ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suitably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suitably*, -suitably-

suitably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suitably (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างสมควร Syn. appropriately, properly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมควร (adv.) suitably See also: properly, appropriately Syn. ควร, เหมาะ, เหมาะสม
อย่างเหมาะควร (adv.) suitably See also: appropriately, properly
อย่างเหมาะสม (adv.) suitably See also: appropriately, properly Syn. อย่างเหมาะควร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you suitably rewarded?พวกคุณได้เงินดีรึเปล่า

suitably ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
適潤[てきじゅん, tekijun] (n,adj-no) suitably damp; adequately wet (e.g. for plants)
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)

suitably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควร[adv.] (khūan) EN: suitably ; appropriately FR:
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably FR:
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately FR: convenablement
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
ต้องกัน[adv.] (tǿng kan) EN: accordingly ; agree ; concurringly ; correspondingly ; suitably ; consequently FR:
อย่างเหมาะสม[adv.] (yāng mǿsom) EN: properly ; suitably FR: exactement ; de façon appropriée ; de manière appropriée

suitably ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet {adv}suitably
passend {adv}suitably
ungeeignet {adv}unsuitably
unpassend {adv}unsuitably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suitably
Back to top