ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shield

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shield*, -shield-

shield ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shield (n.) โล่ See also: เกราะ, สิ่งป้องกัน Syn. defense, barrier
shield (vt.) ป้องกัน Syn. harbor, shelter Ops. expel, evict
shield from (phrv.) ป้องกันจาก See also: คุ้มกันจาก, ซ่อนจาก Syn. shade from
shielding (adj.) ซึ่งปกป้อง Syn. protecting
English-Thai: HOPE Dictionary
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
shield(n) เกราะ,โล่,กะบัง,ฝาครอบ,ตราประจำตระกูล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shield frond; nest leafใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shielded twisted pair (STP)สายเอสทีพี, สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน หุ้มด้วยตัวกั้นสัญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนได้ดียิ่งขึ้น รองรับความถี่ของการส่งข้อมูลสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระบัง (n.) shield See also: shade Syn. กะบัง, เครื่องบัง, เครื่องกั้น
กะบัง (n.) shield See also: shade Syn. บัง, กระบัง
ดั้ง (n.) shield Syn. ด้าง, เกราะ, โล่, เครื่องป้องกัน
เครื่องกั้น (n.) shield See also: shade Syn. กะบัง, เครื่องบัง
เครื่องบัง (n.) shield See also: shade Syn. กะบัง, เครื่องกั้น
เครื่องป้องกัน (n.) shield Syn. ด้าง, เกราะ, โล่
โล่ (n.) shield
เกราะกำบัง (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. โล่
เขน (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. เกราะกำบัง, โล่
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจกรถ (n.) windshield See also: windscreen
กระจกหน้ารถ (n.) wind shield See also: wind screen
กระจกหน้ารถยนต์ (n.) wind shield Syn. กระจกหน้ารถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The shield is the second marker.โล่นี่ เป็นเครื่องหมายบอกตำแหน่ง อันที่สอง.
Like he had on an invisible coat that would shield him from this place.เหมือนอย่างที่เขามีในเสื้อโค้ทที่มองไม่เห็นที่จะปกป้องเขาจากสถานที่แห่งนี้
May these cloaks help shield you from unfriendly eyes.มันจะช่วยปกปิดเจ้า จากสายตาของศัตรู
Did you shield me?คุณช่วยกำบังฉันไว้หรอ ?
Blue Cross Blue Shield was guilty ofบลูครอส, บลูชิลด์มีความผิด... .
We have tried using madam Suliman's magic to shield our palace from the enemy's bombs, but the bombs fall on civilian homes instead.เราเคยลองใช้เวทย์มนตร์ของมาดามซัลไลมานในการสร้างเกราะ กันพระราชวังจากระเบิดของศัตรู แต่ระเบิดตกใส่บ้านของประชาชนแทน
Prince Ju-Mong acts as a shield for His Royal highness.องค์ชายจูมงทรงทำเหมือนเป็นโล่ห์ให้กับองค์รัชทายาท
Come back with your shield or on it.ลาก่อน ที่รักข้า ท่านมิได้กล่าวเช่นนั้น
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย
Your shield and armor?ข้าอ้อนวอนท่าน ราชันผู้อาจหาญ เพื่อให้โอกาสข้าเปลื้องมลทิน แห่งนามบิดา
My father trained me to feel no fear, to make spear and shield and sword as much a part of me as my own beating heart.เป็นเช่นเดียวกับดวงใจที่เต้น ข้าจักคู่ควรกับอาวุธแห่งบิดา ราชันผู้สง่า ด้วยการรับใช้ท่าน ในการรบ
A shield form's also been equally usedแต่มันก็มีพลังป้องกันหลากหลายเมื่อสู้กับศัตรู เยี่ยมไปเลย จินนี่

