ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stripe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stripe*, -stripe-

stripe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stripe (n.) ริ้ว See also: แถบ, แถบสี Syn. band, layer
stripe (n.) ลายทางยาว See also: ลายทาง, ลายแถบ Syn. line, streak
stripe (n.) แถบยศ See also: บั้งยศ Syn. chevron
stripe (vt.) ทำให้เป็นริ้ว See also: ทำให้เป็นลายทางยาว Syn. streak, striate
stripe (n.) การโบย See also: การตี, การเฆี่ยน Syn. blow, clout
striped (adj.) ซึ่งมีสาย See also: ซึ่งเป็นแถบ Syn. lined, banded, barred
striper (n.) ทหารเรือที่สวมปลอกแขนแสดงตำแหน่ง (คำสแลงทางทหาร)
English-Thai: HOPE Dictionary
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
striped(สไทรพดฺ,สไทร'พิด) adj. เป็นริ้ว,เป็นลายยาว,มีแถบ,เมาเหล้า
English-Thai: Nontri Dictionary
stripe(n) บั้ง,ริ้ว,แถบยศ,ชนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stripe; streakเส้น, ลาย, รอย [มีความหมายเหมือนกับ stria ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แถบยศ (n.) stripe
ลาย (adj.) striped See also: streaked
ช่อน (n.) striped snake-head fish Syn. ปลาช่อน
ตอก (n.) thin bamboo-stripes See also: bamboo strips
แถบแม่เหล็ก (n.) magnetic stripe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So fuck off with your sofa units and Strinne green stripe patterns.โห, พระเจ้า กินเบียร์ไป3เหยือก แล้วยัง พูดไม่ออกอีกเหรอ
Because they're from the other side of the world, Peter, it is so hard to believe that they would have their own stripe of the inconceivable?เพราะพวกเขามาจาก โลกอีกด้านหนึ่งไง ปีเตอร์ มันยากที่จะเชื่อ ที่พวกเขามีวิธีการของตัวเอง จนยากเกินกว่าเราจะเข้าใจได้
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
We don't get down on our knees to the Stars and Stripes here.{\cHFFFFFF}เราไม่ได้รับการลงบนหัวเข่าของเรา กับดาวและลายเส้นที่นี่
I am damn proud of the Stars and Stripes, and they've been pretty good to you.{\cHFFFFFF}ผมประณามความภาคภูมิใจของดาวและลายเส้น, และพวกเขาได้รับสวยดีกับคุณ
Your husband's okay. He's fishing. He just caught some stripers.สามีคุณสบายดี เขาตกปลาอยู่ เขาพอได้มาบ้างเเล้ว
The chief warder, Barker... gave us blue denim uniforms with yellow stripes.หัวหน้าผู้คุม, Barker ... ทำให้เราแต่งกายผ้ายีนส์สีน้ำเงิน มีลายเส้นสีเหลือง
Hey, Morgan, who's the girl with the striped pants? She's got a nice ass.มอร์แกน ยายก้นใหญ่นั่นใครวะ
Candystripe a cancer ward.นี่คุณขายไอ้พวกนี้เหรอ?
Stripes or anything?แบบลายๆ หรือยังไงหละ?
I haven't worn this candy stripers outfit since, like, the tenth grade.ฉันไม่ได้ใส่ชุดลายเส้นสีหวานขนาดนี้ มาตั้งแต่เกรด10แล้ว
And I don't even know if I'm black with white stripes or white with black stripes.แต่ฉันยังไม่รู้เลยว่า ตัวฉันสีดำพาดขาว หรือว่า ขาวพาดดำ

stripe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磁条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, 磁条 / 磁條] magnetic stripe card
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes
[bān, ㄅㄢ, 斒] variegated; striped; marbled
[páng, ㄆㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
[máng, ㄇㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, 斑纹 / 斑紋] stripe; streak
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 有条纹 / 有條紋] striped
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条纹 / 條紋] stripe
[hū, ㄏㄨ, 虍] stripes of tiger
[zhàn, ㄓㄢˋ, 虥] striped wild cat
[biāo, ㄅㄧㄠ, 彪] a tiger-cat; stripes; streaks; veins
花旗国[huā qí guó, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, 花旗国 / 花旗國] USA (land of the stars and stripes)

