ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

saucy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *saucy*, -saucy-

saucy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
saucy (adj.) จองหอง See also: ซึ่งไม่เกรงกลัว, บังอาจ Syn. impudent
English-Thai: HOPE Dictionary
saucy(ซอ'ซี) adj. ทะลึ่ง,ซุ่มซ่าม,ไม่มีมารยาท,บุ่มบ่าม,ละลาบละล้วง,เฉียบแหลม,แคล่วคล่อง, See also: saucily adv. sauciness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
saucy(adj) ซุ่มซ่าม,ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท,ละลาบละล้วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, course you did, you saucy minx.ต้องเจอแน่ คุณมันเจ้าชู้นี่
'Tis thy own form, saucy wench.นี่อาจเป็นวิธีการของเจ้า หญิงเสเพล
It's called "A Saucy Outing In Tottenham Court Square."ภาพนี้ชื่อว่า "อุจาดทัศนา ณ จตุรัสทอตนัมคอร์ท"
With an eye patch and a saucy little leather number?ผูกผ้าคาดตา ใส่ชุดหนังดำอย่างเท่?
Oh, Robin, come to me, you saucy little minx, you.โรบิน มาหาฉัน ยายซุ่มซ่าม ตัวเล็ก สุดแสบ
Tree Worshippers. Oh, that's a corker. It's very saucy.ต้นไม้สวาท เด็ดดวงมากเรื่องนี้

saucy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俏皮[qiào pí, ㄑㄧㄠˋ ㄆㄧˊ, 俏皮] saucy

saucy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious
利いた風;聞いた風[きいたふう, kiitafuu] (adj-na) flippant; saucy
御託;ご託[ごたく, gotaku] (n) tedious talk; impertinent talk; repetitious talk; saucy speech; pretentious statement
小面憎い[こづらにくい, koduranikui] (n) cheeky; saucy; pert
生意気[なまいき, namaiki] (adj-na,n) impertinent; saucy; cheeky; conceit; audacious; brazen; (P)

saucy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะเล้น[adj.] (thalēn) EN: giggly ; pert ; cheeky ; saucy FR:
ทะลุกลางปล้อง[v. exp.] (thaluklāngp) EN: interrupt ; cut in ; be saucy ; break into the middle of a conversation impolitely ; chip in FR: interrompre la conversation

saucy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
naseweis; keck; unverschämt; schmissig; flott; schmuck {adj}saucy
frech {adj} | frecher | am frechstensaucy | saucier | sauciest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า saucy
Back to top