ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squint-eyed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squint-eyed*, -squint-eyed-

squint-eyed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squint-eyed (adj.) ตาเอียง See also: ตาเหล่ Syn. askew, cockeyed
squint-eyed (adj.) ชำเลืองมอง See also: หรี่ตามอง, มองเอียงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
squint-eyed(สควินทฺ'อายดฺ) adj.ตาเหล่,ตาเอียง,หรี่ตา,พริ้มตา,ตาเข,ชม้ายตา,มองเอียง ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาเอก (n.) squint-eyed See also: cross-eyed, astigmatic-eyed Syn. ตาเหล่, ตาเข
ส่อน (adj.) squint-eyed See also: slightly crossed-eyed Syn. เอก, เหล่, เข

squint-eyed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหล่[adj.] (lē) EN: cross-eyed ; squint-eyed FR:
ส่อน[adj.] (sǿn) EN: squint-eyed FR:
ตาเอก[adj.] (tā-ēk) EN: squint-eyed ; cross-eyed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squint-eyed
Back to top