stripe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei
ペンシルストライプ[, penshirusutoraipu] (n) pencil stripe
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata)
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron)
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis)
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P)
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P)
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis)
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum)
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art)
ブラックスポットホッグフィッシュ[, burakkusupottohoggufisshu] (n) blackspot hogfish (Bodianus opercularis); candystripe hogfish
ヤスジチョウチョウウオ[, yasujichouchouuo] (n) eightband butterflyfish (Chaetodon octofasciatus); eight-striped butterflyfish
ヤスジニセモチノウオ[, yasujinisemochinouo] (n) eightstripe wrasse (Pseudocheilinus octotaenia); eightline wrasse
伊勢鯉[いせごい;イセゴイ, isegoi ; isegoi] (n) (1) (uk) (See 鯔・ぼら・1) striped mullet (Mugil cephalus); (2) (uk) (See 赤目魚・めなだ) redlip mullet (Chelon haematocheilus); (3) (uk) (See 海菴・はいれん) Indo-Pacific tarpon (Megalops cyprinoides)
岩蟹[いわがに;イワガニ, iwagani ; iwagani] (n) (uk) striped shore crab (Pachygrapsus crassipes)
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P)
横筋[よこすじ, yokosuji] (n) transversal; lateral stripes
横筋ジャッカル[よこすじジャッカル, yokosuji jakkaru] (n) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus)
横縞[よこじま, yokojima] (n) lateral stripes
油蟹[あぶらがに;アブラガニ, aburagani ; aburagani] (n) (1) (uk) blue king crab (Paralithodes platypus); (2) (See 岩蟹) striped shore crab (Pachygrapsus crassipes)
真旗魚;真梶木[まかじき;マカジキ, makajiki ; makajiki] (n) (uk) striped marlin (Tetrapturus audax)
稲の螟虫;稲の髄虫[いねのずいむし, inenozuimushi] (n) (obsc) (See 二化螟蛾) striped stem borer larva
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
[せん, sen] (n,n-suf) (1) line; stripe; stria; (2) line (e.g. telephone line); wire; (3) (See X線) ray (e.g. X-ray); beam; (4) line (e.g. of a railroad); track; route; lane; (5) outline; contours; form; (6) level; (7) division; (8) (See いい線) line (of action); position; approach; policy; principle; (9) (See 線が太い,線が細い) impression one leaves; air one gives off; (P)
縞スカンク[しまスカンク;シマスカンク, shima sukanku ; shimasukanku] (n) (uk) striped skunk (Mephitis mephitis)
縞織物[しまおりもの, shimaorimono] (n) woven in stripes
野生犬[やせいいぬ, yaseiinu] (n) (1) wild dog; Asiatic jackal (Canis aureus ssp.); golden jackal; (2) side-striped jackal (carnivore, Canis adustus)
鯔;鮱(oK)[とど, todo] (n) (1) (uk) (See 鯔・ぼら・1) adult striped mullet; (adv) (2) (abbr) (uk) (See とどのつまり) in the end; after all is said and done
鯔のつまり;鯔の詰まり;とどの詰まり[とどのつまり, todonotsumari] (exp,adv) (See 鯔・とど・1) in the end; after all is said and done; at the striped mullet's ultimate maturity (when the striped mullet is fully grown)

