ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sled*, -sled-

sled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sled (n.) เลื่อนหิมะ See also: รถลากเลื่อนหิมะ Syn. sledge, sleigh
sled (vi.) เคลื่อนไปด้วยเลื่อนหิมะ
sledge (n.) เลื่อนหิมะขนาดใหญ่ See also: รถแล่นบนลานน้ำแข็งหรือหิมะ Syn. sled
sledgehammer (n.) ค้อนขนาดใหญ่มาก
sledgel sled (n.) เลื่อนหิมะ Syn. sleigh
English-Thai: HOPE Dictionary
sled(สเลด) n. แคร่,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,ตะเข้. vi. นั่งแคร่เลื่อน,นั่งแคร่เลื่อนหิมะ vt. ลำเลียงบนแคร่เลื่อน.
sledder(สเลด'เดอะ) n. ผู้ขับขี่แคร่เลื่อน,ผู้นำแคร่เลื่อน,ม้าหรือสัตว์อื่นที่ลากแคร่เลื่อน
sledge(สเลดจฺ) n. ยานพาหนะที่ลากโดยสัตว์,แคร่เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ,เลื่อน. vt.,vi. เดินทางโดยแคร่เลื่อน,ขับขี่แคร่เลื่อน, Syn. sleigh
sledge hammern. ค้อนขนาดใหญ่และหนักที่ต้องใช้สองมือยก
English-Thai: Nontri Dictionary
sled(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ตะเข้
sledge(n) เลื่อน,แคร่เลื่อน,ค้อนใหญ่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดานถีบ (n.) mud sled
คิดผิด (v.) be misled See also: be misguided, have a wrong idea about Ops. คิดถูก
สังกะตัง (adj.) tousled See also: unkempt, matted
หลง (v.) be misled See also: be misguided, misunderstand, be mistaken Syn. เข้าใจผิด, หลงผิด
หลงผิด (v.) be misled See also: misunderstand, be mistaken
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. "The key elements for a successful sled team... are a steady driver and three strong runners to push off down the ice."เอาล่ะ " กุญแจที่นำไปสู่ชัยชนะ ของทีมสเลด... " " คือคนขับที่มั่นคงและนักวิ่งที่แข็งแรง 3 คน เพื่อเข็นลงลู่น้ำแข็ง "
I'm not ridin' in the same sled as that.ฉันไม่นั่งสเลดคันเดียวกับมัน
Cold weather endurance is vital to building a successful sled team.การทนทานต่ออากาศหนาว เป็นสิ่งสำคัญ ต่อความสำเร็จของทีมสเลด
These boys have never even seen a sled race before.เด็กพวกนี้ไม่เคยดู การแข่งสเลดด้วยซ้ำ
Uh, you won't believe what I had to go through... to get us a sled in such good shape.พวกนายไม่เชื่อแน่ ว่าฉันต้ลงทำอะไรบ้าง... ที่จะได้สเลดสภาพดีแบบนี้มา
The guy hid weights in the front of the sled to make it go faster.- ปี 72 ไอ้นั่นมันถ่วงน้ำหนักที่ด้านหน้า เพื่อให้สเลดวิ่งเร็วขึ้น
All right, sled god does it again.เยี่ยมเลย เทพสเลด ทำได้อีกแล้ว
Nobody had that much fun in a sled since Santa Claus.นั่งสเลดของซานตาคลอส ยังไม่มันส์เท่านี้เลย
Their flag bearer is the sled captain Derice Bannock.ผู้ถือธงชาติของพวกเขาก็คือ หัวหน้าทีม ดีรีซ แบนนอค
It's like he's been driving the sled for ten years. Bannock looks really possessed here.เหมือนเขาขับมันมาเป็น 10 ปี เบนนอค มีพรสวรรค์จริง ๆ
Follow my footprints. Keep the sled on my footprints.คอยตามรอยเท้าผม ให้เลื่อนอยู่บนรอยเท้าผมไว้
But I want to be back on that sled tomorrow by noon.จากนั้น ผมจะลากคุณ กลับมาที่เลื่อนตอนเที่ยง

sled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
榔头[láng tou, ㄌㄤˊ ㄊㄡ˙, 榔头 / 榔頭] hammer; large hammer; sledgehammer
大材小用[dà cái xiǎo yòng, ㄉㄚˋ ㄘㄞˊ ㄒㄧㄠˇ ㄩㄥˋ, 大材小用] using a talented person in an insignificant position; a sledgehammer to crack a nut
冰橇[bīng qiāo, ㄅㄧㄥ ㄑㄧㄠ, 冰橇] sled; sledge; sleigh
大锤[dà chuí, ㄉㄚˋ ㄔㄨㄟˊ, 大锤 / 大錘] sledge
雪撬[xuě qiào, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄠˋ, 雪撬] sled; sledge; sleigh
雪橇[xuě qiāo, ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄠ, 雪橇] sledge; bobsled

sled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬ぞり;犬橇[いぬぞり, inuzori] (n) dog sled
ボブスレー[, bobusure-] (n) bobsleigh; bobsled; (P)
もしゃもしゃ[, moshamosha] (adj-na,adv,vs) shaggy; scraggly; bushy; disheveled; dishevelled; unkempt; tousled; raggedy
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt
リュージュ[, ryu-ju] (n) sledge (fre
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
木馬[もくば, mokuba] (n) wood sledge
[つち, tsuchi] (n) hammer; mallet; sledge(hammer); gavel
橇;轌[そり, sori] (n) (uk) sleigh; sled; sledge
玄能(ateji);玄翁[げんのう, gennou] (n) sledgehammer

sled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดานถีบ[n.] (kradānthīp) EN: mud sled FR:
รถเลื่อน[n.] (rotleūoen) EN: sled ; sleigh FR: traîneau [m]
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
ค้อนพะเนิน[n. exp.] (khøn phanoē) EN: sledgehammer FR:
ค้อนปอนด์[n. exp.] (khøn pøn ) EN: sledgehammer FR:
แคร่เลื่อนหิมะ[n. exp.] (khraē leūoe) EN: sledge ; sleigh FR: luge [f] ; traîneau [m]
เลื่อน[n.] (leūoen) EN: sledge ; sleigh ; bobsled ; bobsleigh FR: luge [f] ; traîneau [m]
หลง[v.] (long) EN: be misled ; be misguided ; misunderstand ; be mistaken ; lose one's way ; get lost ; go astray ; forget FR: se fourvoyer ; s'égarer
หลงผิด[v. exp.] (long phit) EN: be mistaken ; be misled ; be misguided ; misunderstand FR: se tromper ; faire fausse route ; être dans l'erreur
หลงผิด[adj.] (long phit) EN: mistaken ; misled ; misguided FR:
พะเนิน[n.] (phanoēn) EN: sledge hammer ; large hammer FR:
สำคัญผิด[v.] (samkhan phi) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand FR: se méprendre
เซิง[adj.] (soēng) EN: tousled ; unkempt FR:

sled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babyschlitten {m}baby sled
Schlittenhund {m}husky; sledge dog; sled dog [Am.]
Schlittenhunderennen {n}dog sledding [Am.]
Rodeln {n}sledging; tobogganing
Strubbelkopf {m}shock of tousled hair
Holzhammermethode {f}sledgehammer method

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sled
Back to top