ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sow*, -sow-

sow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sow (vi.) หว่านเมล็ดพืช Syn. seed, plant, disseminate
sow (vt.) หว่านเมล็ดพืช Syn. seed, plant, disseminate
sow (vt.) ทำให้แพร่หลาย
sow (n.) สุกรตัวเมีย
sow bug (n.) สัตว์ที่มีเปลือกแข็ง และขาหลายคู่ See also: อยู่ในจำพวก Onicus Armadillidium Syn. pill bug
sower (n.) เครื่องหว่านเมล็ด Syn. distributor
sown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ sow
sown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ sow
English-Thai: HOPE Dictionary
sow(โซ) {sowed,sown/sowed,sowing,sows} vt.,vi. หว่าน,หว่านเมล็ด,เพาะเมล็ด,ทำให้กระจาย .n. สุกรตัวเมีย,แม่สุกรตัวใหญ่,ร่องไหลของเหล็กหลอม,เหล็กหลอมที่แข็งตัวในร่องรวม, See also: sowable adj. sower n., Syn. plant
sown(โซน) v. กริยาช่อง 3 ของ sow
English-Thai: Nontri Dictionary
sow(n) หมูตัวเมีย
sown(vt) pp ของ sow
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sowingการหว่านเมล็ด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราย (v.) sow See also: strew, scatter, throw, scatter, disseminate, cast Syn. ซัด, หว่าน, สาด
หว่าน (v.) sow See also: scatter Syn. โปรย, โรย
การหว่าน (n.) sowing See also: scattering, spreading Syn. การโปรย
sown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ sow
sown (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ sow
นางเทพี (n.) queen of the sowing festival
นาหว่าน (n.) paddy-sown field Ops. นาปัก, นาดำ
บอกศาลา (v.) disown See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา
บอกเลิกลา (v.) disown See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim Syn. ตัดขาด
เทพี (n.) queen of the sowing festival Syn. นางเทพี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ I am going out to see what I can sowฉันจะออกไปข้างนอก ดูว่าจะมีอะไรบ้าง
Yeah,to sow the seeds of chaos.ใช่ เพื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งความวุ่นวายไว้
Come the dawn, we count our losses and sow the earth with our dead.พอรุ่งเช้ามาถึง เราก็ทำได้เพียงนับจำนวนคนตาย
We can sow new seeds, sir.เราสามารถหว่านใหม่ได้,ครับท่าน
The implication being that you sow tripped and fell into her lady parts?พูดยังกับว่านายหกล้ม แล้วล้มไปโดนเครื่องเพศเธองั้นแหละ
You can only reap what you sow in life.เมื่อลูกทุ่มเทอย่างเต็มที่ ลูกก็จะได้สิ่งที่คุ้มค่ากลับคืนมา
Those who sow in tears... will reap with songs of joy.ผู้ที่หว่านพืชด้วยหยาดน้ำตา จะเก็บเกี่ยวผลด้วยเพลงแห่งความปิติ
Well, that was a little out of my-my price range, but-but then I saw this commercial for these African sow pigs you can adopt.คือว่ามันอยู่นอกเหนือช่วงราคากำหนดของฉันน่ะ แต่ แต่ จากนั้นฉันเห็นโฆษณาขายหมูแอฟริกาตัวเมีย เธอเอามาเลี้ยงได้นะ
It's an African sow pig.มันคือหมูแอฟริกาตัวเมีย
Guess I'll give the sow pig to my mom or something.งั้น ฉันคงจะให้หมูกับแม่ หรืออะไรสักอย่างละกัน
So it's a kosher sow pig?งั้นมันก็เป็นหมูที่กินได้(ตามกฎของยิว)?
Our objective was to sow seeds of doubt for the jury.เป้าหมายเรา คือหว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งความสงสัย ให้กับคณะลูกขุน

sow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
撒种[sǎ zhǒng, ㄙㄚˇ ㄓㄨㄥˇ, 撒种 / 撒種] sow seeds
[jià, ㄐㄧㄚˋ, 稼] sow grain
调嘴学舌[tiáo zuǐ xué shé, ㄊㄧㄠˊ ㄗㄨㄟˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, 调嘴学舌 / 調嘴學舌] verbal dexterity used to sow discord (成语 saw); to incite trouble between people
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich
[lóu, ㄌㄡˊ, 耧 / 耬] drill for sowing grain
备耕[bèi gēng, ㄅㄟˋ ㄍㄥ, 备耕 / 備耕] make preparations for plowing and sowing
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, 不劳而获 / 不勞而獲] reap without sowing; profit by other people's toil
自食其果[zì shí qí guǒ, ㄗˋ ㄕˊ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˇ, 自食其果] reap what one has sown
囊揣[nāng chuài, ㄋㄤ ㄔㄨㄞˋ, 囊揣] soft, fat meat of pig's belly; sow's sagging teats; weakling; flabby person; also written 囊膪
囊膪[nāng chuài, ㄋㄤ ㄔㄨㄞˋ, 囊膪] soft, fat meat of pig's belly; sow's sagging teats; weakling; flabby person; also written 囊揣
[bō, ㄅㄛ, 播] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4
秋播[qiū bō, ㄑㄧㄡ ㄅㄛ, 秋播] sowing in autumn (for a crop in spring)

