ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sterling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sterling*, -sterling-

sterling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sterling (adj.) เกี่ยวกับเงินอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
sterling(สเทอ'ลิง) adj. เกี่ยวกับเงินอังกฤษ,เกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอลิง, (โลหะเงิน) มีความบริ-สุทธิ์มาตรฐาน0.925ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ดังกล่าว,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ n. มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเหรียญทองอังกฤษหรือมีค่าเท่ากับ0.91666,โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์.925เครื่องเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
sterling(n) เงินปอนด์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินสเตอร์ลิง (n.) sterling silver See also: sterling
ปอนด์ (clas.) pound sterling Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง
ปอนด์สเตอร์ลิง (clas.) pound sterling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't tell. I'm blinded by all the sterling silver.เข้าใจมั้ย มันต้องส่องมาที่ฉัน
And it's an outrageous Affront to my sterling reputation!มันหมิ่นประมาทชื่อเสียงฉัน อย่างรุนแรง!
It's 100 percent sterling silver from Morocco.มันทำด้วยเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ จากโมรอคโก
What director sterling is sayingสิ่งที่อธิบดีของอังกฤษพูดก็คือ
Also director sterling left a little later.ท่านอธิบดีของอังกฤษ ก็ออกไปได้หลังจากนั้นนิดหน่อย
Director sterling is already in with him.ผอ. สเตอร์ลิงค์ อยู่กับเขาแล้วตอนนี้
President Martinez and Director Sterling have been behind closed doors.ปธน.มาร์ติเนชกับผอ.สเตอร์ลิ่ง ก็ปิดประตูคุยกัน
Director Sterling has countermanded the order, over.ผกก.สเตอร์ลิงค์ยกเลิกคำสั่ง เลิกกัน
Director Sterling is here?ผกก.สเตอร์ลิงค์อยู่นี่เหรอ?
But make it clear, I need Sterling alive.แต่ต้องเข้าใจตรงกัน ผมต้องการจับเป็นสเตอร์ลิงค์
Many of the military personnel there were killed, and director Sterling was gravely wounded.ทหารหลายคนถูกฆ่าตาย ผกก.สเตอร์ลิงค์บาดเจ็บสาหัส
I know that you and Director Sterling have grown close.ผมทราบว่าคุณกับผอ.สเตอร์ลิงค์ สนิทกัน

sterling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英镑[Yīng bàng, ㄅㄤˋ, 英镑 / 英鎊] pound sterling
[bàng, ㄅㄤˋ, 镑 / 鎊] pound (sterling)
纯品[chún pǐn, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄧㄣˇ, 纯品 / 純品] sterling

sterling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スターリング[, suta-ringu] (n) sterling
スターリングエンジン[, suta-ringuenjin] (n) Sterling engine; (P)
スターリングシルバー[, suta-ringushiruba-] (n) Sterling silver
スターリングブロック[, suta-ringuburokku] (n) Sterling block

sterling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินปอนด์[n. exp.] (ngoen pøn ) EN: pound ; quid FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์[n.] (pøn ) EN: pound ; £ FR: livre sterling [f] ; livre [f] ; £
ปอนด์สเตอร์ลิง[n. prop.] (pøn sátoēli) EN: FR: livre sterling [f] ; livre britannique [f]

sterling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberbesteck {n}silver (cutlery); sterling cutlery
Pfund {n} (Sterling)pound (Sterling)
Sterlingsilber {n}sterling silver
Gediegenheit {f}sterling quality
gediegen {adj}sterling [fig.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sterling
Back to top