ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smoke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smoke*, -smoke-

smoke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smoke (n.) ควัน See also: ควันบุหรี่, เขม่า, หมอกควัน Syn. brume, cloud, fog
smoke (vi.) สูบบุหรี่ See also: ดูดควัน, สูดควัน Syn. inhale, puff, suck
smoke eater (sl.) นักดับเพลิง See also: คนดับเพลิง
smoke out (phrv.) รมควันให้ออกมา See also: ปล่อยควันให้ออกมา
smoke up (phrv.) ทำให้เต็มด้วยควัน
smoked herring (n.) ปลารมควัน (มักเป็นปลาเฮอริง)
smokehouse (n.) ห้องอบควัน
smokeless (adj.) ซึ่งไร้ควันบุหรี่ See also: ซึ่งไม่มีควัน, ซึ่งมีควันน้อย
smoker (n.) คนสูบบุหรี่
smokestack (n.) ปล่องควันสูง See also: ปล่องไฟสูง, ปล่องควัน Syn. flue, pipe, stack
smokestock (n.) ปล่องเตาไฟ Syn. chimney
English-Thai: HOPE Dictionary
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
smoker(สโมค'เคอะ) n. ผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์,ตู้รถไฟสำหรับผู้สูบบุหรี่หรือซิการ์
smokestackn. ปล่องไฟ,ปล่องไฟใหญ่,ปล่องควัน., Syn. stack
English-Thai: Nontri Dictionary
smoke(n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่
smoker(n) คนสูบบุหรี่,ห้องสูบบุหรี่,ที่สูบบุหรี่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smoke damageความเสียหายจากควัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Smokeควัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่อควัน (v.) smoke See also: fumigate
ควัน (n.) smoke See also: fume
ควันไฟ (n.) smoke See also: fume Syn. ควัน
ดูดบุหรี่ (v.) smoke See also: inhale, suck
ดูดยา (v.) smoke Syn. สูบบุหรี่
รม (v.) smoke See also: expose to vapour, expose to vapor, fumigate Syn. รมควัน
รมควัน (v.) smoke
ลนควัน (v.) smoke
สุมควัน (v.) smoke See also: fumigate Syn. ก่อควัน
สูบ (v.) smoke See also: take smoke into Syn. ดูด
สูบบุหรี่ (v.) smoke See also: inhale, suck Syn. ดูดบุหรี่
สูบยา (v.) smoke Syn. สูบบุหรี่, ดูดยา
อัด (v.) smoke See also: draw, inhale Syn. สูบ, เสพ
สูบฝิ่น (v.) smoke opium
เป่าปี่ (v.) smoke opium Syn. สูบฝิ่น
รมควัน (adj.) smoked
นักสูบบุหรี่ (n.) smoker
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
ติดบุหรี่ (v.) be addicted to smoke See also: be a habitual smoker
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How many cigarette do you smoke a day?คุณสูบบุหรี่มากแค่ไหนต่อวัน?
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
He used to be a heavy smokerเขาเคยเป็นคนที่สูบบุหรี่หนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come in and smoke your heads off.มาและสูบบุหรี่หัวของคุณออก
It sure is! Ah, you smoke like me grandmother!ah, คุณสูบบุหรี่เช่นฉันคุณยาย!
Do not smoke in here. Thank you very much.ห้ามสูบบุหรี่ในนี่ขอบคุณมาก
I'm fed up... with that smoke and this pocket!ทั้งควันบุหรี่ และกระเป๋านี่
Nothing like a smoke after a meal.ไม่มีอะไรเทียบการสูบ หลังมื้อค่ำ
And I want to smoke and tell your father to go to hell.และแม่ก็อยากจะพ่นไฟได้ และบอกพ่อของลูกให้ไปตายซะ.
They smoke like chimneys.สูบจัดกันอย่างกับปล่องควันเลย.
Load up on extra ammo and smoke grenades.บรรจุกระสุนกับระเบิดควัน
They suffered from smoke inhalation.ล้วนแต่สำลักควันหายใจไม่ออก
Sorry, you're not allowed to smoke in here.เสียใจครับ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในนี้
Yeah, from the moment he saw her he knew she was the smoke screen he was looking for.ใช่ จากนาทีแรกที่เขาเห็นเธอ... ...เขาก็รู้ว่าเธอเป็นฉากเบลอๆ ที่เขามองหาอยู่
Out of the smoke and the fear, came a man with no name.สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ

