ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slaughter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slaughter*, -slaughter-

slaughter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slaughter (n.) การฆ่าสัตว์เป็นอาหาร Syn. butchery
slaughter (n.) การฆ่าอย่างทารุณ See also: การสังหารหมู่, การลอบสังหาร Syn. massacre, assassination
slaughter (vt.) การแพ้อย่างราบคาบ (คำสแลง)
slaughter (vt.) ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร Syn. butcher
slaughter (vt.) สังหารหมู่ See also: ฆ่าทารุณ, ลอบสังหาร Syn. annihilate, massacre
slaughterhouse (n.) โรงฆ่าสัตว์
English-Thai: HOPE Dictionary
slaughter(สลอ'เทอะ) vt.,n. (การ) ฆ่าสัตว์,ฆ่าเป็นอาหาร,ฆ่าอย่างทารุณหรือรุนแรง,สังหารหมู่., See also: slaughterer n., Syn. carnage,massacre
slaughterhousen. โรงฆ่าสัตว์, Syn. abattoir pl. slaughterhouses
English-Thai: Nontri Dictionary
slaughter(n) การสังหาร,การฆ่า,การเข่นฆ่า
slaughterhouse(n) โรงฆ่าสัตว์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slaughtering and slaughter-housesการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้ม (v.) slaughter See also: butcher, kill Syn. ฆ่า
ล้ม (v.) slaughter See also: kill, butcher, slay Syn. ฆ่า
โรงฆ่าสัตว์ (n.) slaughterhouse
โรงฆ่าสัตว์ (n.) slaughterhouse
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา
Here we take the good time and trouble to slaughter every last Indian in the West, and for what?เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรง ไล่ฆ่าอินเดียนแดงไปทำไมวะ
Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughterการถอยหลังคนที่เป็นชั้นกลางไม่จากเหยื่อ slaughter though ลูกชายและลูกสาว
Look, if we walk out there, they'll slaughter us!ถ้าเราออกไปข้างนอกนั่น มันฆ่าเราแน่
But if it is not recovered the result will be the merciless slaughter of the Wachati.แต่... ...ถ้าเราหามันไม่พบ... ...ผลลัพธ์ก็คือ...
You want a massacre? slaughter all my pieces?แต่นี่แกจะฆ่าฉันเรอะ?
You send men to slaughter for your own gain.- ข้าเป็นผู้นิยมความจริง - ท่านเป็นนักฉวยโอกาส
Sea turtles die on the same exact beach where they were born, lions slaughter gazelles, spiders eat their young.ดูเต่าสิมันมาตายบนหาดในที่ที่มันเกิด สิงโตล่าเนื้อทราย แมงมุมกินลูกอ่อนของมัน
I'm gonna slaughter every last one of them!ฉันจะแล่เนื้อพวกมันจนถึงตัวสุดท้าย
Well you know how they used to slaughter beefs, hit 'em right there with a maul... .. truss 'em up and slit their throats?เธอก็รู้วิธีการที่เค้าฆ่าวัว เค้าจะใช้ค้อนทุบมัน.. จับแขวนแล้วก็เชือดคอ
Course they slaughter steers a lot different these days.สมัยนี้มันมีวิธีการฆ่าวัวที่แปลกพิสดารกว่าสมัยก่อน
Or I'd go to the Arctic and I'd slaughter a polar bear and bring you back its head.หรือผมไปอาคติกด้วยก็ได้ หรือฆ่าหมีขั้วโลก. เอาหัวมันมาให้คุณ

slaughter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, 屠城] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields
[tú, ㄊㄨˊ, 屠] slaughter; slaughter man
割鸡焉用牛刀[gē jī yān yòng niú dāo, ㄍㄜ ㄐㄧ ㄧㄢ ㄩㄥˋ ㄋㄧㄡˊ ㄉㄠ, 割鸡焉用牛刀 / 割雞焉用牛刀] Why use a pole-ax to slaughter a chicken?
催肥[cuī féi, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ, 催肥] to fatten (animal before slaughter)
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
残杀者[cán shā zhě, ㄘㄢˊ ㄕㄚ ㄓㄜˇ, 残杀者 / 殘殺者] killer; butcher; slaughterer
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, 杀戮 / 殺戮] massacre; slaughter
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, 误杀 / 誤殺] mistakenly kill; manslaughter
[zǎi, ㄗㄞˇ, 宰] slaughter; butcher; govern; rule; official
宰杀[zǎi shā, ㄗㄞˇ ㄕㄚ, 宰杀 / 宰殺] slaughter; butcher
屠场[tú chǎng, ㄊㄨˊ ㄔㄤˇ, 屠场 / 屠場] slaughter-house; abattoir
屠宰[tú zǎi, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ, 屠宰] slaughter; butcher
屠宰场[tú zǎi chǎng, ㄊㄨˊ ㄗㄞˇ ㄔㄤˇ, 屠宰场 / 屠宰場] slaughterhouse; abattoir
屠戮[tú lù, ㄊㄨˊ ㄌㄨˋ, 屠戮] slaughter; massacre

slaughter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter
傷害致死[しょうがいちし, shougaichishi] (n) manslaughter; bodily injury resulting in death
危険運転致死罪[きけんうんてんちしざい, kiken'untenchishizai] (n) vehicular manslaughter
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher
屠場[とじょう, tojou] (n) abattoir; slaughterhouse
屠所[としょ, tosho] (n) abattoir; slaughterhouse
屠所の羊[としょのひつじ, toshonohitsuji] (exp) discouraged person; (like a) sheep being led to a slaughterhouse
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker
屠畜場;と畜場[とちくじょう, tochikujou] (n) abattoir; slaughterhouse
屠畜場従業員[とちくじょうじゅうぎょういん, tochikujoujuugyouin] (n) slaughterhouse worker; abattoir worker
惨殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) slaughter; massacre
故殺[こさつ, kosatsu] (n,vs) manslaughter
殺戮;殺りく[さつりく, satsuriku] (n,vs) (uk) slaughter; massacre
畜殺[ちくさつ, chikusatsu] (n,vs) slaughtering (animals)
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P)
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide

slaughter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากรฆ่าสัตว์[n. exp.] (ākøn khā sa) EN: animal slaughter tax FR: taxe d'abattage [m]
การฆ่าสัตว์[n. exp.] (kān khā sat) EN: slaughter FR: abattage [m]
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
ฆ่าฟัน[v.] (khāfan) EN: kill ; slaughter FR: tuer ; abattre
ฆ่าหมู[v. exp.] (khā mū) EN: slaughter a pig FR: tuer un cochon
ฆ่าสัตว์[v. exp.] (khā sat) EN: butcher ; slaughter FR: tuer un animal ; abattre un animal
ล้ม[v.] (lom) EN: slaughter ; butcher ; kill FR: tuer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ไก่เชือดแล้ว[n. exp.] (kai cheūat ) EN: slaughtered chicken FR: poulet découpé [m]
ฆาตกรรม[n.] (khāttakam) EN: manslaughter ; homicide ; murder FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
โรงฆ่าสัตว์[n. exp.] (rōng khā sa) EN: slaughterhouse ; abattoir ; FR: abattoir [m]
โรงงานฆ่าสัตว์[n. exp.] (rōng-ngān k) EN: slaughterhouse ; abattoir ; FR: abattoir [m]

slaughter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlachtvieh {n}meat stock; slaughter cattle; animals for slaughter
Massaker {n}massacre; slaughter
Schwarzschlachtung {f}slaughter illicitly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slaughter
Back to top