ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

straight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *straight*, -straight-

straight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
straight (adj.) ตรง See also: ไม่โค้ง, ไม่เบี้ยว Syn. direct, level, right
straight (adj.) ถูกต้อง See also: แม่นยำ Syn. accurate, correct
straight (adj.) ตรงไปตรงมา See also: ซื่อตรง, เปิดเผย Syn. candid, truthful
straight (adj.) ต่อเนื่อง See also: ไม่ขาดตอน Syn. consecutive, continuous
straight (adj.) ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม) See also: ไม่ผสม Syn. pure, undiluted, unmixed
straight (adj.) เรียบร้อย See also: มีระเบียบ Syn. neat, orderly, tidy
straight (adj.) สม่ำเสมอ See also: คงเส้นคงวา Syn. consistent
straight (adv.) โดยตรง See also: เป็นแนวตรง Syn. directly
straight (adv.) ทันทีทันใด See also: โดยฉับพลัน Syn. immediately, at once
straight (adv.) ซื่อสัตย์ See also: ตรงไปตรงมา Syn. candidly, honestly, truthfully
straight away (idm.) ทันทีทันใด See also: เดี๋ยวนี้, ทันที
straight face (n.) ใบหน้าเฉยเมย
straight from the shoulder (idm.) อย่างเปิดเผย See also: อย่างจริงใจ
straight line (n.) เส้นตรง Syn. right line
straight man (n.) ตัวตลก
straight through (prep.) ผ่านไป See also: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด
straight-arm (vt.) ยื่นแขนสกัดศัตรู
straight-lined (vt.) เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
straight-up (sl.) ด้วยความสัตย์จริง
straightaway (adv.) ทันที See also: โดยฉับพลัน Syn. at once, immediately
straightaway (n.) ทางตรง Syn. beeline
straightaway (adj.) เป็นทางตรง Syn. direct
straighten (vt.) ทำให้ตรง Syn. align, rectify, set right
straighten (vi.) กลายเป็นตรง
straighten out (phrv.) ทำให้ตรงขึ้น See also: ยืดให้ตรง
straighten out (phrv.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้เข้าใจมากขึ้น Syn. sort out
straighten out (phrv.) ทำให้ประพฤติถูกต้อง Syn. sort out
straighten up (phrv.) ยืดตัวขึ้น
straightforward (adj.) ตรงไปตรงมา See also: เปิดเผย, ซื่อตรง Syn. frank, honest, truthful
straightforward (adj.) ง่ายๆ See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน Syn. easy, simple, uncomplicated
straightforward (adj.) โดยตรง Syn. direct, forthright
straightforward (adv.) ตรงไปข้างหน้า See also: ตรงไปเรื่อยๆ Syn. directly
straightforwardly (adv.) ตรงไปข้างหน้า See also: ตรงไปเรื่อยๆ Syn. directly
straightforwardly (adv.) ตรงไปตรงมา See also: ไม่อ้อมค้อม Syn. frankly, honestly, truthfully
straightforwardness (n.) ความเถรตรง See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม Syn. forthrightness, outspokenness Ops. deviousness, indirectness
straightly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างโผงผาง Syn. frankly, outspokenly
straightway (adv.) ทันที See also: โดยฉับพลัน Syn. at once, immediately
straightway (adv.) โดยเส้นทางตรง Syn. by direct route
English-Thai: HOPE Dictionary
straight(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแน่ว,ต่อเนื่องกัน,ตรงไปตรงมา,ซื่อตรง,สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีระเบียบ,เรียบร้อย, (เหล้า) ไม่เจือปน,ปกติ,ชอบด้วยกฎหมาย,ดื่มดวด, (ไพ่) เรียงแต้ม,ทันที,ฉับพลัน, -Phr. (straightly off ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง)
straight-arm(สเทรท'อาร์ม) vt. ยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม. n. การยื่นแขนสกัดฝ่ายตรงข้าม
straightaway(สเทรท'อเวย์) adj. โดยตรง,เป็นแนวตรง. n. ทางตรง,แนวตรง. adv. ทันที,ฉับพลัน, Syn. directly,immediately
straighten(สเทรท'เทิน) vt.,vi. ทำให้ตรง,กลายเป็นตรง,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดี,กลายเป็นดี. -straightener n.
