ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shiver

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shiver*, -shiver-

shiver ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shiver (vi.) สั่น See also: สั่นเทิ้ม, สั่นระริก Syn. shake, quake, tremble
shiver (n.) การตัวสั่น See also: อาการสั่น Syn. thrill, trembling, tremor
shiver with (phrv.) สั่นระริกด้วย See also: สั่นด้วย Syn. quake with, quiver with, shake with
English-Thai: HOPE Dictionary
shiver(ชิพ'เวอะ) vi. สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น (ใบเรือ) ปลิวสะบัด,แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,แตกออก,ทำให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ตีแตก n. การสั่น,การสั่นระริก,ตัวสั่น,เศษ,ชิ้นที่แตก,เศษที่แตก, See also: shiverer n. shiveringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
shiver(n) การสั่นเทา,การสั่น,ตัวสั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shiver๑. สั่น (เช่น หนาว)๒. อาการสะท้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเส่า (v.) shiver See also: quiver, tremulous, tremble, quaver, vibrate Syn. สั่นเครือ
ยะเยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เยือก, เย็นยะเยือก
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, shake, quiver
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, quake, quiver, shake, shudder
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, vibrate, shake Syn. ดังลั่น, ดังก้อง Ops. แผ่วเบา
สะท้าน (v.) shiver See also: tremble, vibrate, shake Syn. ดังลั่น, ดังก้อง Ops. แผ่วเบา
สั่นเทา (v.) shiver
หนาวเหน็บ (v.) shiver See also: tremble Syn. เหน็บหนาว Ops. ร้อนอบอ้าว, ร้อน
เย็นยะเยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เยือก
เยือก (v.) shiver See also: shake Syn. เย็นยะเยือก
เหน็บหนาว (v.) shiver See also: tremble Ops. ร้อนอบอ้าว, ร้อน
สั่นเทา (adj.) shivering
เสียงสั่น (n.) shivering sound See also: shaking sound, trembling sound, vibrating sound, quivering sound Syn. เสียงสั่นเครือ
เสียงสั่นเครือ (n.) shivering sound See also: shaking sound, trembling sound, vibrating sound, quivering sound
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ
On a Shiver Scale, I award the Weeping Beach Inn six skulls.และใน ระดับความสยอง ผมให้คะแนนโรงแรม Weeping Beach 6 คะแนน
But on the Shiver Scale...แต่ใน ระดับ ความสยอง
I see you shiver with antici Pation!ฉันเห็นคุณสั่นระริกด้วยความคาด... . ....
I don't even care if you despise me enough to shiver in hatred.ฉันไม่สนใจแม้คุณจะโกรธ เกลียดฉัน
Hide behind rocks and shiver when the knights of the Vale ride by?ได้แต่หลบหลังก้อนหิน ตัวสั่นงันงก เวลาเห็นพวกอัศวินแห่งเวลขี่ม้าผ่านมา
# Ooh, I start to shiver #โ™ช Ooh, I start to shiver โ™ช
Later backbone all cool sound of the wind blowing or rain falling. Will let you shiver with goosebumps.เธžเธงเธเธ›เน‰เธฒเธขเน„เธŸเธซเธฅเนˆเธ™เธฅเธ‡เธกเธฒเธเน‡เธ˜เธฃเธฃเธกเธ”เธฒเธญเธญเธ เนƒเธŠเนˆเน„เธซเธก
The cuff should shiver on the shoe, not break.ขากางเกงควรจะแผ่ลงบนรองเท้า ไม่ใช่พับไว้
♪ sends a shiver through my veins ♪*sends a shiver through my veins*
Shiver me timbers, we're flying!สั่นฉันไม้เรากำลังบิน
When we meet, I can't say anything right... because you give me the shivers.เมื่อเราพบกัน, ผมพูดอะไรไม่ออกเลย... เพราะว่าคุณทำให้ผมสั่นไปหมด.

shiver ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷战[lěng zhàn, ㄌㄥˇ ㄓㄢˋ, 冷战 / 冷戰] Cold War; to shiver (with cold or fear)
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 凛 / 凜] shiver with cold or fear
发抖[fā dǒu, ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 发抖 / 發抖] shiver; shudder; tremble; tremulous
震颤素[zhèn chàn sù, ㄓㄣˋ ㄔㄢˋ ㄙㄨˋ, 震颤素 / 震顫素] tremorine (drug inducing shivering)

shiver ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P)
寒気[さむけ(P);かんき(P), samuke (P); kanki (P)] (n) (1) (さむけ only) chill; the shivers; shivering fit; (2) (usu. かんき) cold; coldness; cold air; (P)
戦き[おののき, ononoki] (n) shudder; shiver; agitation
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
身震い(P);身振い;身ぶるい[みぶるい, miburui] (n,vs) shivering; trembling; shuddering; (P)
震い[ふるい, furui] (n) shaking; ague; trembling; shivering
震え[ふるえ, furue] (n) shivering; trembling
震える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
震える[ふるえる, furueru] Thai: สั่น English: to shiver

shiver ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ng) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver FR:
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver FR:
สั่นเทา[v.] (san thao) EN: shiver FR:
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน ; สะเทื้อน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver FR: secouer ; ébranler
ตัวสั่น[v. exp.] (tūa san) EN: tremble ; shiver ; shake FR: frissonner ; frémir
ยะเยือก[v. exp.] (ya yeūak) EN: shiver FR:
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
กลัวจนขนลุก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: send shivers down one's spine FR:
กระเส่า ; กระเส่า ๆ = กระเส่าๆ[adj.] (krasao ; kr) EN: shivering FR:
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
งันงก[adj.] (ngan-ngok) EN: trembling ; shaking ; quivering ; shivering ; shuddering FR:
สะบัดร้อนสะบัดหนาว[v. exp.] (sabatrønsab) EN: have a slight fever ; have a hot and cold shivers FR:
สั่นระรัว[adj.] (san rarūa) EN: trembling ; shivering FR:
สั่นริก ๆ = สั่นริกๆ[X] (san rik-rik) EN: vibrating ; shaking ; beating fast ; shivering ; trembling FR:
สั่นเทา[adj.] (san thao) EN: shivering FR:

shiver ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Splitter {m}shiver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shiver
Back to top