ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

someone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *someone*, -someone-

someone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
someone (pron.) บางคน Syn. individual, one, somebody
someone else (pron.) สิ่งอื่น See also: อีกอันที่แตกต่างกัน Syn. an additional one
English-Thai: HOPE Dictionary
someone(ซัม'วัน) pron. บางคน,บางบุคคล,คนนั้นคนนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
someone(n) บางคน,ใครคนหนึ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
ขานรหัส (v.) call someone by signals See also: call Syn. เรียกรหัส Ops. ตอบรหัส
คาดโทษ (v.) bind someone over See also: threaten with punishment Syn. หมายโทษ
จับจุด (v.) make someone out
จูงจมูก (v.) lead someone by the nose Syn. ชักนำ, หว่านล้อม
จูงมือ (v.) lead someone by the hand Ops. ปล่อยมือ
ดัดหลัง (v.) teach someone a lesson Syn. สั่งสอน, ให้บทเรียน
ตามล่า (v.) hunt someone down See also: pursue and arrest or capture
ถือเป็นเยี่ยงอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example Syn. ถือเป็นแบบอย่าง
ถือเป็นแบบอย่าง (v.) take someone as a model See also: take someone as an example
ประเจียด (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้ายันต์, ผ้าประเจียด
ผ้าประเจียด (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้ายันต์
ผ้ายันต์ (n.) inscribed cloth for protecting someone from harm See also: scarf against harm, napkins´ sacred piece of cloth used as chasms against evil spirits and to bring good luck Syn. ผ้าประเจียด
พยุงปีก (v.) help someone up Syn. หิ้วปีก
พลอยฟ้าพลอยฝน (v.) get someone into trouble See also: be involved (in)
มองตาม (v.) follow someone with one´s eyes
มอบเงิน (v.) give someone money
มอม (v.) make someone drunken See also: ply someone with liquor Syn. มอมเหล้า
มอมเหล้า (v.) make someone drunk See also: inebriate, ply someone with liquor
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
I'll send someone with youฉันจะส่งใครบางคุณไปกับคุณ
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
I imagine someone must have made a mistakeฉันคิดว่าใครบางคนต้องทำอะไรผิดพลาด
He's seeing someone elseเขากำลังคบหากับบางคนอยู่
She has fallen in love with someone elseเธอได้พบรักกับคนอื่น
I've been looking for someone like youฉันกำลังมองหาใครบางคนอย่างคุณ
You can't make a scene every time someone doesn't like your foodคุณไม่สามารถตีโพยตีพายทุกๆ ครั้งที่มีใครไม่ชอบอาหารของคุณ
I have someone who is very eager to meet youฉันมีใครบางคนที่อยากจะพบกับเธอเอามากๆ
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
Did he just mistake me for someone else?นี่เขาเข้าใจผิดว่าฉันเป็นใครคนอื่นหรือ
I was asking you for a favor, thinking you were someone importantฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
Someone left you on my doorstepใครบางคนทิ้งคุณไว้ตรงประตูบ้านฉัน
Someone thinks he willบางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
There are a lot of reasons why I'd stop seeing someoneมีเหตุผลตั้งมากมายที่ทำไมฉันถึงได้เลิกคบใครบางคน
If you like someone, then you can put up with such things hereถ้าคุณชอบใครสักคน งั้นคุณก็จะอดทนต่อสิ่งต่างๆนั้นได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Hey, someone stole our dishes!เฮย, คนขโมยอาหารของเรา!
Perhaps there's someone you love.บางทีอาจจะมีคนที่คุณรัก
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม
Oh, someone smarter and more sophisticated, I'm afraid.- คงจะดูฉลาดกว่าเเละสุขุมกว่านี้ละมั้งคะ
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
You ought to have married a boy, someone of your own age.คุณน่าจะได้แต่งกับผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกัน
Come along, Mr. Jack, or someone may see you.มาเถอะคุณแจ็ค เดี๋ยวใครมาเห็นเข้า
I'm glad there's someone in the family to welcome me back to Manderley.อย่างน้อยก็มีคนในครอบครัว ที่ยินดีต้อนรับฉันกลับเเมนเดอเลย์
There was someone sailing with her, and you have to find out who it was, that's it, isn't it, Maxim?มีคนอื่นที่แล่นเรือไปกับหล่อน และคุณต้องสืบให้รู้ว่าเป็นใคร - ใช่มั้ยคะ เเม็กซิม
We must explain it. It's got to be the body of someone you've never seen before.เราต้องอธิบายมันว่าเป็นศพของ คนที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน

