ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

subsidiary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *subsidiary*, -subsidiary-

subsidiary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsidiary (adj.) เป็นรอง See also: สำคัญน้อยกว่า Syn. minor, subordinate
subsidiary (adj.) เสริมให้สมบูรณ์ See also: เป็นตัวเสริม, เป็นตัวช่วย Syn. auxiliary, supplementary
subsidiary (n.) คนหรือสิ่งที่เป็นตัวเสริม See also: ตัวรอง Syn. assistant, subordinate
subsidiary (n.) บริษัทสาขา See also: สำนักงานสาขา Syn. affiliate, branch
English-Thai: HOPE Dictionary
subsidiary(ซับซิด'เดียรี) adj. เสริม,ส่งเสริม,ช่วยเหลือ,สังกัด,เป็นองค์ประกอบ,รอง,ลูกมือ,ไม่ใช่ตัวการ,บริษัทสาขา. -subsidiarily adv., See also: subsidiariness n., Syn. assisting
English-Thai: Nontri Dictionary
subsidiary(adj) เสริม,สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เป็นรอง,เป็นลูกมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subsidiary cellเซลล์ข้างเซลล์คุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subsidiaryบริษัทย่อย บริษัทย่อย คือบริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In fact an AOL/Time Warner subsidiary holds the copyright.เป็นลิขสิทธิ์ของบรรษัท ความจริงก็คือ บริษัทสาขาของ AOL/ไทม์วอร์เนอร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง ๆนี้
But here on October 9th 1941 a letter is being written directly to Thomas J. Watson with all sorts of detail of the activity of the German subsidiary none of these machines were sold they were all leased by IBM.แต่ในวันที่ 9 ตุลาคม 1941 มีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนโดยตรงถึง โธมัส เจ วัตสัน ระบุบอกรายละเอียดทุกอย่าง
It's not with the Dutch subsidiary it's not with the German subsidiary.สัญญานี้ไม่ได้ทำกับสำนักงานสาขาเยอรมัน แต่ทำกับบรรษัทไอบีเอ็มในนิวยอร์ก
This establishment is now a wholly-owned subsidiary of the Capital Bank and Trust of New York.ที่นี่ได้กลายเป็นสขาย่อยของ... ..ธนาคารเงินทุนและความมั่นคงของนิวยอร์กแล้ว
There's a program the Pentagon has funded through one of their subsidiary front companiesมันคือโปรแกรมที่เพนตากอน\ ให้กับบริษัทที่สนับสนุนพวกเขา
And do me a favor-- run this through the subsidiary fund.และผมขออย่างหนึ่ง... ขอให้ทำเรื่องนี้ผ่านทุนสำรอง
It's a subsidiary of bixton ganic food.มันเป็นสาขาของบิกซ์ตัน ออแกนิค ฟู้ด
Okay, it says here that Gregston Electric owns a subsidiary company called the Ivon Medical Group.โอเค นี่บอกว่าเกรกสตัน อิเล็คทริค มีบริษัทลูกชื่อว่า ไอวอน เมดิคอล กรุ๊ป
EMP- uh, manufactured in Venezuela at the Corta Verona facility, which is a subsidiary of Volkoff Industries.เครื่องEMP ถูกผลิตที่เวเนซูเอล่า ที่โรงงาน คอร์ต้า เวโรนา เป็นสาขานึง
Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.บริษัทแมดริกัลอิเล็กโทรโมทีฟ ยังเป็นเจ้าของบริษัทสาขาย่อย ที่ผลิตเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ระบบการกรองอากาศ
I'm Michael Carmichael of Michael Carmichael Industries, a subsidiary of MikeCo.ผมคือไมเคิล คาร์ไมเคิล ของบริษัทไมเคิล คาร์ไมเคิล เป็นสาขาของ ไมค์คอร์ปฯ
It's a subsidiary of an American firm-มันเป็นบริษัทย่อยของบริษัทของคนอเมริกัน...

subsidiary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, 旁白] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play)
分行[fēn háng, ㄈㄣ ㄏㄤˊ, 分行] branch of bank or store; subsidiary bank
明细表[míng xì biǎo, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄧㄠˇ, 明细表 / 明細表] schedule; subsidiary ledger; a detailed list
分公司[fēn gōng sī, ㄈㄣ ㄍㄨㄥ ㄙ, 分公司] subsidiary (company); a filial
子公司[zǐ gōng sī, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 子公司] subsidiary company; subsidiary corporation
辅课[fǔ kè, ㄈㄨˇ ㄎㄜˋ, 辅课 / 輔課] subsidiary course
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 附属 / 附屬] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
全资附属公司[quán zī fù shǔ gōng sī, ㄑㄩㄢˊ ㄗ ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, 全资附属公司 / 全資附屬公司] wholly owned subsidiary

subsidiary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
副業[ふくぎょう, fukugyou] (n) side job; sideline; subsidiary business; (P)
完全子会社[かんぜんこがいしゃ, kanzenkogaisha] (n) wholly-owned subsidiary
支藩[しはん, shihan] (n) subsidiary domain; sub-fief
系列子会社[けいれつこがいしゃ, keiretsukogaisha] (n) keiretsu subsidiary
補助元帳[ほじょもとちょう, hojomotochou] (n) subsidiary ledger
補助動詞[ほじょどうし, hojodoushi] (n) {ling} subsidiary verb; auxiliary verb
補助[ほじょ, hojo] (n,vs,adj-no) (1) assistance; support; aid; help; (2) subsidy; supplement; subvention; grant-in-aid; (3) auxiliary; subsidiary; (4) spot (in bodybuilding); (P)

subsidiary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีแยกประเภทย่อย[n. exp.] (banchī yaēk) EN: subsidiary ledger FR:
บัญชีย่อย[n. exp.] (banchī yǿi) EN: subsidiary account FR:
บริษัทลูก[n. exp.] (børisat lūk) EN: subsidiary firm ; subsidiary company ; daughter company ; arm FR: filiale [f]
บริษัทในเครือ[n. exp.] (børisat nai) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company ; affiliated company FR:
บริษัทสาขา[n. exp.] (børisat sāk) EN: associate company ; sister company ; subsidiary company FR:
บริษัทย่อย[n. exp.] (børisat yǿi) EN: subsidiary company FR:
สาขาย่อย[n. exp.] (sākhā yǿi) EN: subsidiary FR:
สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย[n. exp.] (samut banch) EN: subsidiary ledger FR:
สมุดแยกประเภทย่อย[n. exp.] (samut yaēk ) EN: subsidiary ledger FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า subsidiary
Back to top