smoke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如堕烟雾[rú duò yān wù, ㄖㄨˊ ㄉㄨㄛˋ ㄧㄢ ˋ, 如堕烟雾 / 如墮煙霧] as if degenerating into smoke (成语 saw); ignorant and unable to see where things are heading
[lú, ㄌㄨˊ, 栌 / 櫨] capital (of column); smoke tree
香烟[xiāng yān, ㄒㄧㄤ ㄧㄢ, 香烟 / 香煙] cigarette; smoke from burning incense
烟消云散[yān xiāo yún sàn, ㄧㄢ ㄒㄧㄠ ㄩㄣˊ ㄙㄢˋ, 烟消云散 / 煙消雲散] disappear; vanish like smoke in thin air
抽菸[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, 抽菸] smoke (cigarettes)
烟圈[yān quān, ㄧㄢ ㄑㄩㄢ, 烟圈 / 煙圈] smoke ring
烟尘[yān chén, ㄧㄢ ㄔㄣˊ, 烟尘 / 煙塵] smoke and dust; air pollution
烟火[yān huǒ, ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ, 烟火 / 煙火] smoke and fire; fireworks
硝烟[xiāo yān, ㄒㄧㄠ ㄧㄢ, 硝烟 / 硝煙] smoke (from guns)
[yān, ㄧㄢ, 烟 / 煙] cigarette; tobacco; smoke
深海烟囱[shēn hǎi yān cōng, ㄕㄣ ㄏㄞˇ ㄧㄢ ㄘㄨㄥ, 深海烟囱 / 深海煙囪] deep-sea vent; black smoker
烟鬼[yān guǐ, ㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, 烟鬼 / 煙鬼] heavy smoker; chain smoker
弥蒙[mí méng, ㄇㄧˊ ㄇㄥˊ, 弥蒙 / 彌矇] impenetrable thick fog or smoke
瘾君子[yǐn jūn zǐ, ˇ ㄐㄩㄣ ㄗˇ, 瘾君子 / 癮君子] opium eater; drug addict; chain smoker
有烟煤[yǒu yān méi, ㄧㄡˇ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, 有烟煤 / 有煙煤] smokey coal
无烟炭[wú yān tàn, ˊ ㄧㄢ ㄊㄢˋ, 无烟炭 / 無煙炭] smokeless coal
烟幕[yān mù, ㄧㄢ ㄇㄨˋ, 烟幕 / 煙幕] smokescreen; fig. a diversion
烟民[yān mín, ㄧㄢ ㄇㄧㄣˊ, 烟民 / 煙民] smokers
烟雾[yān wù, ㄧㄢ ˋ, 烟雾 / 煙霧] smoke; mist; vapor; smog; fumes
浓烟[nóng yān, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄢ, 浓烟 / 濃煙] thick smoke

smoke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もくもく[, mokumoku] (adv,adv-to) (on-mim) with clouds of smoke
もくる[, mokuru] (v5r) (sl) to smoke
一服飲む[いっぷくのむ, ippukunomu] (v5m) to have a smoke
一条の煙[いちじょうのけむり, ichijounokemuri] (n) a wisp of smoke
人煙[じんえん, jin'en] (n) smoke from human habitations
吹かす[ふかす, fukasu] (v5s,vt) (1) to smoke (a cigarette); (2) (See 先輩風を吹かす) to behave as ...; (3) (See エンジンを吹かす) to accelerate; to rev up
感知装置[かんちそうち, kanchisouchi] (n) smoke or heat sensor or detector
排煙[はいえん, haien] (n,vs) smoke (dispersal)
排煙口[はいえんこう, haienkou] (n) smoke outlet; smoke vent
探し出す[さがしだす, sagashidasu] (v5s,vt) to find out; to smoke out; to ferret out; to chase up
橋場の煙[はしばのけむり;はしばのけぶり, hashibanokemuri ; hashibanokeburi] (n) (arch) cremation smoke
火のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire.
煙がる;烟がる[けむがる;けぶがる, kemugaru ; kebugaru] (v5r,vi) (See 煙たがる・けむたがる・1) to be sensitive to smoke; to be uncomfortable because of smoke
煙る(P);烟る[けむる(P);けぶる, kemuru (P); keburu] (v5r,vi) (1) to smoke (e.g. fire); (2) to be hazy; (P)
煙害[えんがい, engai] (n) smoke pollution
煙感知器[けむりかんちき, kemurikanchiki] (n) smoke detector
煙毒[えんどく, endoku] (n) smoke pollution
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks
煙警報器[えんけいほうき, enkeihouki] (n) (See 火災報知機) smoke alarm; smoke sensor
燻す[いぶす, ibusu] (v5s,vt) (1) to smoke (something); to fumigate; (2) to oxidize; to oxidise
燻り出す;いぶり出す[いぶりだす, iburidasu] (v5s,vt) to smoke animal out of its den
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game
空の煙[そらのけぶり, soranokeburi] (n) crematorium smoke rising in the sky
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen.
薫煙[くんえん, kun'en] (n) fragrant smoke; aromatic smoke
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes
蚊遣り;蚊燻(io);蚊遣[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n,adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors
間接喫煙[かんせつきつえん, kansetsukitsuen] (n) passive smoking; secondhand smoke
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)
アヘン常用者[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture)
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God!
ガーデンスモーカー[, ga-densumo-ka-] (n) garden smoker
けむりフード[, kemuri fu-do] (n) anti-smoke hood
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt)
スモーカー[, sumo-ka-] (n) smoker; (P)
チェーンスモーカー[, chie-nsumo-ka-] (n) chain smoker
ヘビースモーカー(P);ヘビースモカー[, hebi-sumo-ka-(P); hebi-sumoka-] (n) heavy smoker; (P)