stripe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron FR:
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]
ออกลาย[v. exp.] (øk lāi) EN: show one's true colours/colors (Am.) ; show one's stripe FR:
ปลาหลังเขียว[n. exp.] (plā langkhī) EN: deepbody sardinella ; deep body sardinella ; deep bodied sardinella ; herring ; fringlescale sardinella ; gold stripe sardinella FR:
เส้น[n.] (sen = sēn) EN: thread ; string ; rope ; bar ; stripe FR: fil [m] ; bandelette [f]
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; strip ; streak ; bar ; tap ; tag ; band FR: bande [f] ; ruban [m]
แถบคล้ายเครา[n. exp.] (thaēp khlāi) EN: moustachial stripe FR:
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด้วงดอกไม้ขีดเหลือง[n. exp.] (dūang døkmā) EN: Yellow-striped Chafer FR:
ด้วงลาน[n. exp.] (dūang lān) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงงวงมะพร้าว[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงสาคู[n. exp.] (dūang sākhū) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (īhen hū dān) EN: three-striped palm civet FR:
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (īhen nā khā) EN: three-striped palm civet FR:
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
จิ้งเหลนลายอินโดจีน[n. exp.] (jinglēn lāi) EN: Common striped Skink ; Lipinia vittigera FR: Lipinia vittigera
กัดป่า[n. exp.] (katpā) EN: striped croaking gourami FR:
ก้ง[adj.] (kong) EN: striped FR:
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon) EN: Burmese striped squirrel FR:
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon) EN: Cambodian striped squirrel FR:
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi ) EN: Three-striped Ground squirrel FR:
ลาย[adj.] (lāi) EN: striated ; striped ; streaked FR: strié ; tacheté ; zébré ; réticulé ; rayé
ลายเสือ[adj.] (lāi seūa) EN: striped ; spotted FR: tigré
โลมาแถบ[n. exp.] (lōmā thaēp) EN: Striped Dolphin FR:
แมงมุมใยกลมแถบเขียว[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Green Striped Orb-weaver FR:
แมงงอด[n. exp.] (maēng ngøt) EN: Lesser Brown Scorpion ; Striped Scorpion FR:
แมงป่องเล็ก[n. exp.] (maēng pǿng ) EN: Lesser Brown Scorpion ; Striped Scorpion FR:
แมงหวัง[n. exp.] (maēng wang) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
มโนศิลา[n.] (manōsilā) EN: red-vein stone ; red-striped stone ; coloured marble FR:
มัสรู่[n.] (matsarū) EN: striped silk FR:
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: cave dwelling snake ; cave dwelling rat snake ; stripe-tailed racer FR:
งูดินลายขีด [n. exp.] (ngū din lāi) EN: striped blind snake FR:
งูดินลายเส้น[n. exp.] (ngū din lāi) EN: striped blind snake FR:
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer FR:
งูกาบหมากลาย[n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?) FR:
งูกาบหมากเหลือง [n. exp.] (ngū kāpmāk ) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?) FR:
งูลายสาบดอกหญ้า[n. exp.] (ngū lāisāp ) EN: Striped Keelback ; White-striped Keelback ; Yellow–headed Grass Snake FR:
งูงอดหลังลาย [n. exp.] (ngū ngot la) EN: Striped Kukri Snake FR:
งูงอดไทย [n. exp.] (ngū ngot th) EN: Striped Kukri Snake FR:

stripe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Dabbeneammer {f} [ornith.]Stripe-capped Sparrow
Jardineschlüpfer {m} [ornith.]Many-striped
Maidschwalbe {f} [ornith.]Lesser Striped Swallow
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Panamaammer {f} [ornith.]Black-striped Sparrow
Pantherzaunkönig {m} [ornith.]Stripe-backed Wren
Nadelstreifen {m}pin striped
Graukehl-Sumpfhuhn {n} [ornith.]Striped Crake
Streifenkuckuck {m} [ornith.]Striped Cuckoo
Schreieule {f} [ornith.]Striped Owl
Strichelkopfspecht {m} [ornith.]Striped Woodpecker
Streifenbaumsteiger {m} [ornith.]Striped Woodcreeper
Waldspäher {m} [ornith.]Striped Woodhaunter
Streifenbaumspäher {m} [ornith.]Striped Treehunter
Streifenpieper {m} [ornith.]Striped Pipit
Strichelhäherling {m} [ornith.]Striped Laughing Thrush
Goldzügeltimalie {f} [ornith.]Striped Wren Babbler
Gelbbrusttimalie {f} [ornith.]Striped Tit-Babbler
Streifentimalie {f} [ornith.]Striped Tree Babbler
Streifengrasschlüpfer {m} [ornith.]Striped Grass Wren
Strichelhonigfresser {m} [ornith.]Striped Honeyeater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stripe
Back to top