ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sole*, -sole-

sole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sole (n.) หลังเท้า
sole (adj.) โดดเดี่ยว Syn. only one, single
solecism (n.) การกระทำหรือคำพูดที่ผิดพลาด See also: ความบกพร่อง
solely (adv.) โดยลำพัง Syn. exclusively, only, just
solemn (adj.) เอาจริงเอาจัง See also: เคร่งขรึม Syn. serious, nonsense, practical Ops. nonsensical, frivolous
solemn (adj.) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
solemnity (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality, grievousness Ops. frivolousness, gaiety
solemnize (vt.) ทำให้เอาจริงเอาจัง
solenoid (n.) ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
sole(โซล) adj. เพียงคนเดียว,อันเดียว,คนเดียว,โดดเดี่ยว n. ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ส่วนพื้น
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว,โดดเดี่ยว,เพียงหนึ่งเท่านั้น,เท่านั้น,โดยเอกเทศ
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave
English-Thai: Nontri Dictionary
sole(adj) เพียงผู้เดียว,เดียว,โดดเดี่ยว,เพียงลำพัง
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
solely(adv) เท่านั้น,เพียงลำพัง,โดดเดี่ยว,แต่ผู้เดียว,โดยอันเดียว
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
soleเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โสด, แยกอยู่คนเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solemnเป็นพิธีการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solenoidโซเลนอยด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่า (n.) palm (of hand); sole (of foot) Syn. ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า
ฝ่าตีน (n.) the sole of the foot (of royal) Syn. ฝ่าเท้า
ฝ่าพระบาท (n.) the sole of the foot (of royal) Syn. ฝ่าเท้า, ฝ่าตีน
รองพื้น (n.) disease characterized by cracking of the sole of the foot
รองเท้าเกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood
เกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood Syn. รองเท้าเกี๊ยะ
ฝ่าตีน (n.) sole (of foot) Syn. อุ้งเท้า
ฝ่าเท้า (n.) sole (of foot) Syn. อุ้งเท้า, ฝ่าตีน
เคร่งขรึม (adj.) solemn See also: serious, stern, grave, austere
เคร่งขรึม (adv.) solemnly See also: seriously, sternly, gravely, austerely
midsole (n.) ชั้นระหว่าง insole และ outsole ของรองเท้า
obs (abbr.) คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
กุกะมะเทิ่ง (v.) be insolent See also: be crude Syn. ทะลึ่งตึงตัง
ขรึม (v.) be solemn See also: be serious, be stern, be grave, be austere Syn. เยือกเย็น, สงบเสงี่ยม
ขี้ตีน (n.) dust on the foot or sole Ops. ขี้มือ
ความล้าสมัย (n.) obsoleteness See also: antiquatedness Syn. ความเก่า, ความโบราณ Ops. ความทันสมัย, ความนำสมัย
ความโบราณ (n.) obsoleteness See also: antiquatedness Syn. ความเก่า Ops. ความทันสมัย, ความนำสมัย
ทะลึ่ง (v.) be insolent See also: be rude, be impolite Syn. ทะเล้น, ทะลึ่งตึงตัง Ops. สุภาพ
ทำให้พอใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้พึงใจ, ทำให้เบิกบาน, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ทำให้พึงใจ (v.) console See also: solace, comfort, pander, entertain, delight Syn. ทำให้เบิกบาน, ทำให้พอใจ, เอาอกเอาใจ, ทำให้สบายใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See some action. - My sole ambition, sir.ความใฝ่ฝันของฉัน แต่เพียงผู้ เดียวครับ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า.
"This is my sole passion, my child..."สิ่งนี้คือกิเลสแต่ผู้เดียวของฉัน, ลูกของฉัน... "...