smoke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัคนิพ่าห์[n.] (akniphā =ak) EN: smoke FR: fumée [f]
อัคนิวาหะ[n.] (akniwāha = ) EN: smoke FR: fumée [f]
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
ดูดบุหรี่[v. exp.] (dūt burī) EN: smoke FR:
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; belch out ; send out FR:
คาบกล้อง[v. exp.] (khāp klǿng) EN: carry a pipe in one's mouth ; smoke a pipe FR:
เครื่องตรวจจับควัน[n. exp.] (khreūang tr) EN: smoke detector FR: détecteur de fumée [m]
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: glow ; burn ; smoke ; flame FR:
ควัน[n.] (khwan) EN: smoke ; fumes ; vapour ; vapor (Am.) FR: fumée [f] ; vapeur [f]
ควันบุหรี่[n. exp.] (khwan burī) EN: cigarette smoke FR: fumée de cigarette [f]
ควันดำ[n. exp.] (khwan dam) EN: black smoke ; smoky exhaust FR: fumée noire [f]
ควันไฟ[n.] (khwan fai) EN: smoke ; fume FR: fumée [f]
ควันขึ้น[v. exp.] (khwan kheun) EN: smoke FR:
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame FR: flamber ; passer à la flamme
ลนควัน[v.] (lonkhwan) EN: smoke FR: fumer
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
หมอกควัน[n. exp.] (møk khwan) EN: smoke screen FR: écran de fumée [m]
อมควัน[v. exp.] (om khwan) EN: smoke FR:
อบ[v.] (op) EN: smoke FR: fumer
พ่นควัน[v. exp.] (phon khwan) EN: emit smoke ; emit fumes ; smoke FR: cracher de la fumée
รม[v.] (rom) EN: smoke ; fumigate ; reek FR: fumer ; boucaner
รมควัน[v.] (romkhwan) EN: smoke out ; smoke FR: enfumer ; fumiger
รมควันไล่ยุง [v. exp.] (romkhwan la) EN: smoke out mosquitoes FR: enfumer les moustiques
สูบ[v.] (sūp) EN: smoke FR: fumer
สูบบุหรี่[v.] (sūp burī) EN: smoke ; smoke cigarettes FR: fumer (une cigarette)
สูบฝิ่น[v. exp.] (sūp fin) EN: smoke opium ; be an opium addict FR: fumer de l'opium ; être un opiomane
สูบกล้อง[v. exp.] (sūp klǿng) EN: smoke a pipe FR: fumer la pipe
สูบยา[v. exp.] (sūp yā) EN: smoke tobacco ; smoke opium FR:
ธุม[n.] (thum) EN: smoke FR:
ธุม-[pref.] (thuma-) EN: smoke FR:
ธุมา[n.] (thumā) EN: smoke FR:
ขาหมูรมควัน[n. exp.] (khā mū rom ) EN: smoked ham FR: jambon fumé [m]
ข้าวผัดน้ำพริกปลาทู[n. exp.] (khāophat nā) EN: fried rice with hot shrimp paste and smoked mackerel FR:
คอบุหรี่[n. exp.] (khø burī) EN: heavy smoker FR: grand fumeur [m]
คนไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (khon mai sū) EN: non-smoker FR: non-fumeur [m]
คนสูบบุหรี่[n. exp.] (khon sūp bu) EN: smoker FR: fumeur [m] ; fumeuse [f]
คนสูบฝิ่น[n.] (khon sup fi) EN: opium-smoker FR: fumeur d'opium [m]
ควันโขมง[adj.] (khwan khamō) EN: smoke-filled ; smoky FR:
ผู้ไม่สูบบุหรี่[n. exp.] (phū mai sūp) EN: non-smoker FR: non-fumeur [m]
ผู้สูบบุหรี่[n. exp.] (phū sūp bur) EN: smoker FR: fumeur [m] ; fumeuse [f]

smoke ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zigarettenrauch {m} | kalter Zigarettenrauchcigarette smoke | stale cigarette smoke
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.]
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
Rauch {m} | kalter Rauchsmoke | stale smoke
Rauchabzug {m}smoke outlet; smoke extract
Tabakqualm {m}tobacco smoke
Rauchfahne {f}trail of smoke
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham
Pfeifenraucher {m}pipe smoker
Rauchgasfühler {m}smoke probe
Windleitblech {n}smoke deflector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smoke
Back to top