ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scissors

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scissors*, -scissors-

scissors ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scissors (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears, cutting instrument
English-Thai: HOPE Dictionary
scissors(ซิส'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล้ำ) การใช้ขารัดตัวหรือหัวของคู่ต่อสู้
English-Thai: Nontri Dictionary
scissors(n) กรรไกร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรไกร (n.) scissors Syn. ตะไกร, กรรไตร
กรรไตร (n.) scissors See also: clippers, nippers, shears Syn. กรรไกร
กรรไตร (n.) scissors Syn. ตะไกร
กรรไตร (n.) scissors Syn. กรรไกร, ตระไกร
กันไตร (n.) scissors Syn. กรรไกร, กรรไตร, ตระไกร
ตระไกร (n.) scissors Syn. กรรไกร, กรรไตร
ตะไกร (n.) scissors See also: clippers, nippers, shears Syn. กรรไกร, กรรไตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
Careless with the sowing scissors were you?คุณไม่ได้ระวังตอนที่ใช้กรรไกรเหรอ?
There's no clown paintings on the walls or scissors stuck in victims' photos.ไม่มีรูปตัวตลกที่ข้างฝา หรือรูปกรรไกรปักอกเหยื่อ
One time, I don't know why, I suddenly took a pair of scissors and cut the hair of the girl sitting in front of meมีอยู่ครั้งหนึ่ง ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ฉันหยิบกรรไกรขึ้นมา และตัดผมของเด็กผู้หญิง ที่นั่งอยู่ข้างหน้าฉัน
So the huntsman took a pair of scissors and cut open the wolf's belly. ""So,the huntsman took a pair of scissors and cut open the wolf's belly.
She had taken a pair of scissors and gouged her eyes out.เธอหยิบกรรไกรไปด้วย และควักลูกตาตัวเอง
Railways, roads... bridges and enemy troops have been continuously attacked, yesterday... Thanks. I never could make the scissors work with my left hand.สะพานหลายแห่งและกองกำลังทหารได้ถูก โจมตีแล้วเมื่อวานนี้... ขอบใจนะ ฉันใช้มือซ้ายตัดเล็บ ไม่ได้ซักที
You left a pair of scissors inside of my wife?คุณทิ้งมีดไว้ใน ท้องเมียผมเหรอ
I dropped the scissors in her belly.ผมวางกรรไกร ไว้บนท้องของเธอ
To take the scissors out-- mm, probably not.เอากรรไกรออกมา อืมม คงไม่ต้องแล้วนะ
Did you deliberately put the scissors into Mrs. Contiella's body?คุณได้ตั้งใจวางกรรไกร ไว้ในท้องของคุณนายคอนเทลล่า รึเปล่า
Did you put the scissors in?คุณได้วาง กรรไกรลงใน

scissors ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 剪] cut with scissors; scissors
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, 剪纸 / 剪紙] paper-cut; scissors-cut
剪刀[jiǎn dāo, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, 剪刀] scissors
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 铰 / 鉸] scissors; to cut (with scissors)
大剪刀[dà jiǎn dāo, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ, 大剪刀] shears; large scissors; secateurs

scissors ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シザーカット[, shiza-katto] (n) scissors cut
シザース[, shiza-su] (n) scissors
シザースジャンプ[, shiza-sujanpu] (n) scissors jump
シザースパス;シザーズパス[, shiza-supasu ; shiza-zupasu] (n) scissors pass
シザースホールド[, shiza-suho-rudo] (n) scissors hold
じゃん拳[じゃんけん, janken] (n,vs) (uk) rock, paper, scissors game
じゃん拳ぽん[じゃんけんぽん, jankenpon] (n) (uk) rock, paper, scissors game
ボディーシザーズ[, bodei-shiza-zu] (n) body scissors
握り鋏[にぎりばさみ, nigiribasami] (n) (See 和鋏・わばさみ) U shaped scissors with no place to put one's fingers; shears
花鋏[はなばさみ, hanabasami] (n) florist's scissors; flower scissors
グー[, gu-] (adj-na) (1) good; (n) (2) goo; (3) (See じゃん拳) rock (in rock-paper-scissors game); (4) (col) fist; (P)
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
パー[, pa-] (n) (1) par; (2) (See ぱあ・1) paper (in rock-paper-scissors game); (3) apiece (eng
ぱあ[, paa] (n,adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
後出し[あとだし, atodashi] (n) waiting to see one's opponent's move before doing anything (e.g. as a disallowed act in rock-paper-scissors)
挺;梃[ちょう, chou] (ctr) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.
野球拳[やきゅうけん, yakyuuken] (n) strip version of rock-paper-scissors forfeit game; yakyuken

scissors ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรดกรรไกร[v. exp.] (jarot kankr) EN: position the scissors (before cutting a lock of hair) FR:
กรรไกร[n.] (kankrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
กันไกร[n.] (kankrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
กรรไกรแต่งกิ่ง[n. exp.] (kankrai tae) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR:
กรรไกรแต่งกิ่งไม้[n. exp.] (kankrai tae) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR:
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง[n. exp.] (kankrai tat) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR: sécateur [m]
กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้[n. exp.] (kankrai tat) EN: pruning scissors ; pruning shears ; hand pruners ; secateurs FR:
กรรไกรตัดหญ้า[n. exp.] (kankrai tat) EN: grass scissors FR:
กรรไตร[n.] (kantrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
กันไตร[n.] (kantrai) EN: scissors ; pair of scissors ; shears FR: ciseaux [mpl]
ตะไกร[n.] (takrai) EN: scissors ; pair of scissors ; clippers ; nippers ; shears FR: ciseaux [mpl]
เป่ายิ้งฉุบ = เป่ายิงฉุบ = เป่า ยิง ฉุบ[n. exp.] (pao ying ch) EN: rock-paper-scissors ; shifumi FR: pierre-feuille-ciseaux [m]

scissors ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hautschere {f}cuticle scissors
Nagelschere {f}nail scissors
Scherenschleifer {m}scissors grinder
Schersprung {m} [sport]scissors jump

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scissors
Back to top