shield ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, 方釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
同翅目[tóng chì mù, ㄊㄨㄥˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 同翅目] Homoptera (insect suborder including cicadas, aphids, plant-hoppers, shield bugs etc)
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
官官相护[guān guān xiāng hù, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄏㄨˋ, 官官相护 / 官官相護] officials shield one another (成语 saw); a cover-up
护短[hù duǎn, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢˇ, 护短 / 護短] to shield (one's shortcoming); to cover up (errors)
[xì, ㄒㄧˋ, 釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
包庇[bāo bì, ㄅㄠ ㄅㄧˋ, 包庇] shield; harbor; cover up
[pái, ㄆㄞˊ, 棑] raft; shield; stern of junk
屏蔽[píng bì, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ, 屏蔽] screen; shield
掩护[yǎn hù, ㄧㄢˇ ㄏㄨˋ, 掩护 / 掩護] screen; shield; cover
庇护[bì hù, ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 庇护 / 庇護] shelter; shield; put under one's protection; take under one's wing; asylum
[dùn, ㄉㄨㄣˋ, 盾] shield
盾牌[dùn pái, ㄉㄨㄣˋ ㄆㄞˊ, 盾牌] shield; pretext; excuse
宙斯盾[zhòu sī dùn, ㄓㄡˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, 宙斯盾] Zeus's shield; Aegis combat system (US missile guidance)
[gān, ㄍㄢ, 干] to concern; to interfere; shield; stem
庇廕[bì yīn, ㄅㄧˋ , 庇廕] to give shade (of a tree etc); to shield
核屏蔽[hé píng bì, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ, 核屏蔽] nuclear shielding
[bì, ㄅㄧˋ, 蔽] to cover; to shield; to screen; to conceal
双绞线[shuāng jiǎo xiàn, ㄕㄨㄤ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 双绞线 / 雙絞線] unshielded twisted pair; UTP

shield ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメ虫;亀虫;椿象;龜虫(oK)[かめむし(亀虫;椿象;龜虫);カメむし(カメ虫);カメムシ, kamemushi ( kame mushi ; tsubaki zou ; kame mushi ); kame mushi ( kame mushi ); kam] (n) (uk) shield bug; stink bug
シールドルーム[, shi-rudoru-mu] (n) shield room
シールド工法[シールドこうほう, shi-rudo kouhou] (n) shield method
メーターバイザー[, me-ta-baiza-] (n) small shield over motorcycle gauges (wasei
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou)
人間の盾[にんげんのたて, ningennotate] (n) human shield
干戈[かんか, kanka] (n) shield and halberd; fighting; war
後ろ盾(P);後ろ楯[うしろだて, ushirodate] (n) (1) backing; support; backer; supporter; patron; sponsor; (2) shield that protects one's back; (P)
楯状火山[たてじょうかざん, tatejoukazan] (n) shield volcano
沼縄;蓴[ぬなわ, nunawa] (n) (See 蓴菜) water shield (Brasenia schreberi)
溶発[ようはつ, youhatsu] (n) ablative shield (rocket)
盾座[たてざ, tateza] (n) (constellation) Scutum; the Shield
竹束[たけたば, taketaba] (n) (1) bamboo bundle; (2) bamboo shield used for defending against projectiles in battle
臭亀;草亀[くさがめ;クサガメ, kusagame ; kusagame] (n) (1) (uk) Chinese pond turtle (Chinemys reevesii); Reeves' turtle; (2) (See 椿象) stink bug; shield bug
蓴菜[じゅんさい;ジュンサイ, junsai ; junsai] (n) (uk) water shield (Brasenia schreberi)
融除[ゆうじょ, yuujo] (n) ablation shield (rocket)
醜の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord
イージス;エイジス[, i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system)
ウインドシールドワイパー[, uindoshi-rudowaipa-] (n) windshield wiper; windscreen wiper
シールド[, shi-rudo] (n,vs) shield; (P)
ワイパー[, waipa-] (n) windshield wipers; (P)
[とく, toku] (n) shelter; shield; hide
匿う[かくまう, kakumau] (v5u,vt) to shelter; to shield; to hide
小楯[こだて, kodate] (n) small shield; screen
[じょう, jou] (n) (1) folding book; (suf,ctr) (2) counter for units of paper and nori (48 pages of Mino paper; 20 pages of hanshi; 10 sheets of nori); (3) counter for folding books, folding screens, shields, etc.; (4) counter for pairs of curtains; (5) (See 畳・じょう) counter for tatami mats
盾(P);楯[たて, tate] (n) shield; buckler; escutcheon; pretext; (P)
逆クリッピング[ぎゃくクリッピング, gyaku kurippingu] (n) {comp} shielding; reverse clipping
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] (n) {comp} shielding; reverse clipping
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance
遮蔽;遮へい[しゃへい, shahei] (n,vs) screen; shielding; reverse clipping
非シールド[ひシールド, hi shi-rudo] (n) {comp} unshielded
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] (n) {comp} Unshielded Twisted Pair; UTP
風防ガラス;風防硝子[ふうぼうガラス, fuubou garasu] (n) windshield; windscreen
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シールド[しーるど, shi-rudo] shield (vs)
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping
非シールド[ひシールド, hi shi-rudo] unshielded
非シールドより対線[ひシールドよりたいせん, hi shi-rudo yoritaisen] Unshielded Twisted Pair, UTP

