ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

selfish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *selfish*, -selfish-

selfish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
selfish (adj.) เห็นแก่ตัว See also: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-centered, greedy, mean, vain, egoistic
selfishly (adv.) อย่างเห็นแก่ตัว See also: อย่างเห็นแก่ได้, อย่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว Syn. self-regardingly, for profit, egoistically
selfishness (n.) ความเห็นแก่ตัว See also: ความเห็นแก่ได้, การคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน Syn. self-regard, parsimony, vanity, greed
English-Thai: HOPE Dictionary
selfish(เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง., See also: selfishly adv. selfishness n., Syn. self-interested
English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว
selfishness(n) ความเห็นแก่ตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเห็นแก่ตัว (n.) selfish person See also: mean person Syn. คนเห็นแก่ได้
คนเห็นแก่ได้ (n.) selfish person See also: mean person
ความคับแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness Syn. ความใจแคบ
ความเห็นแก่ตัว (n.) selfishness See also: exploitation, utilization Syn. ความเห็นแก่ได้
ความใจแคบ (n.) selfishness See also: meanness, stinginess, niggardliness
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish Ops. ใจกว้าง
เห็นแก่ตัว (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. มักได้
เห็นแก่ได้ (v.) be selfish See also: be greedy, be mercenary, be avaricious Syn. เห็นแก่ตัว, มักได้
ใจแคบ (v.) be selfish Syn. เห็นแก่ตัว Ops. ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Most of the time you are selfish and irresponsibleคุณเห็นแก่ตัวและขาดความรับผิดชอบตลอดเวลา
You're selfish and two-facedเธอเห็นแก่ตัวและตีสองหน้า
Why are you being so selfish?ทำไมคุณถึงเห็นแก่ตัวเหลือเกิน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ
But I have selfish reasons.But I have selfish reasons.
Your government has been very selfish and stupid in keeping it to yourselves.จากดวงจันทร์ของรัฐบาล ได้รับมากเห็นแก่ตัวและโง่ ในการรักษาตัว
It was selfish of him to dieมันคือการตายที่เห็นแก่ตัว
I know this is going to sound unbelievably selfish on my part but were you planning on bringing up the whole baby/lesbian thing?ฉันรู้ว่าฉันอาจจะฟังดู เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆ แต่เธอจะบอกแม่ เรื่องลูกกับเลสเบี้ยนหรือเปล่า
Unfeeling, selfish girl!ยัยคนเห็นแก่ตัวไร้ความรู้สึก
No, I have been a selfish being all my life.ไม่หรอก ผมเป็นคนเห็นแก่ตัวมาตลอดชีวิต
Caught being a selfish brat and you're gloating!โดนจับได้ว่าเป็นไอ้พวกเห็นแก่ตัว แล้วยังหน้าชื่นตาบาน
I was stupid and selfish and...เกิดกลัว ฉันมันงี่เง่า เห็นแก่ตัว
Will you then forgive me, my love? The wasted time, my selfish folly.คุณจะให้อภัยฉันหรือไม่ ยอดรัก กับเวลาที่เสียไปและความเห็นแก่ตัวของฉัน
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว

selfish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼小[xīn yǎn xiǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 心眼小] selfish (derog.); inconsiderate; selfishly oversensitive
本位主义[běn wèi zhǔ yì, ㄅㄣˇ ㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 本位主义 / 本位主義] selfish departmentalism; departmental selfishness
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, 私欲] selfish desire
势利[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 势利 / 勢利] selfishly concerned with gaining advantages for oneself
自私[zì sī, ㄗˋ ㄙ, 自私] selfish; selfishness
无私[wú sī, ˊ ㄙ, 无私 / 無私] selfless; unselfish; disinterested
多吃多占[duō chī duō zhàn, ㄉㄨㄛ ㄔ ㄉㄨㄛ ㄓㄢˋ, 多吃多占 / 多吃多佔] taking or eating more than one's due (成语 saw); greedy and selfish