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire"ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม
Colonel, we can no longer leave the peace of Neo Tokyo to your sole discretion.ผู้พัน เราไม่สามารถรักษา ความสงบสุขได้อย่างยาวนานอีกต่อไป... ...นิวโตเกียวให้กับการ ตัดสินใจของคุณได้แล้ว
Published, on this occasion, under sole authorship.ตีพิมพ์ ในโอกาสนี้ ภายใต้งานประพันธ์
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university.""การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย"
And I want to thank you for putting me under the added pressure... of being the sole breadwinner now.ขอบคุณนะคะที่กดดันเดี๊ยนมากขึ้น สำหรับการหาเงินคนเดียว
You don't mind having the sole responsibility?ไม่ว่าอะไรนะถ้าคุณจะรับหน้าที่นี้คนเดียว
"There is a sole survivor... and he is miraculously unharmed. ""ผู้รอดชีวิตรายหนึ่ง" "ปลอดภัยราวปาฏิหาริย์"
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน
A few years from now your sole responsibility will be taking care of your husband and children.จากนี้ไม่กี่ปี หน้าที่ของเธอก็คือ... ดูแลสามีและลูก

sole ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
[zhí, ㄓˊ, 蹠] metatarsus; sole of foot; tread on
[zhí, ㄓˊ, 跖] sole of foot
[dú, ㄉㄨˊ, 独 / 獨] alone; independent; single; sole; only
[dān, ㄉㄢ, 单 / 單] bill; list; form; single; only; sole
紧凑渺子线圈[jǐn còu miǎo zǐ xiàn quān, ㄐㄧㄣˇ ㄘㄡˋ ㄇㄧㄠˇ ㄗˇ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 紧凑渺子线圈 / 緊湊渺子綫圈] Compact muon solenoid (CMS)
慰藉[wèi jiè, ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝˋ, 慰藉] consolation; console
自慰[zì wèi, ㄗˋ ㄨㄟˋ, 自慰] console oneself; masturbate; onanism; masturbation
中山陵[Zhōng shān Líng, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄧㄥˊ, 中山陵] Dr Sun Yat-sen's mausoleum in Nanjing
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 游戏设备 / 遊戲設備] gaming device; controller (computer; console)
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, 杂环 / 雜環] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms)
感应线圈[gǎn yìng xiàn quān, ㄍㄢˇ ˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 感应线圈 / 感應線圈] induction coil; solenoid
粗野[cū yě, ㄘㄨ ㄧㄝˇ, 粗野] insolent; boorish; rough (in actions)
[ào, ㄠˋ, 傲] proud; overbearing; insolent; arrogant
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, 三用表] instrument console (diving)
俨然[yǎn rán, ㄧㄢˇ ㄖㄢˊ, 俨然 / 儼然] just like; solemn; dignified
毛主席纪念堂[Máo Zhǔ xí Jì niàn táng, ㄇㄠˊ ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, 毛主席纪念堂 / 毛主席紀念堂] Mausoleum of Mao Zedong
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
纪念堂[jì niàn táng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, 纪念堂 / 紀念堂] memorial hall; mausoleum
[chēng, ㄔㄥ, 蛏 / 蟶] mussel; razor clam; Solecurtus constricta
唯一[wéi yī, ㄨㄟˊ ㄧ, 唯一] only; sole
惟独[wéi dú, ㄨㄟˊ ㄉㄨˊ, 惟独 / 惟獨] only; solely; this one alone
操作台[cāo zuò tái, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄞˊ, 操作台] operating desk; control panel; console
[yīn, , 愔] peaceful; solemn
隆重[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 隆重] grand; prosperous; ceremonious; solemn
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 吊民伐罪 / 弔民伐罪] to console the people and punish the tyrant
悲歌[bēi gē, ㄅㄟ ㄍㄜ, 悲歌] sad melody; stirring strains; elegy; dirge; threnody; sing with solemn fervor
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ, 单一 / 單一] single; only; sole
光是[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ, 光是] solely; just
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, 只顾 / 只顧] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect
严肃[yán sù, ㄧㄢˊ ㄙㄨˋ, 严肃 / 嚴肅] solemn; solemnity
岸然[àn rán, ㄢˋ ㄖㄢˊ, 岸然] solemn; serious
悲壮[bēi zhuàng, ㄅㄟ ㄓㄨㄤˋ, 悲壮 / 悲壯] solemn and stirring; moving and tragic
线圈[xiàn quān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ, 线圈 / 線圈] solenoid (electrical engineering); coil
线圈般[xiàn quān bān, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄩㄢ ㄅㄢ, 线圈般 / 線圈般] solenoid (electrical engineering); coil