shield ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้ง[n.] (dang) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m]
หินฐานทวีป[n. exp.] (hin thān th) EN: continental shield FR:
จะปิ้ง[n.] (japing) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
จับปิ้ง[n.] (japping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
กะบัง[n.] (kabang) EN: shield ; shelter ; screen ; protective device FR:
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กันแดด[v.] (kandaēt) EN: protect from the sun ; shield from the sun FR:
กั้ง[v.] (kang) EN: shelter ; protect ; shield FR:
เขน[n.] (khēn) EN: shield attached to the forearm ; buckler FR:
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
กระบัง[n.] (krabang) EN: shield FR:
กระจับปิ้ง[n.] (krajapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
กรี[n.] (krī) EN: carapace ; rostrum of a crustacean ; head shield FR:
เกราะกำบังรังสี[n. exp.] (krǿ kambang) EN: radiation shield FR:
เกราะป้องกัน[n. exp.] (krǿ pǿngkan) EN: shield FR:
โล่[v.] (lō) EN: shield ; buckler FR: bouclier [m] ; pavois [m] ; écu [m] ; targe [f] ; pelta [f] ; pelte [f]
มวนโล่ส้มจุดดำ ; มวนโล่จุดดำ [n. exp.] (mūan lō som) EN: Mallotus Shield Bug FR:
หน้ากากกันสะเก็ด[n. exp.] (nākāk kan s) EN: face shield FR:
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: defend ; protect ; shield ; plead ; alibi ; give an excuse FR: se défendre habilement
ผ้าอนามัย[n. exp.] (phā anāmai) EN: tampon ; pantiliner ; panty liner ; panty shield ; Tampax ; sanitary napkin FR: serviette hygiénique [f] ; tampon hygiénique [m] ; tampon périodique [m] ; protège-slip [m] ; Tampax [m]
ภูเขาไฟรูปโล่[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: shield volcano FR:
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter ; hull FR:
ปกปักรักษา[v.] (pokpakraksā) EN: protect ; defend ; safeguard ; shelter ; take care of ; shield ; preserve ; maintain FR:
ปกป้อง[v.] (pokpǿng) EN: protect ; guard ; defend ; safeguard ; shelter ; shield FR: protéger ; garder ; sauvegarder ; défendre ; préserver ; veiller sur
ป้อง[v.] (pǿng) EN: protect ; shield ; screen ; defend ; shelter ; guard ; obstruct FR: protéger ; sauvegarder ; défendre
ศราวรณ์[n.] (sārawøn) EN: shield FR:
ตะปิ้ง[n.] (taping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
ตับปิ้ง[n.] (tapping) EN: little girl's modesty piece ; modesty shield of gold/silver for little girls FR: cache-sexe en argent/or pour une fillette [m]
วรูถะ[n.] (warūtha) EN: shield ; armour ; armor (Am.) FR:
กระจกหน้า[n. exp.] (krajok nā) EN: windscreen ; windshield FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]
กระจกหน้ารถ ; กระจกหน้ารถยนต์[n. exp.] (krajok nā r) EN: windscreen ; windshield FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]
กระจกรถ[n. exp.] (krajok rot) EN: windshield ; windscreen ; car window FR: pare-brise [m] ; parebrise [m]

shield ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket
Abschirmung {f}shield; screen; shield braid
Schweißblatt {n}dress shield
Radierschablone {f}erasing shield
Steckverbinder-Abschirmung {f}connector shield
Schirmdämpfung {f}attenuation of shielding
Abschirmdeckel {m}shielding cover
Abschirmeffekt {m}shielding effect
Abschirmeinrichtung {f}shielding device
Abschirmleiter {m}shielding conductor
Schnittstellensteckverbinder {m} | vielpoliger Schnittstellensteckverbinder | geschirmter Schnittstellensteckverbinderinterface connector | multiway interface connector | shielded interface connector
Schildbuckel {m}shield boss
Schildfessel {f}shield grip
Schildmauer {f}shield wall
Ausblenden {n} (Grafik)shielding; reverse clipping
Kabelsystem {n} | geschirmtes Kabelsystemcables system | shielded cable system
Lagerschild {n}end shield; end cap
Scheibenwischer {m} [auto]windscreen wiper; windshield wiper
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid
Schirmungsdämpfer {m} [electr.]shielding attenuation
Schutzgasschweißen {n}gas-shielded welding
Übertragung {f} | abgeschirmte Übertragung | synchrone Übertragung | erneutes Übertragentransmission | shielded transmission | synchronous transmission | retransmission
abgeschirmt; geschirmt {adj} | nicht abgeschirmtshielded | unshielded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shield
Back to top