ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

storeroom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *storeroom*, -storeroom-

storeroom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
storeroom (n.) ห้องเก็บของ See also: ห้องพัสดุ Syn. storage, warehouse
English-Thai: HOPE Dictionary
storeroom(สทอร์'รูม) n. ห้องเก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้องแสดงสินค้า, Syn. warehouse
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องเก็บของ (n.) storeroom
ห้องเก็บของ (n.) storeroom See also: closet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, well, in that case, why don't you run down to the storeroom and get the rest of the wardrobe?ก็ได้ ถ้างั้น ทำไมเธอไม่ลงไปในห้องเก็บของซะ และจัดการกับชุดที่เหลือล่ะ
The storeroom over thereห้องเก็บของอยู่ด้านโน้นนะ
Well, that creepy storeroom used to be Sandover's office, right?ก็.. ห้องเก็บของน่าขนลุกนั่น เคยเป็นห้องทำงานของแซนโอเวอร์ใช่มั้ย
He said he was going to the storeroom to check the inventory so...เขาบอกจะไปที่ห้องเก็บของเพื่อตรวจสอบสิ่งของ..
Among them, 2 record the storeroom that became the murder scene.ในพวกนั้น มี 2 ตัวใช้บันทึกภาพห้องเก็บของ ซึ่งเป็นที่เกิดฆาตกรรม
The murderer probably passed through the cameras' blind spots to get from the stairwell to the storeroom walked, pressed up against the walls, all the way up to the equipment storeroom...ฆาตกรอาจจะ.. ..เดินผ่านจุดบอดของกล้อง จากบันไดไปที่ห้องเก็บของ.. เดิน และพิงกำแพงตลอดทางไปจนถึงห้องเก็บของ
If the murderer was Chihara-sensei then Chihara-sensei passed through the cameras' blind spots sneaked into the equipment storeroom and killed Hyuga-sensei.ถ้าฆาตกรคือชิฮาระเซ็นเซย์.. ถ้าอย่างนั้นชิฮาระเซ็นเซย์.. เดินผ่านจุดบอดของกล้อง
First, you, quite by chance witnessed Chihara-sensei entering the storeroom to kill Hyuga-sensei, didn't you?อย่างแรก คุณ ด้วยความบังเอิญ ...ได้เห็นอ.จิฮาร่าเข้าห้องเก็บของเพื่อไปฆ่าอ.เฮียวกะ ใช่ไหม?
Barbara, I need you to stay in this storeroom and take inventory.บาร์บาร่า ผมอยาก ให้คุณอยู่ในห้องเก็ยของนี่ และก็เช็คสินค้า
The storeroom is a total mess.ห้องเก็บวัสดุเลอะเทอะไปหมด
With the car park flooded, that leaves only the loading bay storeroom and the front entrance.ทางช่องระบายน้ำทิ้งที่ลานจอดรถ ช่องรับ-ส่งสินค้าที่ห้องเก็บของ และประตูทางเข้า
Mac, we're movin' those things... out of the lab into the storeroom.Right over here. Right over... Sorry, Mac.

storeroom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保管员[bǎo guǎn yuán, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄩㄢˊ, 保管员 / 保管員] custodian; storeroom clerk
储藏室[chǔ cáng shì, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ ㄕˋ, 储藏室 / 儲藏室] storeroom; CL:間|间

storeroom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物置(P);物置き(io)[ものおき, monooki] (n) storage room; storeroom; lumber room; (P)
貯蔵室[ちょぞうしつ, chozoushitsu] (n) storeroom; stockroom

storeroom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องเก็บของ[n. exp.] (hǿng kep kh) EN: storeroom ; closet ; utility room FR: remise [f] ; réserve [f] ; magasin [m]
ห้องพัสดุ[n. exp.] (hǿng phatsa) EN: storeroom FR: réserve [f]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phat) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlangsinkh) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]

storeroom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorratskeller {m}cellar storeroom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า storeroom
Back to top