螺线管[luó xiàn guǎn, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 螺线管 / 螺線管] solenoid; coil
严正[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, 严正 / 嚴正] sternly; solemn
泰姬陵[Tài jī líng, ㄊㄞˋ ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 泰姬陵] Taj Mahal (mausoleum in India)
陵墓[líng mù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 陵墓] tomb; mausoleum

sole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラフラ大瀬[アラフラおおせ;アラフラオオセ, arafura oose ; arafuraoose] (n) (uk) (See タッセルドウォビゴン) tasselled wobbegong (Eucrossorhinus dasypogon, sole species of the carpet shark genus Eucrossorhinus)
イタチザメ属[イタチザメぞく, itachizame zoku] (n) Galeocerdo (genus in the family Carcharhinidae whose sole member is the tiger shark)
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark)
ウエッジソール;ウェッジソール[, uejjiso-ru ; uejjiso-ru] (n) wedge sole
チヒロザメ属[チヒロザメぞく, chihirozame zoku] (n) Pseudotriakis (genus of ground shark in the family Pseudotriakidae whose sole member is the false catshark)
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species)
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish)
メガマウス科[メガマウスか, megamausu ka] (n) Megachasmidae (family whose sole member is the rare deep water megamouth shark)
ラブカ科[ラブカか, rabuka ka] (n) Chlamydoselachidae (family of frilled sharks whose sole extant genus is Chlamydoselachus)
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged
一人舞台;独り舞台[ひとりぶたい, hitoributai] (n) performing solo (by oneself); having the stage to oneself; being in sole command; eclipsing (outshining) the others; field of activity in which one is unrivaled (unrivalled)
一手販売契約[いってはんばいけいやく, ittehanbaikeiyaku] (n) exclusive distributorship agreement; sole sales contract
一本やり;一本槍[いっぽんやり, ipponyari] (adj-na,n) guiding principle; single-minded policy; one's sole talent
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
完全親会社[かんぜんおやがいしゃ, kanzen'oyagaisha] (n) full parent company; wholly-owning parent company; sole parent company
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
敷き皮;敷き革;敷皮;敷革[しきがわ, shikigawa] (n) (1) fur rug; fur cushion; (2) insole; inner sole
楽座[らくざ, rakuza] (n) (1) (abbr) (See 楽市楽座) free markets and open guilds; (2) way of sitting on the ground with the sole of both feet pressed together
特約店[とくやくてん, tokuyakuten] (n) sole agent; chain store
真子鰈[まこがれい;マコガレイ, makogarei ; makogarei] (n) (uk) marbled sole (Pleuronectes yokohamae)
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
脚付き;足付き;足つき[あしつき, ashitsuki] (n) (1) something (equipped) with legs; (2) sole of foot; (3) one's manner of walking
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
アニソール[, aniso-ru] (n) {chem} anisole
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar)
イソロイシン[, isoroishin] (n) isoleucine (ger
インソール[, inso-ru] (n) insole
ウバザメ属[ウバザメぞく, ubazame zoku] (n) Cetorhinus (sole genus of the only species of basking shark in the family Cetorhinidae)
キャミソール[, kyamiso-ru] (n) camisole
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine
コリウス;コレウス[, koriusu ; koreusu] (n) coleus (esp. species Solenostemon scutellarioides) (lat
コンソール[, konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges
コンソールアプリケーション[, konso-ruapurike-shon] (n) {comp} console application
コンソールタイプ[, konso-rutaipu] (n) console type
コンソールプログラム[, konso-rupuroguramu] (n) {comp} console program
コンソールポート[, konso-rupo-to] (n) {comp} console port
シークレットシューズ;シークレット・シューズ[, shi-kurettoshu-zu ; shi-kuretto . shu-zu] (n) shoes with thick soles to make one look taller (wasei
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンソール[こんそーる, konso-ru] console
コンソールポート[こんそーるぽーと, konso-rupo-to] console port
制御卓[せいぎょたく, seigyotaku] (operator) console
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element
操作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console

