ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squirt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squirt*, -squirt-

squirt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squirt (vi.) พ่นออกมาเป็นฝอย Syn. jet, gush, spout
squirt (vt.) ฉีดน้ำเป็นฝอย See also: ทำให้น้ำพุ่งออก Syn. jet, gush, spout
squirt (n.) ของเหลวที่พุ่งออกมา Syn. outflow, stream
squirt (n.) คนหนุ่มที่ไม่สำคัญแต่ทำโอหัง (คำไม่เป็นทางการ) Syn. whippersnapper
squirt (n.) กระบอกฉีด See also: เครื่องพ่น Syn. sprinkler
squirt out (phrv.) พ่น/ฉีด (ของเหลว)
English-Thai: HOPE Dictionary
squirt(สเควิท) vt.,vi.,n. (การ) พ่น,ฉีด,พุ่ง,ฉีดให้เปียก,พ่นให้เปียก,บุคคลที่ไม่สำคัญและน่ารำคาญ,บุคคลร่างเล็ก, Syn. spurt,jet,stream
English-Thai: Nontri Dictionary
squirt(vi) พุ่ง,ฉีด,เล็ด,พ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a boy, every squirt wanted to be a harpooner or a swordfisherman.ตอนผมยังเด็กๆ ใครๆ ก็อยากเป็นมือฉมวก หรือจับปลาฉลามได้
He'd squirt this stuff around even if there was no bugs.เขาหยอดเจ้านี่ไปทั่ว แม้ว่าจะไม่มีแมลงเลยก็ตาม
A yellow squirt gun was found in the break room, and a three-pack of fish squirters.ปืนฉีดน้ำสีเหลือง เจออยู่ในห้องพักของพนักงาน และลูกกระสุนปืนยิงปลา 3 แพ็ค
How come a spineless sea squirt like you has a date, but not me?ทำไมยังมีคนเดทกับไอ้หน้าปลาหมึกอย่างพี่ แต่ไม่ใช่ฉัน
I stole a squirt of your wife's perfume.ฉันขโมยน้ำหอมของเมียคุณมา
Because I don't goop on color with a plastic glove and a squirt bottle.เพราะผมไม่ได้ย้อมด้วยถุงมือ กับขวดกระบอกนั้นหนิ
It's a squirt gun, okay? I'm sorry.มันคือปืนฉีด,โอเค ฉันขอโทษ
That's where I squirt foam into your mouth and make a mold.ฉันจะฉีดโฟม เข้าไปในปากเธอ แล้วหล่อเป็นรูป
Flies don't lay their eggs around the food source, they squirt 'em out right there in the blood and guts.ซึ่งปกติแมลงวันไม่วางไข่บนแหล่งอาหาร มันจะวางไข่ตรงเลือดกับในปากมากกว่า
But the monkeys had squirt guns, and they put the fire out.แต่ฝูงลิงกลับมีปืนฉีดน้ำ และพวกมันก็ดับไฟเอง
Squirt got to swim with the dolphins.สเควร์ทได้ว่ายน้ำกับปลาโลมา
Hey, le-- let go! Run along, ya little... squirt.วิ่งไปตามยาฉีดเล็ก ๆ น้อย ๆ

squirt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on
水鉄砲[みずでっぽう, mizudeppou] (n) water pistol; squirt gun; water gun
海鞘;老海鼠[ほや;ホヤ, hoya ; hoya] (n) (uk) sea squirt; ascidian

squirt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout ; squirt water FR:
สาดน้ำ[v. exp.] (sāt nām) EN: throw water ; squirt water ; douse ; pour water FR: jeter de l'eau ; asperger ; arroser

squirt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spritzer {m}squirt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squirt
Back to top