ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

status

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *status*, -status-

status ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
status (n.) สถานภาพ See also: สภาพ, สถานะ
status quo (n.) สถานภาพปัจจุบัน See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่
status symbol (n.) ดัชนีชี้วัดฐานะทางสังคม
English-Thai: HOPE Dictionary
status(สเท'ทัส,สแทท'ทัส) n. ฐานะ,สภาพ,สภาพการณ์,ภาวะ,ตำแหน่ง,ยศ, Syn. position,
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่,สภาพที่เป็นอยู่,สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
status(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ์,ยศ,ตำแหน่ง
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน,สภาพที่เป็นอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ) เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฐานะ (n.) status See also: condition, position Syn. สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง
ฐานานุรูป (adj.) status See also: capacity, identity Syn. สมควรแก่ฐานะ
ศักดิ (n.) status See also: rank Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์
สถาน (n.) status See also: state, situation Syn. สถานะ
สถานภาพ (n.) status
สถานภาพ (n.) status
สมควรแก่ฐานะ (adj.) status See also: capacity, identity
ศักดินา (n.) status in terms of land, counted in rai See also: right to the possession of farmland
ดำรงฐานะ (v.) maintain one´s status See also: sustain, hold, bear, lead Syn. เป็น, ครอบครอง
ลืมตาอ้าปาก (v.) get better in financial status See also: be getting along financially, be doing all right financially Syn. ลืมหน้าอ้าปาก
ลืมหน้าอ้าปาก (v.) get better in financial status See also: be getting along financially, be doing all right financially
สถานภาพการทำงาน (n.) work status
สถานภาพการสมรส (n.) marital status
สถานภาพทางการศึกษา (n.) educational status
สถานภาพสมรส (n.) marriage status
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่
Hal, give me a system status report, please.แฮล ให้ฉันรายงานสถานะของ ระบบโปรด
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น
Squad Number One, what's the status on the apartment?หน่วย1 สถานะการณ์ข้างบนเป็นไงบ้าง
Check the status of the array. She's doing all the dishes.ตรวจสอบสถานะของอาร์เรย์
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง
Could you please tell me, what is the status of your story, Ms. geiler?ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย บทความของเธอไปถึงไหนแล้ว
Izzy's departure is more trouble for Steel Dragon as the band tries to maintain its status as the industry's top hard-rock act.คริส "อิซซี่" โคล์ แห่งวงสตีลดราก้อน ช็อคแฟนๆ เมื่อเขาหนีออกจากเวที การจากไปของอิซซี่ เป็นปัญหาต่อ 'สตีลดราก้อน' อย่างมาก
So that gave us the whistleblower status that we needed in the state of Florida to file a whistleblower claim against our employer.นั่นจึงทำให้เรา มีสถานะเป็น whistle blower ตามกฎหมายของรัฐฟลอริดา เรามีสิทธิ์ฟ้องร้องนายจ้างตัวเอง

status ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
副省级城市[fù shěng jí chéng shì, ㄈㄨˋ ㄕㄥˇ ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 副省级城市 / 副省級城市] sub-provincial city (not provincial capital, but independent status)
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, 同等] equal to; having the same social class or status
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
健康状况[jiàn kāng zhuàng kuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄎㄤ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 健康状况 / 健康狀況] health status
身份[shēn fèn, ㄕㄣ ㄈㄣˋ, 身份] identity; status; capacity; dignity; position; rank
最惠国[zuì huì guó, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 最惠国 / 最惠國] most-favored nation (trade status)
地位[dì wèi, ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ, 地位] position; status; place
待遇[dài yù, ㄉㄞˋ ㄩˋ, 待遇] treatment; pay; wages; treatment; status; salary

status ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
ステータスインジケータ[, sute-tasuinjike-ta] (n) {comp} status indicater
ステータスシンボル[, sute-tasushinboru] (n) status symbol
ステータスレジスタ[, sute-tasurejisuta] (n) {comp} status register
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.)
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival)
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera)
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
人事訴訟[じんじそしょう, jinjisoshou] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
人事訴訟事件[じんじそしょうじけん, jinjisoshoujiken] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
伝法灌頂[でんぼうかんじょう, denboukanjou] (n) {Buddh} (See 阿闍梨) consecration ritual for the conferral of the status of Acharya (in esoteric Buddhism)
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P)
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
在留資格認定証明書[ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ, zairyuushikakuninteishoumeisho] (n) Certificate of Eligibility for Resident Status
地位協定[ちいきょうてい, chiikyoutei] (n) status of forces agreement; SOFA
妻の座[つまのざ, tsumanoza] (n) status of wifehood
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
格上げ[かくあげ, kakuage] (n,vs) status elevation; (P)
準年寄り;準年寄[じゅんとしより, juntoshiyori] (n) temporary sumo coaching status for retired wrestler
現状[げんじょう, genjou] (n,adj-no) present condition; existing state; status quo; (P)
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
現状維持[げんじょういじ, genjouiji] (n) maintenance of the status quo
虞犯少年[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
顔が立つ[かおがたつ, kaogatatsu] (exp,v5t) to save one's face; to maintain one's status
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus)
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] (n) {comp} entry-status
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention
ガラパゴス陸イグアナ[ガラパゴスりくイグアナ;ガラパゴスリクイグアナ, garapagosu riku iguana ; garapagosurikuiguana] (n) (uk) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus)
スイッチ状態条件[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) {comp} switch-status condition
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P)
与える[あたえる, ataeru] (v1,vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) {comp} to pass (a variable to a function); (P)
似る[にる, niru] (v1,vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P)
冠鳰[かんむりかいつぶり;カンムリカイツブリ, kanmurikaitsuburi ; kanmurikaitsuburi] (n) (uk) Great Crested Grebe (Podiceps cristatus)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW)
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
二次局状態[にじきょくじょうたい, nijikyokujoutai] secondary station status
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status
状態見出し語[じょうたいみだしご, joutaimidashigo] status keyword
終了ステータス[しょうりょうステータス, shouryou sute-tasu] exit status
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition

status ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตภาพ[n.] (attaphāp) EN: personal condition ; personal status ; personal situation ; personal circumstances FR:
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāit) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's background FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
กระต่ายหมายจันทร์[n. (loc.)] (kratāimāija) EN: man attracted to a woman of higher status FR:
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pā) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet FR:
ไม่สมฐานะ[v. exp.] (mai som thā) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig FR:
นิติภาวะ[n.] (nitiphāwa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity FR: majorité [f] ; âge légal [m]
ภาวะ[n.] (phāwa) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status FR: condition [f] ; état [m] ; situation [f] ; effet [m]
ภาวะสุขภาพจิต[n. exp.] (phāwa sukkh) EN: mental status FR: état mental [m]
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade ; background FR: classe [f] ; niveau [m]
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāra) EN: enhance one's status ; embellish one's status FR:
รู้จักที่ต่ำที่สูง[v. exp.] (rūjak thī t) EN: know the social status ; know the caste system FR: connaître la position sociale ; connaître la hiérarchie sociale
ศักดิ์[n.] (sak) EN: rank ; status ; position FR: rang [m] ; statut [m]
ศักดิ[n.] (sakdi) EN: rank ; status ; position FR: rang [m] ; statut [m]
ศักดินา[n.] (sakdinā) EN: dignity expressed in area of land entitlement ; status in terms of land ; right to the possession of farmland ; traditional system of numerical ranks ; Thai feudalism ; Thai Sakdina system ; peerage FR:
สเตตัส[n.] (satētat) EN: status FR:
สถาน[n.] (sathān) EN: way ; aspect ; status FR:
สถานะ[n.] (sathāna) EN: state ; condition ; situation ; status ; phase FR: état [m] ; condition [f]
สถาน-[pref.] (sathāna-) EN: state ; condition ; situation ; status ; phase FR: état [m] ; condition [f]
สถานะเดิม[n. exp.] (sathāna doē) EN: status quo ante FR:
สถานภาพ[n.] (sathānaphāp) EN: status ; condition FR: statut [m] ; condition [f]
สถานภาพการสมรส[n. exp.] (sathānaphāp) EN: marital status FR: état civil [m] ; situation de famille [f]
สถานภาพการทำงาน[n. exp.] (sathānaphāp) EN: work status FR:
สถานภาพปัจจุบัน[n. exp.] (sathānaphāp) EN: status quo FR:
สถานภาพสมรส[n. exp.] (sathānaphāp) EN: marriage status FR: état civil [m] ; situation de famille [f]
สถานภาพทางการศึกษา[n. exp.] (sathānaphāp) EN: educational status FR:
สถานภาพทางกฎหมาย[n. exp.] (sathānaphāp) EN: legal status FR:
สถานภาพทางสังคม[n. exp.] (sathānaphāp) EN: social status FR: statut social [m]
ตามฐานะ[adv.] (tām thāna) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly FR: selon son rang ; selon ses moyens
ตั้งหลัก[v.] (tang-lak) EN: establish oneself ; build up one's status ; stand firm FR:
ตั้งตัวเอง[v. exp.] (tang tūa-ēn) EN: establish oneself ; build up one's status FR:
ฐานะ[n.] (thāna) EN: status ; condition ; position ; place ; station ; standing FR: statut [m] ; position [f] ; situation [f] ; condition [f] ; standing [m]
ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม[n. exp.] (thāna dang ) EN: status quo FR:
ฐานานุรูป[X] (thānānurūp) EN: status in life ; condition in life ; station in life FR:
ฐานะทางการเงิน[n. exp.] (thāna thāng) EN: financial status FR: statut financier [m]
ฐานะทางสังคม[n. exp.] (thāna thāng) EN: social position ; social status FR: position sociale [f] ; statut social [m]
อย่างสมพระเกียรติ[adv.] (yāng som ph) EN: befitting the royal status FR:
ยกฐานะ[v. exp.] (yok thāna) EN: promote ; raise one's position ; raise one's status FR: être promu ; élever son statut
ยศศักดิ์[n. exp.] (yot sak) EN: rank ; title ; status ; prestige ; splendour ; station ; position ; distinction ; nobility ; class ; caste ; dignity FR:

status ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarfsstandort {m}place of demand status
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
Ernährungszustand {m}nutritional status
Ausleihstatus {m}loan status
Familienstand {m}marital status; family status
Gesamtstatus {m}overall status
Beschaffungsstatus {m}procurement status
Qualifikationsstand {m}qualification status
Sollzustand {m}target state; should-be state; desired status
Braunwürger {m} [ornith.]Brown Shrike (Lanius cristatus)
Personenstand {m}; Zivilstatus
Statussymbol {n} | Statussymbole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า status
Back to top