ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soothe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soothe*, -soothe-

soothe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soothe (vt.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. alleviate, relieve
soothe (vi.) สงบลง Syn. pacify
soothe (vt.) ทำให้สงบ Syn. pacify
soothed (adj.) อบอุ่นใจ See also: สุขสบายใจ, ผาสุก Syn. content, easy, relaxed, cheerful, complacent, tranquil, happy, enjoying, pleased, pleasant, satisfied, satisfactory, satisfying, relieved, homey, homy, snug Ops. uncomfortable, uneasy, disturbed, dismal
English-Thai: HOPE Dictionary
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm,allay
English-Thai: Nontri Dictionary
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอบ (v.) soothe See also: comfort, console Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม
ปลอบขวัญ (v.) soothe See also: comfort, console
ปลอบโยน (v.) soothe See also: console, comfort, cheer up Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม
ปลอบใจ (v.) soothe See also: calm Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม
กล่อมท้อง (v.) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it does not soothe the horror i feel for being an accomp..."แต่ข้าก็ยังไม่คลายความหวาดกลัว เมื่อข้าต้องเป็นหนึ่งในผู้สมคบ...
She painted when she had troubles. to soothe herself.เธอวาดรูปตอนทุกข์ใจ เพื่อปลอบใจตัวเอง
It is chrysanthemum tea to help soothe you in your last month before delivery.นี่คือชาเก๊กฮวยช่วยให้เจ้าผ่อนคลาย
You know, soothe disturbed minds.คุณก็รู้ว่า เค้ามีความคิดที่สับสน
Music has charms to soothe the savage beast.เสียงเพลงมีพลังที่จะสยบอสูรร้าย
Well, I'd better go and soothe your cave man.ก็ดี ผมจะได้ไปจัดการเรื่องมนุษย์ถ้ำของคุณต่อ
You need to soothe them like a mother soothing her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ
The ducks do soothe me.เป็ดพวกนี้ทำให้ฉันสบายใจ
Subway can soothe the tummy and the soul.แซนด์วิชซับเวย์ทำให้อิ่มได้ทั้งท้องทั้งใจนะ
Some soothe their excruciating guilt with an infusion of cash.บางก็บรรเทาความทุกข์ของพวกเขา ด้วยการใช้เงินทอง
And if music doth soothe the savage beast then I think I might know just the person!และถ้าดนตรีสามารถกล่อมสัตว์ร้ายได้ ฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครเหมาะที่สุด
To help soothe your womb.เพือบรรเทาอาการปวดประจำเดือนของคุณ

soothe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, 安神] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind

soothe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P)

soothe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลี้ยคลิง[v.] (khlīakhling) EN: persuade ; soothe FR:
กล่อม[v.] (klǿm) EN: calm ; soothe ; comfort ; settle down FR: apaiser ; calmer ; réconforter
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
กล่อมท้อง[v.] (klǿmthøng) EN: soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly FR:
โอ๋[v.] (ō) EN: pamper ; mollycoddle ; baby ; console ; soothe FR: consoler
ปลอบ[v.] (pløp) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort FR: calmer ; apaiser
ปลอบขวัญ[v.] (pløpkhwan) EN: soothe ; comfort ; console FR:
ปลอบประโลม[v. exp.] (pløp pralōm) EN: console ; comfort ; soothe FR:
ปลอบโยน[v.] (pløpyōn) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up FR: réconforter ; consoler
ประโลมใจ[v. exp.] (pralōm jai) EN: comfort ; soothe ; console FR:
สำรวมใจ[v.] (samrūamjai) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage FR:
หายโกรธ[v. exp.] (hāi krōt) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed FR: être apaisé ; être calmé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soothe
Back to top