ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stork

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stork*, -stork-

stork ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stork (sl.) การตั้งชันของอวัยวะเพศชาย
stork (n.) นกจำพวกนกกระสา See also: นกกระสา
English-Thai: HOPE Dictionary
stork(สทอร์ค) n. นกกระสา,นกในตระกูล Ciconiidae, สัญลักษณ์การเกิดของเด็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
stork(n) นกกระสา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำกวม (n.) Burmese stork-billed kingfisher See also: Pelargopsis gurial burmanica Syn. นกกำกวม, นกกระเต็นช้าง
นกกระเต็นช้าง (n.) Burmese stork-billed kingfisher See also: Pelargopsis gurial burmanica Syn. นกกำกวม
นกกำกวม (n.) Burmese stork-billed kingfisher See also: Pelargopsis gurial burmanica Syn. นกกระเต็นช้าง
นกฝักบัว (n.) painted stork
ฝักบัว (n.) painted stork Syn. นกฝักบัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Long long time ago, a baby fell from the skies, like this, but a stork happened to save him in mid-air.เมื่อนานมาแล้ว มีเด็กทารกตกลงมาจากท้องฟ้า แบบนี้... แต่ว่านกกระสาเข้าไปรับได้ตรงกลางทาง
I expect delivery by tomorrow morning or the story of quinn fabray and the stork goes wide.หวังว่าจะได้ก่อนพรุ่งนี้เช้า ไม่งั้นทุกคนจะได้รู้เรื่องของ ควินน์
Three days ago, a stork built its nest on top of my garage.เมื่อสามวันก่อน นกกระสาสร้างรังบนหลังคาโรงรถ
A week, next Saturday, at the Stork Club.วันเสาร์หน้า ที่สตอร์คคลับ
♪ 'cause the bebop stork was about to arrive ♪เพราะนกกระสาแจ๊สกำลังจะมาถึง
I mean, do you think the stork just dropped 'em off on the doorstep?ผมหมายถึงคุณคิดว่านกกระสาเพียงแค่ลดลง 'em ออก ในบันไดหน้าประตูหรือไม่
I have always been dubious. And Brittany, you think that storks bring babies?นั่นผมสงสัยมาตลอด และ บริททานี่

stork ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 鹳 / 鸛] crane; stork

stork ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朱嘴鸛[しゅばしこう;シュバシコウ, shubashikou ; shubashikou] (n) (uk) white stork (Ciconia ciconia)
[こうのとり;こう;コウノトリ, kounotori ; kou ; kounotori] (n) (uk) stork (esp. the Oriental stork, Ciconia boyciana)
鸛鶴[こうづる, kouduru] (n) (obsc) (See 鸛) Oriental stork (Ciconia boyciana)

stork ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: painted stork FR:
กระสา[n.] (krasā) EN: stork ; heron ; Ciconiidae FR: cigogne [f] ; héron [m] ; Ciconiidae
นกกาบบัว[n. exp.] (nok kāpbūa) EN: Painted Stork ; Mycteria leucocephala FR: Tantale indien [m] ; Mycteria leucocephala
นกกระสา[n. exp.] (nok krasā) EN: stork FR: cigogne [f]
นกกระสาดำ[n. exp.] (nok krasā d) EN: Black Stork FR: Cigogne noire [f]
นกกระสาขาว[n. exp.] (nok krasā k) EN: White Stork FR: Cigogne blanche [f]
นกกระสาคอดำ[n. exp.] (nok krasā k) EN: Black-necked Stork FR: Jabiru d'Asie [m] ; Jabiru asiatique [m]
นกกระสาคอขาว[n. exp.] (nok krasā k) EN: Woolly-necked Stork ; White necked stork FR: Cigogne épiscopale [f]
นกกระสาคอขาวปากแดง[n. exp.] (nok krasā k) EN: Storm's Stork FR: Cigogne de Storm [f]
นกกระสาปากเหลือง[n. exp.] (nok krasā p) EN: Milky Stork FR: Tantale blanc [m]
นกปากห่าง[n. exp.] (nok pākhāng) EN: Asian Openbill ; Asian Openbill Stork FR: Bec-ouvert asiatique [m]
กำกวม[n.] (kamkūam) EN: Burmese stork-billed kingfisher FR:
นกกำกวม[n. exp.] (nok kamkūam) EN: Stork-billed Kingfisher FR: Martin-chasseur gurial [m]
นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา ; นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา[n. exp.] (nok kraten ) EN: Stork-billed Kingfisher FR: Martin-chasseur gurial [m]

stork ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mohrenklaffschnabel {m} [ornith.]African Open-bill Stork
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork
Buntstorch {m} [ornith.]Painted Stork
Großer Adjutant {m} [ornith.]Greater Adjutant Stork
Marabu {m} [ornith.]Marabou Stork
Milchstorch {m} [ornith.]Milky Stork
Nimmersatt {m} [ornith.]Yellow-billed Stork
Schwarzschnabelstorch {m} [ornith.]Oriental White Stork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stork
Back to top