ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

solemnity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *solemnity*, -solemnity-

solemnity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
solemnity (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality, grievousness Ops. frivolousness, gaiety
English-Thai: Nontri Dictionary
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Long pauses are good. They add solemnity to great occasions.ซึ่งอาจร้ายแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเรา

solemnity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, 严肃 / 嚴肅] solemn; solemnity

solemnity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳粛[げんしゅく, genshuku] (adj-na,n) gravity; solemnity; severity; seriousness; dignity; rigor; rigour; austerity; (P)
威厳[いげん, igen] (n) dignity; majesty; solemnity; gravity; (P)
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na,n) solemnity; gravity; impressiveness; (P)

solemnity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจริงจัง[n.] (khwām jingj) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า solemnity
Back to top