ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

satiate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *satiate*, -satiate-

satiate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
satiate (vt.) ทำให้พอใจเต็มที่ See also: ปรนเปรอ, บำรุงเลี้ยงดูเต็มที่, ทำให้เต็มอิ่ม
satiate (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, fully satisfy, overfill
satiate (adj.) น่าพอใจ See also: อิ่มอกอิ่มใจ Syn. satiating, satisfying
satiated (adj.) ซึ่งพอใจมากจนเบื่อ See also: อิ่มจนเอียน Syn. full, satisfied
English-Thai: HOPE Dictionary
satiate(เซ'ชีเอท) vt. ทำให้พอใจอย่างยิ่ง,ทำให้อิ่มแปล้,ทำให้น่าเบื่อ,ทำให้เอียน. adj. พอใจยิ่ง,อิ่มอกอิ่มใจ,เต็มอิ่ม, See also: satiation n., Syn. surfeit,satisfy,gratify,suffice
satiated(เซ'ชีเอทิด) adj. เต็มอิ่ม,อิ่มแปล้,อิ่มจนเอียน,พอใจอย่างยิ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
satiate(vt) ทำให้พอใจ,ทำให้อิ่ม,ทำให้เอียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรนเปรอ (v.) satiate See also: surfeit, minister, pamper, indulge Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ
เอาใจใส่ดูแล (v.) satiate See also: surfeit, minister, pamper, indulge Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาอกเอาใจ
เต็มอิ่ม (adv.) satiatedly Syn. เต็มที่
อิ่มๆ (v.) be satiated See also: be filled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The freedom to satiate their needs, guilt-free?ความอิสระที่จะได้สนองความต้องการของตัวเอง โดยไม่มีความผิด
To satiate yourself before entering The Dawning.เติมพลังให้ตัวเองก่อนการเกิดใหม่
Who said I wasn't satiated?ใครบอกว่าฉันไม่อิ่มล่ะ

satiate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรน[v.] (pron) EN: satiate ; surfeit ; cram ; stuff FR: nourrir ; alimenter
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
อิ่ม ๆ = อิ่มๆ[v. exp.] (im-im) EN: be satiated ; be filled FR: être tout à fait rassasié
อิ่มหมีพีมัน[adj.] (immīphīman) EN: full ; replete ; satiated FR:
อิ่มหนำ[adj.] (imnam) EN: fully satisfied ; satiated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า satiate
Back to top