; (ctr) (3) storey (of a building); story; floor
暗黒面[あんこくめん, ankokumen] (n) the dark or seamy side
水夫;水手;水主[すいふ(水夫);かこ(水夫;水手);すいしゅ(水手;水主), suifu ( suifu ); kako ( suifu ; mizu te ); suishu ( mizu te ; mizu shu )] (n) sailor; seaman
海員[かいいん, kaiin] (n) sailor; seaman
海員組合[かいいんくみあい, kaiinkumiai] (n) seamen's union
海士[かいし, kaishi] (n) seaman
海技免状[かいぎめんじょう, kaigimenjou] (n) seamen's competency certificate
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes)
縫工[ほうこう, houkou] (n) tailor; seamstress
航海術[こうかいじゅつ, koukaijutsu] (n) seamanship; (the art of) navigation
船乗り[ふなのり, funanori] (n) (1) getting on board; (2) sailor; seaman
裁縫師[さいほうし, saihoushi] (n) tailor; seamstress; dressmaker; clothier
針子[はりこ, hariko] (n) (See お針子) seamstress
隠し縫い[かくしぬい, kakushinui] (n) concealed seams
Japanese-English: COMDICT Dictionary
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless

seam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบเสมา[n.] (baisēmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
ใบสีมา[n.] (baisīmā) EN: boundary of a bot ; sema ; stone boundary markers (at the eight cardinal points around a bot) ; marker stones ; seam stones ; battlements FR:
เข้าถ้ำ[n.] (khaotham) EN: double seam FR:
รอยต่อ[n.] (røitø) EN: joint ; junction ; seam FR: suture [f]
ตะเข็บ[n.] (takep) EN: seam ; stitch FR:
ตะเข็บ[n.] (takhep) EN: seam ; stitch FR: couture [f] ; point de couture [m]
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
กะลาสี[n.] (kalāsī) EN: sailor ; crew ; seaman ; mariner FR: marin [m] ; matelot [m]
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement
พร่ำเพรื่อ[adv.] (phramphreūa) EN: continually ; all the time ; repeatedly ; repetitiously ; over and over again ; ad nauseam FR: continuellement
ทหารเรือ[n. exp.] (thahān reūa) EN: sailor ; naval officer ; seaman in the navy FR: marin [m] ; officier de marine [m]

seam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straßenfuge {f}highway seam
Längsnaht {f}longitudinal seam
Steppnaht {f}quilting seam
Stehfalz {m}standing seam
Innennaht {f}inseam
makellos {adj}seamless
Narbe {f}seam
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage
Nahtschweißen {n}seam welding
Nahtzugabe {f}seam allowance
Verrufenheit {f}infamy; seaminess
seemännisch {adv}seamanly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seam
Back to top