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid
straightway(สเทรท'เวย์) adv. โดยตรง,ทันที,ฉับพลัน, Syn. straightaway
English-Thai: Nontri Dictionary
straight(adj) ซื่อตรง,ตรง,เป็นระเบียบ,ปกติ,สม่ำเสมอ,ต่อเนื่องกัน
straighten(vt) ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้ตรง,ทำให้เรียบร้อย
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
straightway(adj) ทันที,ฉับพลัน,โดยตรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
straight angle; flat angleมุมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
straight lineเส้นตรง [มีความหมายเหมือนกับ line ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
straight angleมุมตรง, มุมที่มีขนาด 180 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
straight lineเส้นตรง, เซตของจุด (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการ y = a + bx เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงใด ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทื่อ (v.) go straight in See also: dash (in), rush (in) Syn. รี่เข้าใส่, ปรี่เข้าใส่
ปรี่เข้าใส่ (v.) go straight in See also: dash (in), rush (in) Syn. รี่เข้าใส่
รี่ (v.) go straight in See also: make straight for, rush, approach directly in, dash directly in Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รี่ (adv.) make straight for See also: move in a straight line Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รี่ (adv.) make straight for See also: move in a straight line, unhesitantly, unhesitatingly Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
รี่ (adv.) make straight for See also: move in a straight line, unhesitantly, unhesitatingly Syn. ปรี่ Ops. รีรอ
หน้าตาย (v.) keep a straight face See also: have a straight face Syn. หน้าเฉย Ops. หน้าเป็น
หน้าเฉย (v.) keep a straight face See also: have a straight face Ops. หน้าเป็น
เร่ (v.) go straight in
ตรง (adj.) straight Ops. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง
ตัวตรง (adv.) straight See also: upright, vertically Syn. แนวตรง
ยาวเหยียด (adv.) straight See also: directly, in a straight line Syn. ยาว
เถรตรง (adv.) straight See also: honestly, straightforwardly, candidly Syn. ซื่อ, ตรงไปตรงมา
แน่ว (adv.) straight See also: directly, unswervingly Syn. ตรงดิ่ง
มุมตรง (n.) straight angle See also: angle of 180 part of circle
หน้าตรง (adj.) straight face
เส้นตรง (n.) straight line Syn. ทางตรง
แนวตรง (n.) straight line
ตะพาย (n.) straight-lines from the nose of a partridge Syn. ลายทางข้างจมูกนกกระทา
ลายทางข้างจมูกนกกระทา (n.) straight-lines from the nose of a partridge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
We'd better do that straight awayพวกเราควรจะทำสิ่งนั้นโดยทันที
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
We're supposed to go straight home after schoolหลังเลิกเรียนเราควรจะตรงกลับบ้านเลย
I am very impatient, so I'll come straight to the pointฉันเป็นคนใจร้อน ดังนั้นฉันจะเข้าสู่ประเด็นเลยนะ
My hair is actually curly so I have to straighten itจริงๆ แล้วผมของฉันหยักศก ฉันก็เลยยืดมันให้ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Yes, of course. I'll phone her at once and we'll get straight down to Manderley.ครับ ผมจะโทรหาหล่อนทันที เเล้วจากนั้นจะตรงไปที่เเมนเดอเลย์เลย
It's all right. I left the office at 8.30 and went straight home and to bed.มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องทั้งหมด ผมออกจากสำนักงานที่ 8.30 และเดินตรงไปที่บ้านและไปที่เตียง
You're leading your people straight to the slaughterhouse!{\cHFFFFFF}คุณกำลังนำคนของคุณ ตรงไปยังโรงฆ่าสัตว์!