sole ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: Harmand's sole ; Brachirus harmandi FR: Brachirus harmandi
ดาล[n.] (dān) EN: palm of a hand ; palm of a sole FR:
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[adj.] (dīo = dio) EN: alone ; single ; sole FR:
โดยลำพัง[adv.] (dōi lamphan) EN: alone ; by oneself ; by itself ; on one's own ; sole FR: seul ; par soi-même ; de soi-même
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]
ฝ่าเท้า[n. exp.] (fā thāo) EN: sole (of the foot) FR: plante du pied [f] ; voûte plantaire [f]
การมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว[n. exp.] (kān mī kamm) EN: sole ownership FR:
ขี้ตีน[n. exp.] (khī tīn) EN: dust on the foot or sole FR:
กิจการเจ้าของคนเดียว[n. exp.] (kitjakān ja) EN: sole proprietorship FR:
ลิ้นหมา[n.] (linmā) EN: flounder FR: sole [f]
ล้วน[adj.] (lūan) EN: exclusive ; sole ; pure ; unmixed ; absolute FR: pur ; sans mélange ; exclusif ; absolu
หนึ่งเดียว[adj.] (neung dīo) EN: single ; sole ; only FR:
พื้นรองเท้า[n. exp.] (pheūn røngt) EN: sole of a shoe FR: semelle de chaussure [f]
ผู้เดียว[X] (phū dīo) EN: alone ; only person ; one person ; sole FR:
พูดคนเดียว[v. exp.] (phūt khon d) EN: speak alone ; be the only one to speak ; be the sole speaker ; be the only speaker FR: être le seul à parler
ปลาใบไม้[n.] (plā baimāi) EN: Harmand's sole ; Brachirus harmandi FR: Brachirus harmandi
ปลาลิ้นหมา[n. exp.] (plā linmā) EN: flounder FR: sole [f]
รังแต่[adv.] (rang tāe) EN: with the sole purpose of ; only FR:
สิทธิ์ขาด[adj.] (sitkhāt) EN: absolute ; sole ; complete FR:
สิทธิผูกขาด[n. exp.] (sitthi phūk) EN: sole rights FR:
แต่ผู้เดียว[X] (taē phū dīo) EN: exclusive ; sole FR:
โทน[adj.] (thōn) EN: single ; sole ; one ; singular FR: unique ; seul ; singulier
ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว[n. exp.] (tūathaēn ja) EN: sole agent FR: agent exclusif [m]
ยอดม่วง[n.] (yøtmūang) EN: sole ; turbot FR:
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
อ้างว้าง[v.] (āngwāng) EN: isolate ; seclude ; quarrantine FR: isoler
อ้างว้าง[adj.] (āngwāng) EN: lonely ; lonesome ; forlorn FR: isolé
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath ; take a sunbath FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun FR: soleil [m]
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwa) EN: console ; give moral support ; boost morale ; give encouragement ; hearten FR:
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
แดนอาทิตย์อุทัย[n. prop.] (Daēn Āthit ) EN: Land of the Rising Sun FR: Pays du Soleil Levant [m]
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[n. exp.] (daēt jat) EN: sunny FR: ensoleillé ; radieux
แดดออก[xp] (daēt øk) EN: the sun comes out FR: il fait soleil
แดดแรง [n. exp.] (daēt raēng) EN: FR: ensoleillé ; éclatant

sole ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salzlauge {f}; Sole
Generalrepräsentanz {f}exclusive agency; sole distribution
Gummisohle {f}rubber sole
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary
Bohne {f}; Fisole
Halter {m}; Konsole
Konsole {f}console; bracket
Konsolenschelle {f}console clamp
Konsolfräsmaschine {f} [techn.]console milling machine
Bedienpult {n}control console; operator's console
frech {adj}insolent
frech {adv}insolently
unverschämt; unverfroren {adj}insolent
unverschämt; unverfroren {adv}insolently
Magentventil {n}solenoid valve
Magnetantrieb {m}solenoid actuator
Mausoleum {n} | Mausoleen
ausgelaufene Größe {f}obsolete size
Pult {n}console
Alleininhaber {m}sole owner
Alleinverkaufsrecht {n}sole distribution rights
Alleinvertrieb {m}sole distributors
Sohlenleder {n}sole leather
feierlich; ernst {adj} | feierlicher | am feierlichstensolemn | more solemn | most solemn
Magnetschalter {m}solenoid switch
Magnetventil {n}solenoid valve
Magnetventil-Fortluftklappe {f} [techn.]solenoid valve exhaust air damper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sole
Back to top