ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shelter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shelter*, -shelter-

shelter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shelter (n.) ที่กำบัง See also: ที่หลบซ่อน, ที่หลบ, ที่พัก Syn. asylum, screen, shield, tent, hut
shelter from (phrv.) หลบจาก See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก Syn. protect against
sheltered (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. dusky
English-Thai: HOPE Dictionary
shelter(เชล'เทอะ) n. ที่กำบัง,ที่หลบภัย,ที่หลบซ่อน,ที่พักอาศัย,ที่ลี้ภัย,ที่เป็นร่มไม้ชายคา,การป้องกันหรือหลบภัยจากสถานที่ดังกล่าว,การคุ้มครอง vt. เป็นที่กำบังหรือที่หลบภัย,ให้ที่กำบังหรือที่หลบภัย,คุ้มครอง,ปกป้อง vi. หลบภัย,หลบซ่อน,ลี้ภัย.
English-Thai: Nontri Dictionary
shelter(n) ที่กำบัง,ที่ซ่อน,ที่หลบภัย,ที่พัก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shelterที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelterbelt - windbreakเครื่องกั้นลม [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมุน (n.) leaves sticked together used as a temporary shelter or roofing
กำบัง (n.) shelter See also: sheltered place, shield, screen Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง
ที่กำบัง (n.) shelter See also: sheltered place, shield, screen Syn. ที่ซ่อน, เกราะกำบัง
ที่พัก (n.) shelter
อาวรณ์ (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกั้น, เครื่องกำบัง
เกราะกำบัง (n.) shelter See also: sheltered place, shield, screen Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน
เครื่องกั้น (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกำบัง
เครื่องกำบัง (n.) shelter See also: protection, fence Syn. เครื่องกั้น
แหล่งพัก (n.) shelter Syn. ที่พัก
ที่กำบังภัย (n.) air raid shelter
หลุมหลบภัย (n.) air raid shelter Syn. ที่กำบังภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we don't find shelter soon, it's not going to make any difference.ถ้าเราไม่เจอที่หลบพักเร็วๆนี้, มันคงกลบเราไปด้วย .
If you let me shelter you,"'หากเจ้าให้ข้ากำบังเจ้า
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ
It takes guts to shelter someone like that!ต้องใช้ความกล้ามากเลย ที่ให้ที่พักพิงแก่ใครสักคนแบบนั้นได้ !
This is a fallout shelter for VIPs.ที่นี่คือหลุมหลบภัยสำหรับบุคคลสำคัญ
I say those Hutus who shelter the cockroaches are the same as cockroaches.พวกฮูตูที่พยายามจะหลบซ่อนแมลงสาบ มันก็เลวเหมือนแมลงสาบนั่นแหละ
Tom, isn't there a shelter we can go to?ทอม มีที่หลบภัย มั้ย
The animal shelter has a surveillance camera.กรมปศุสัตว์มีกล้องวงจรปิด
OK. I'm sure there's a homeless shelter nearby.โอเค ฉันว่าแถวนี้ มีที่พักคนจรจัดอยู่ใกล้ๆ
Let's hurry to the shelter hurry, hurryรีบไปหลุมหลบภัย เร็วๆ
It's decided that we go to the shelter with our tonarigumi!เราตกลงกันแล้วจะต้องไป หลุดหลบภัยกับเจ้าหน้าที่หมู่บ้าน!

shelter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[háo, ㄏㄠˊ, 壕] air-raid shelter; trench
防空洞[fáng kōng dòng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 防空洞] air-raid shelter
[bì, ㄅㄧˋ, 庇] to protect; cover; shelter; hide or harbor
窝藏[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, 窝藏 / 窩藏] to harbor; to shelter
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, 藏身] hide; go into hiding; take shelter
安身[ān shēn, ㄢ ㄕㄣ, 安身] make one's home; take shelter
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 帡] shelter, screen, awning
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 庇护 / 庇護] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum
隐藏处[yǐn cáng chù, ˇ ㄘㄤˊ ㄔㄨˋ, 隐藏处 / 隱藏處] shelter; hiding place