Instead of the road moving east here to Ping Mei, it should strike straight north... all the way to the Sarkhanese border.{\cHFFFFFF}แทนการย้ายถนน ทางทิศตะวันออกที่นี่เพื่อปิงเหม่ย {\cHFFFFFF}มันควรจะนัดหยุดงาน ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ... {\cHFFFFFF}ทุกทาง ไปยังชายแดน Sarkhanese
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ
He's coming straight for us. Don't screw it up now.มันพุ่งมาหาเราเเล้ว อย่าทําพลาดล่ะ
I've been driving for three straight hours.ฉันการขับรถเป็นเวลาสามชั่วโมง ตรง

straight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
偏转[piān zhuǎn, ㄆㄧㄢ ㄓㄨㄢˇ, 偏转 / 偏轉] deflection (physics); deviation (away from a straight line)
照直[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, 照直] directly; straight; straight ahead; straightforward
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
几何线[jǐ hé xiàn, ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 几何线 / 幾何線] geometric straight line
木讷老人[mù nè lǎo rén, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, 木讷老人 / 木訥老人] ungraduated ruler; straight edge
界尺[jiè chǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄔˇ, 界尺] ungraduated ruler; straight edge
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
一直往前[yī zhí wǎng qián, ㄧ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, 一直往前] straight ahead
笔直[bǐ zhí, ㄅㄧˇ ㄓˊ, 笔直 / 筆直] perfectly straight; straight as a ramrod; bolt upright
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
青云直上[qīng yún zhí shàng, ㄑㄧㄥ ㄩㄣˊ ㄓˊ ㄕㄤˋ, 青云直上 / 青雲直上] rising straight up in a clear sky (成语 saw); rapid promotion to a high post; meteoric career
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 挺] straight and stiff; rather (good); quite; very; classifier for guns or machinery
直尺[zhí chǐ, ㄓˊ ㄔˇ, 直尺] straight ruler
直线[zhí xiàn, ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 直线 / 直線] straight line
笔挺[bǐ tǐng, ㄅㄧˇ ㄊㄧㄥˇ, 笔挺 / 筆挺] (standing) very straight; straight as a ramrod; bolt upright; well-ironed; trim
[tǐng, ㄊㄧㄥˇ, 脡] brisket meat; straight
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive
立刻[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, 立刻] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, 三旬九食] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights
爽爽快快[shuǎng shuang kuài kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄕㄨㄤ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞ˙, 爽爽快快] in short order; straightforward
[qíng, ㄑㄧㄥˊ, 檠] instrument for straightening bows
光明磊落[guāng míng lěi luò, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, 光明磊落] open and candid (成语 saw); straightforward and upright
拙直[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, 拙直] plain straightforward
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, 爽快] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward
憨厚[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ, 憨厚] simple and honest; straightforward; Humboldt
一径[yī jìng, ㄧ ㄐㄧㄥˋ, 一径 / 一徑] straight; straighaway
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 俓] straight; pass
弄直[nòng zhí, ㄋㄨㄥˋ ㄓˊ, 弄直] straighten
爽直[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, 爽直] straightforward
[zhí, ㄓˊ, 直] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright
直情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, 直情径行 / 直情徑行] straightforward and honest in one's actions (成语 saw)
直截[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, 直截] straightforward
直捷[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, 直捷] straightforward
直爽[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, 直爽] straightforward; outspoken

straight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business
しゃっきり[, shakkiri] (adv) (See しゃきっと,すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk
ストレート[, sutore-to] (adj-na,n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P)
ストレートパーマ[, sutore-topa-ma] (n) straight permanent wave (wasei
ストレートフラッシュ[, sutore-tofurasshu] (n) straight flush
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down
パッツン前髪[パッツンまえがみ, pattsun maegami] (n) hairstyle with the bangs cut completely straight
ローヤルストレートフラッシュ[, ro-yarusutore-tofurasshu] (n) royal straight flush
