ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sentimentality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sentimentality*, -sentimentality-

sentimentality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sentimentality (n.) ความมีอารมณ์อ่อนไหว
English-Thai: Nontri Dictionary
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sentimentalityการเร้าอารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, I had some sentimentality stuck in my throat.โทษที อารมร์ตื้นตัน ติดคอฉันหน่ะ
The sentimentality ends here.เอาล่ะ เลิกพูดเรื่องนี้แค่นี้ก่อนเถอะ
I wish I had the capacity for sentimentality like you do.ฉันหวังว่าฉันจะมีความรู้สึกอย่างนาย ฉัน?
Your sentimentality, your... devotion to the past.อารมณ์อ่อนไหว, และ หมกมุ่นอยู่กับอดีต
You can't let sentimentalityคุณต้องไม่ยอมให้อารมณ์
If there's one thing I despise more than stupidity, it's sentimentality.ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่ดูโง่เง่าเหลือเกิน ก็คงเป็นความรู้ึสึกอย่างนั้นแหละ
The suspects are to be interrogated vigorously, grilled, no obsolete notions of sentimentality.ผู้ต้องหาจะถูกสอบสวนอย่างหนักหน่วง รุนแรง พอกันทีกับวิธีเมตตาธรรมแบบเดิมๆ
One or two patches would indicate sentimentality. Five's obsessive behaviour. Obsessive compulsive.ปะหนสองหนแสดงถึงความผูกพัน แต่ห้าคือเขาเสพติดพฤติกรรมนั้น โรคย้ำคิดย้ำทำไงล่ะ
We prioritize safety over sentimentality.เราให้ความสำคัญความปลอดภัยมากกว่าอารมณ์

sentimentality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おセンチ;おせんち[, o senchi ; osenchi] (n,adj-na) (uk) (col) (abbr) (See センチメンタル) sentimental; sentimentality
心情論[しんじょうろん, shinjouron] (n) emotionalism; sentimentality
感傷[かんしょう, kanshou] (n) sentiment; sentimentality

sentimentality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sentimentalität {f}sentimentality
Rührseligkeit {f} | voller Rührseligkeitsentimentality | sloppily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sentimentality
Back to top