shelter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter
仮屋[かりや, kariya] (n) temporary residence or shelter
宿り[やどり, yadori] (n,vs) lodging abode; shelter
山陰[やまかげ(P);さんいん, yamakage (P); san'in] (n) (1) place in the shade of a mountain; shelter of the mountains; (2) (やまかげ only) mountain recess; (P)
待合所[まちあいじょ, machiaijo] (n) (1) shelter (for buses); waiting area; (2) waiting room
核シェルター[かくシェルター, kaku shieruta-] (n) nuclear bomb shelter
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter
防空壕[ぼうくうごう, boukuugou] (n) air-raid shelter; bomb shelter
雨宿り[あまやどり, amayadori] (n,vs) taking shelter from rain; (P)
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain
シェルター[, shieruta-] (n) shelter; (P)
シェルタードハウジング[, shieruta-dohaujingu] (n) sheltered housing
保護[ほご(P);ほうご, hogo (P); hougo] (n,vs) care; protection; shelter; safeguard; guardianship; favor; favour; patronage; (P)
[とく, toku] (n) shelter; shield; hide
匿う[かくまう, kakumau] (v5u,vt) to shelter; to shield; to hide
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P)
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good
屋内退避[おくないたいひ, okunaitaihi] (n,vs) sheltering indoors; taking refuge inside
待避[たいひ, taihi] (n,vs) (take) shelter; shunt
待避壕[たいひごう, taihigou] (n) bomb shelter; dugout; trench
授産[じゅさん, jusan] (n) sheltered work programs; sheltered work programmes; providing with work; giving employment
温室育ち[おんしつそだち, onshitsusodachi] (n) sheltered upbringing
箱入り娘;箱入娘[はこいりむすめ, hakoirimusume] (n) girl who has led a sheltered life; pet daughter
蔵匿[ぞうとく, zoutoku] (n,vs) (obsc) concealment; shelter; harboring; harbouring
衣食住[いしょくじゅう, ishokujuu] (n) necessities of life (food, clothing & shelter); (P)
防風林[ぼうふうりん, boufuurin] (n) windbreak (forest); shelterbelt

shelter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภัยทาน[v.] (aphaiyathān) EN: shelter ; give asylum ; provide asylum FR:
อาวรณ์[n.] (āwøn) EN: protection ; shelter FR: protection [f]
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
กะบัง[n.] (kabang) EN: shield ; shelter ; screen ; protective device FR:
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind FR: abriter du vent
กั้ง[v.] (kang) EN: shelter ; protect ; shield FR:
กั้นกลด[v. exp.] (kan klot) EN: shelter with an umbrella FR:
ขนำ[n.] (khanam) EN: hut ; shelter FR: cabane [f]
ครอบ[v.] (khrøp) EN: cover ; overarch ; lie over ; put on ; wrap ; shelter FR: couvrir ; chapeauter ; coiffer
เกราะกำบัง[n. exp.] (krǿ kambang) EN: shelter FR:
แหล่งพัก[n. exp.] (laeng phak) EN: shelter FR: abri [m]
หลบ[v.] (lop) EN: shelter ; take shelter FR: s'abriter
หลบฝน[v. exp.] (lop fon) EN: shelter from the rain FR: s'abriter de la pluie ; fuir la pluie
หลบภัย[v.] (lopphai) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum ; shelter FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
หลุมหลบภัย[n.] (lumlopphai) EN: air-raid shelter FR: abri anti-aérien [m]
แผง[n.] (phaēng) EN: wooven bamboo shelter ; bamboo mat FR: natte de bambou [f]
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter ; hull FR:
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield FR: protéger ; garder ; sauvegarder ; défendre ; préserver ; veiller sur
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ร่มโพธิ์ร่มไทร[n.] (romphōromsa) EN: shelter ; pillar of support ; protector FR:
ศาลา[n.] (sālā) EN: pavilion ; hall ; public shelter ; public house ; public building ; wayside shelter ; open-sided covered meeting hall ; open-sided covered resting place FR: pavillon [m] ; abri public [m] ; édicule [m] ; salle [f]
สถานพักพิง[n. exp.] (sathān phak) EN: shelter FR: refuge [m] ; foyer [m]
สถานพักพิงสัตว์เลี้ยง[n. exp.] (sathān phak) EN: animal shelter FR: refuge pour animaux de compagnie [m]
ที่อาศัย [n.] (thī āsai) EN: shelter FR: logement [m] ; logis [m] ; abri [m]
ที่กำบัง[n. exp.] (thīkambang) EN: shelter FR: abri [m] ; refuge [m]
ที่กำบังภัย[n. exp.] (thīkambang ) EN: air raid shelter FR: abri antiaérien [m]
ที่หลบภัย[n. exp.] (thī lop pha) EN: shelter FR: abri [m] ; refuge [m]
ที่พักชั่วคราว[n. exp.] (thī phak ch) EN: temporary accomodation ; shelter FR: abri provisoire [m]
ที่พักพิงชั่วคราว[n. exp.] (thī phakphi) EN: makeshift shelter FR:
ที่พึ่ง[n.] (thīpheung) EN: protection ; shelter ; refuge FR:
ถ้ำหมอเขียว[n. prop.] (Tham Mø Khī) EN: Moh Khiew Rockshelter ; Moh Khiew Cave FR:

shelter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierheim {n}animal home; animal shelter
Wartehäuschen {n}bus shelter
Behelfsunterkunft {f}makeshift shelter
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shelter
Back to top