selfish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
手前勝手[てまえがって, temaegatte] (adj-na,n) self-centered; self-centred; selfish
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires
私心[ししん, shishin] (n) selfishness; selfish motive
自己中心的[じこちゅうしんてき, jikochuushinteki] (adj-na) egoistic; self-centered; selfish
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus)
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ガリバルディ[, garibarudei] (n) Garibaldi damselfish (Hypsypops rubicundus, damselfish found from Monterey Bay California to Guadalupe Island Baja California); official state marine fish of California
クジャクスズメダイ[, kujakusuzumedai] (n) sapphire damsel (Pomacentrus pavo, species of marine damselfish from the Indo-Pacific)
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish)
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory
クロソラスズメダイ属[クロソラスズメダイぞく, kurosorasuzumedai zoku] (n) Stegastes (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ココアダムゼルフィッシュ[, kokoadamuzerufisshu] (n) cocoa damselfish (Stegastes variabilis)
さもしい[, samoshii] (adj-i) selfish; self-seeking; self-interested; mean
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae)
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera)
スリースポットダムゼルフィッシュ[, suri-supottodamuzerufisshu] (n) threespot damselfish (Stegastes planifrons)
ソラスズメダイ属[ソラスズメダイぞく, sorasuzumedai zoku] (n) Pomacentrus (genus of marine damselfish in the family Pomacentridae)
ダムゼルフィッシュ[, damuzerufisshu] (n) damselfish (Chromis chromis); Mediterranean chromis
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
マオマオ;サージャントメイジャーダムゼルフィッシュ[, maomao ; sa-jantomeija-damuzerufisshu] (n) green damselfish (Abudefduf abdominalis); Hawaiian sergeant; Hawaiian sergeant-major damselfish; Maomao
ミスジリュウキュウスズメダイ属[ミスジリュウキュウスズメダイぞく, misujiryuukyuusuzumedai zoku] (n) Dascyllus (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
ルリスズメダイ属[ルリスズメダイぞく, rurisuzumedai zoku] (n) Chrysiptera (genus of damselfish in the family Pomacentridae)
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else)
公正無私[こうせいむし, kouseimushi] (n,adj-na) fair and impartial; just and unselfish
出歯雀鯛[でばすずめだい;デバスズメダイ, debasuzumedai ; debasuzumedai] (n) (uk) blue green damselfish (Chromis viridis, a damselfish from the Indo-Pacific); blue-green chromis
利己主義[りこしゅぎ, rikoshugi] (n,adj-no) egoism; selfishness; (P)
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness
寡欲[かよく, kayoku] (adj-na,n) unselfishness
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
我が強い[ががつよい, gagatsuyoi] (adj-i) (See 我の強い) egoistic; selfish; self-willed
我の強い[がのつよい, ganotsuyoi] (adj-i) (See 我が強い) egoistic; selfish; self-willed
我情[がじょう, gajou] (n) selfishness; bias; personal feelings
我欲[がよく, gayoku] (n) selfishness
打算[ださん, dasan] (n,vs) calculation; self-interest; selfishness
欲の固まり;欲の塊[よくのかたまり, yokunokatamari] (n) incarnation of selfishness; lump of avarice
欲得[よくとく, yokutoku] (n) selfishness; self-interest

selfish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาแต่ใจ[adj.] (ao tāe jai) EN: self-centered ; out only for oneself ; selfish FR:
เห็นแก่ได้[v. exp.] (henkaē dāi) EN: be selfish FR:
เห็นแก่ตัว[adj.] (henkaē tūa) EN: selfish FR: égoïste ; égocentrique
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean FR: égoïste ; mesquin
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous ; greedy FR: égoïste
มักได้[adj.] (makdāi) EN: greedy ; selfish ; avaricious FR: cupide ; avide
มัจฉระ[adj.] (matchara) EN: selfish ; greedy FR: égoïste
มัจฉรี[n.] (matcharī) EN: selfish person FR: égoïste [m]
มัตสระ[adj.] (matsara) EN: stingy ; selfish ; envious FR:
มัตสริน[adj.] (matsarin) EN: stingy ; selfish ; envious FR:
เนกขัมมวิตก[n.] (nēkkhammawi) EN: thought of renunciation ; thought free from selfish desire FR:
รู้มาก[adj.] (rūmāk) EN: shrewd ; selfish ; greedy FR: profiteur ; intéressé
แม่กระแชง[n.] (maēkrachaēn) EN: dried salted damselfish FR:

selfish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
egoistisch; selbstsüchtig {adj}selfish; egoistic
uneigennützig; selbstlos {adj} | uneigennütziger; selbstloser | am uneigennützigsten; am selbstlosestenunselfish | more unselfish | most unselfish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า selfish
Back to top