sow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
団子虫[だんごむし;ダンゴムシ, dangomushi ; dangomushi] (n) (uk) pillbug; pill bug; woodlouse; sowbug; sow bug; slater
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] (exp,adj-na,n,adj-no) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
身から出た錆[みからでたさび, mikaradetasabi] (exp) paying for one's mistakes; getting one's just deserts; suffering the consequences (of one's own actions); reap what you sow
アクセソワリスト[, akusesowarisuto] (n) accessoiriste (fre
ヴィシソワーズ[, vishisowa-zu] (n) vichyssoise (fre
カズワル[, kazuwaru] (n) (obsc) (See 火食鳥) cassowary (Casuarius spp.)
けったくそ悪い;卦体糞悪い[けったくそわるい, kettakusowarui] (adj-i) (vulg) extremely vexing
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P)
ソワレ[, soware] (n) (1) soiree (fre
べそをかく[, besowokaku] (exp,v5k) to be ready to cry; to be on the point of tears
べそを作る[べそをつくる, besowotsukuru] (exp,v5r) (uk) (See べそをかく) to be ready to cry; to be on the point of tears
ボンソワール[, bonsowa-ru] (int) (See 今晩は) good evening (fre
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P)
争われない[あらそわれない, arasowarenai] (exp,adj-i) indisputable; undeniable; unmistakable
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee
半夏生[はんげしょう, hangeshou] (n) 11th day after the summer solstice; last seed-sowing day
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son
山岨[やまそわ, yamasowa] (n) mountain cliff; mountain precipice
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
愛想を振りまく;愛想を振り撒く[あいそをふりまく, aisowofurimaku] (exp,v5k) (common error for 愛嬌を振りまく) (See 愛嬌を振りまく) to make oneself pleasant to everybody
愛想笑い;あいそ笑い;あいそ笑[あいそわらい;あいそうわらい(愛想笑い), aisowarai ; aisouwarai ( aisowarai )] (n,vs) insincere smile; ingratiating smile; forced smile
播種;は種[はしゅ, hashu] (n,vs) sowing; seeding; planting
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
水虫[みずむし, mizumushi] (n) (1) athlete's foot; (2) (uk) water boatman (esp. species Hesperocorixa distanti); (3) (uk) Asellus hilgendorfi (species of aquatic sowbug)
火食鳥;食火鶏[ひくいどり;ヒクイドリ, hikuidori ; hikuidori] (n) (uk) cassowary (Casuarius spp.)
目くそ鼻くそを笑う;目糞鼻糞を笑う;目糞鼻屎を笑う[めくそはなくそをわらう, mekusohanakusowowarau] (exp) (id) the pot calling the kettle black (lit
粗播き[あらまき, aramaki] (n) sparse sowing (seeding)
義絶[ぎぜつ, gizetsu] (n,vs) disownment
蒔く(P);播く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to sow; to plant; to seed; (2) (See 蒔絵) to sprinkle (gold or silver powder on lacquerware); (P)
裾分け;すそ分け[すそわけ, susowake] (n) (See 御裾分け) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
豆まき;豆撒き;豆蒔き[まめまき, mamemaki] (n,vs) (1) sowing beans (or pulses, etc.); (2) (See 節分・1) scattering parched beans (to drive out evil spirits)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
自業自得[じごうじとく, jigoujitoku] Thai: กรรมตามสนอง English: reap what you sow (id)
教わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจาก

sow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อความเกลียดชัง[v. exp.] (kø khwām kl) EN: sow the seeds of discord FR: semer les graines de la discorde
หมูตัวเมีย[n. exp.] (mū tūamīa) EN: sow FR: truie [f]
ปราย[v.] (prāi) EN: scatter ; strew ; cast about ; sow FR:
ตกกล้า[v.] (tokklā) EN: sow rice for seedlings FR:
หว่าน[v.] (wān) EN: sow ; seed ; broadcast sowing FR: semer ; ensemencer
บอกเลิกลา[v.] (bøkloēklā) EN: disown FR:
ขาดพี่ขาดน้อง[v. exp.] (khāt phī kh) EN: sever one's family connections ; disown one's brothers and sisters FR: rompre les liens familiaux
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
นาหว่าน[n.] (nāwān) EN: broadcast rice field ; paddy-sown field FR: champ où on sème du riz
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
สถานเสาวภา[org.] (Sathān Saow) EN: Sowabha Institute ( Pasteur Institute) FR:
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown ; break off FR: rompre ; interrompre
ตัดพ่อตัดลูก[v. exp.] (tat phø tat) EN: disown ; be disowned ; be disinherit FR:
เทพี[n.] (thēphī) EN: beauty queen ; queen of the sowing festival ; beautiful queen who leads the agricultural festival FR:

sow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bennetkasuar {m} [ornith.]Dwarf Cassowary
Helmkasuar {m} [ornith.]Dobble-wattled Cassowary
Helmhokko {m} [ornith.]Helmeted Curassow
Hornhokko {m} [ornith.]Horned Curassow
Inkassowechsel {m} [fin.] | Inkassowechsel
Gelblappenhokko {m} [ornith.]Yellow-knobbed Curassow
Rothokko {m} [ornith.]Nocturnal Curassow
Arbeitsumfang {m} | Arbeitsumfang eines Projektesscope of work (SOW) | project scope of work
Sowjet {m} | Sowjets
Sowerby-Zweizahnwal {m}; Sowerby-Schnabelwal
Tuberkelhokko {m} [ornith.]Great Curassow
Karunkelhokko {m} [ornith.]Wattled Curassow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sow
Back to top