someone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老乡[lǎo xiāng, ㄌㄠˇ ㄒㄧㄤ, 老乡 / 老鄉] fellow townsman; fellow villager; someone from the same hometown
强中自有强中手[qiáng zhōng zì yǒu qiáng zhōng shǒu, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄑㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄡˇ, 强中自有强中手 / 強中自有強中手] However strong you are, there is always someone stronger; There is always sth more to learn (applied to art or learning).; Never be satisfied to rest on you laurels.; There is no room for complacency.
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 有人] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom)
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, 某人] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname)
[bī, ㄅㄧ, 逼] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something)

someone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アテンド[, atendo] (n,vs) (See 世話をする,接待) attendance; attending to someone; taking care of someone
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いびり出す[いびりだす, ibiridasu] (v5s) to drive someone out; to force someone to leave
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
おべっかを使う[おべっかをつかう, obekkawotsukau] (exp,v5u) (See おべっか) to suck up to; to curry up to someone
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
お手数をおかけいたします;お手数をおかけ致します[おてすうをおかけいたします, otesuuwookakeitashimasu] (exp) (hum) (See 手数をかける) to be a burden; to make trouble for someone
お株を奪う[おかぶをうばう, okabuwoubau] (exp,v5u) to beat someone at his own game
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you)
お見舞い;お見舞;御見舞い;御見舞[おみまい, omimai] (n) (See 見舞い) calling on someone who is ill; enquiry; inquiry
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances
キャン待ち[キャンまち, kyan machi] (n) (abbr) (sl) (See キャンセル待ち) waiting list (waiting for someone to cancel)
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
クォータ;クォーター;クオータ;クオーター;クウォウタ;クォウタ[, kuo-ta ; kuo-ta-; kuo-ta ; kuo-ta-; kuuouta ; kuouta] (n) (1) quarter; (2) (See ハーフ・2) someone with one non-Japanese grandparent; (3) (esp. クォータ and クオータ) quota
ケチャッパー[, kechappa-] (n) (sl) (See マヨラー) someone who loves ketchup
こんな[, konna] (adj-pn) (See あんな,そんな,どんな・1) such (about something; someone close to the speaker (including the speaker), or about ideas expressed by the speaker); like this; (P)
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei
しーっ[, shi-tsu] (int) (1) shhh! (sound used when getting someone to shut up); (2) shoo! (sound used to drive animals away)
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P)
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway
ソース顔[ソースがお, so-su gao] (n) (See 醤油顔) someone with a slender chin
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
精通者[せいつうしゃ, seitsuusha] expert (person), someone in the know
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: กอดรัด English: to hug someone close
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight

someone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
เอาให้เข็ด[v. exp.] (ao hai khet) EN: teach someone a lesson FR: donner une bonne leçon
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao ph) EN: lighten the load ; share the work ; share responsability (for) ; relieve someone of a burden FR:
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some FR: certaines personnes ; certains ; certaines ; d'aucuns
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
บ่นหา[v. exp.] (bon hā) EN: keep asking for someone to come FR:
บ่นถึง[v.] (bontheung) EN: ask after ; inquire after ; talk about someone fondly FR:
ชักแม่น้ำทั้งห้า[v. (loc.)] (chakmaēnāmt) EN: bring someone around ; find a lot of reasons (for) FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ด่าไฟแลบ[v. exp.] (dā fai laēp) EN: rail (at) ; bawl someone out FR:
ด่าสาดเสียเทเสีย[v. exp.] (dā sātsīath) EN: tear into (someone) ; give someone a tongue-lashing FR:
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: see how someone feels ; understand someone else's reaction FR:
ฝากความหวังไว้กับ[xp] (fāk khwām w) EN: bank on someone ; bank on something FR: placer sa confiance en
ฝากเนื้อฝากตัว[v.] (fākneūafākt) EN: attach oneself to somebody ; become dependent on someone else FR:
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations FR: être quitte
หักหน้า[v.] (haknā) EN: make someone lose face ; embarrass someone FR: embarrasser
หักอก[v.] (hak-ok) EN: make someone broken-hearted FR:
หันหลังให้[v. exp.] (han lang ha) EN: turn your back on someone FR: tourner le dos à
เห็นเขาทำก็ทำบ้าง[xp] (hen khao th) EN: do what someone else does too FR: faire comme quelqu'un autre
อีกต่อหนึ่ง[X] (īk tø neung) EN: passed on ; from someone else ; in turn FR:
จ่ายค่าหัว[v. exp.] (jāi khāhūa) EN: give someone his pay FR:
จับเส้น[v.] (japsen) EN: know how to please someone FR:
เจ็บแค้น[v.] (jepkhaēn) EN: bear someone malice ; bear someone a grudge ; rankle FR:
จี้เส้น[v.] (jīsen ) EN: make someone laugh ; be funny FR:
จูงจมูก[v.] (jūngjamūk) EN: lead someone by the nose ; lead a buffalo by the nose FR: mener par le bout du nez
จูงมือ[v.] (jūngmeū) EN: lead someone by the hand FR: mener par la main
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngk) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way FR:
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūk) EN: be grateful to someone FR:
เก็บตก[v.] (keptok) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind ; glean from others FR: glaner
ไขลาน[v.] (khailān) EN: get someone. moving ; remind someone to do something over and over FR:
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
เข้านอกออกใน[v. exp.] (khao nøk øk) EN: be an insider ; be on the inside ; be on intimate terms with someone ; be trusted FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
เคี่ยวกรำ[v. exp.] (khīo kram) EN: undergo harsh training ; make someone undergo severe training FR:
คิดบัญชี[v.] (khitbanchī) EN: settle a score with someone FR: régler son compte
ขอเฝ้า[X] (khøfao) EN: ask for an audience ; ask to see someone (of high rank) FR:

someone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
böse {adj} (auf; über) | auf etw. böse sein | auf jdn. böse sein | auf jdn. böse werden | es nicht böse meinenangry (at; about) | to be angry at sth. | to be angry with someone | to get shirty with sb. | to mean no harm
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains
Gesellschaft {f} | jdm. Gesellschaft leisten | jdm. Gesellschaft leisten | Gesellschaft leistencompany | to keep company with someone | to keep someone's company | to bear company
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist
Vorteil {m} | jdm. einen Vorteil verschaffenedge | to give someone an edge
Einreise {f} (in; nach) | bei der Einreise | jdm. die Einreise verweigernentry (into) | on arrival; when entering | to refuse someone entry (admission)
Fittich {f} | jdn. unter seine Fittiche nehmenwing | to take someone under one's wing
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Nachmieter {m} | einen Nachmieter suchennext tenant | to look for someone to take over the flat
Ovation {f} | jdm. Ovationen bereiten | stehende Ovationen; Ovationen im Stehenovation | to give someone an ovation | standing ovations
Betreuer {m}person in charge; someone who looks after someone
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one
Zunder {m} | brennen wie Zunder | jdm. Zunder gebentinder | to burn like tinder | to give someone hell
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
sagen; besagen | sagend | gesagt | er/sie sagt | ich/er/sie sagte | er/sie hat/hatte gesagt | ich/er/sie sagte | (jdm.) guten Tag sagen | wie er zu sagen pflegteto say {said; said} | saying | said | he/she says (saith [obs.]) | I/he/she said | he/she has/had said | I/he/she would say | to say hello (to someone) | as he was wont to say
Rufschädigung {f}slur on someone's reputation
Lebensgeschichte {f}story of someone's life

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า someone
Back to top