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) straight line; beeline
一本道[いっぽんみち, ipponmichi] (n) direct unforked road; straight path
一条[いちじょう, ichijou] (n) (1) one long straight object; streak; beam; ray (of light); wisp (of smoke); (2) one item (in an itemized form); one clause; one passage (in a book); (3) one matter (affair, event, case, incident); (4) the same logic; the same reason; (P)
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
一直線[いっちょくせん, icchokusen] (n) straight line; (P)
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means
勝ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp,v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument)
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
棒球[ぼうだま, boudama] (n) powerless straight ball (baseball)
棒線[ぼうせん, bousen] (n) straight line
正極性[せいきょくせい, seikyokusei] (n) positive polarity; straight polarity
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight
琵琶笛;口琴[びやぼん, biyabon] (n) Edo-period mouth harp (with a hairpin-like frame and a long straight tongue)
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
直滑降[ちょっかっこう, chokkakkou] (n) schuss; straight descent
直留[ちょくりゅう, chokuryuu] (adj-f) directly distilled; straight
直線[ちょくせん, chokusen] (n,adj-no) straight line; (P)
直線距離[ちょくせんきょり, chokusenkyori] (n) distance in a straight line
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P)
真向かい;真向い(io)[まむかい, mamukai] (n) face to face; facing; straight ahead; just in front of; directly opposite
真向き[まむき, mamuki] (adj-na,n) earnest; singlehanded; face to face; straight ahead; just in front of
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing)
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
矯める[ためる, tameru] Thai: ดัดให้ตรง English: to straighten

straight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทัด[n.] (banthat) EN: line of writing ; straight line ; line FR: ligne d'écriture [f] ; ligne droite [f] ; ligne [f]
ฉิ่ง[adj.] (ching) EN: crooked ; not straight FR: tordu
ดำรง[adj.] (damrong) EN: lasting ; straight ; upright FR:
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down FR: chuter
ดิ่ง[adv.] (ding) EN: perpendicularly ; vertically ; straight FR: perpendiculairement ; verticalement
ดิ่งไป[v. exp.] (ding pai) EN: go straight FR:
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong ) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on FR: aller tout droit ; marcher tout droit
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
ความชันของเส้นตรง[n. exp.] (khwām chan ) EN: gradient of a straight line ; slope of a line FR:
เขว[adj.] (khwē) EN: aslant ; slanting ; not straight FR: de travers ; de guingois
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ลุ่น[adj.] (lun-lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
ไม่หัวเราะ[v. exp.] (mai hūarǿ) EN: keep a straight face FR:
มีดโกน[n.] (mītkōn) EN: razor ; straight razor FR: rasoir à lame [m] ; rasoir [m] ; rasoir mécanique [m]
มั่วนิ่ม[X] (mūa nim) EN: with a straight face FR:
มุมตรง[n. exp.] (mum trong) EN: straight angle ; flat angle FR: angle plat [m]
หน้าเฉย[v.] (nāchoēi) EN: keep a straight face FR: rester impassible
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical FR: direct
แนวเดียวกัน[v. exp.] (naēo dīokan) EN: be straight FR:
แนวตรง[adv.] (naēo trong) EN: straight FR:
หน้าตาเฉย[adv.] (nātāchoēi) EN: cooly and calmly ; without batting an eyelash ; cool as a cucumber ; without hesitation ; with a straight face FR:
หน้าตาย[n.] (nātāi) EN: straight face ; indifferent look FR: visage impassible [m]
หน้าตรง[X] (nā trong) EN: straight face FR:
เผง[adj.] (phēng) EN: direct ; straight FR:
ผีเสื้อเลอะเทอะลายตรง[n. exp.] (phīseūa loe) EN: Straight treebrown FR:
ผีเสื้อหนอนพุทราแถบตรง[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Straight Pierrot FR:
ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายตรง[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: Straight Plum Judy FR:
เร่[v.] (rē) EN: go to meet ; go straight in FR:
รี่[v.] (rī) EN: rush in ; make straight for ; move in a straight line FR: fondre sur ; se précipiter
เส้นตรง[n.] (sentrong) EN: straight line ; line FR: ligne droite [f] ; droite [f] ; ligne [f]
ซ้อมความเข้าใจ[v. exp.] (søm khwām k) EN: understand ; reach an understanding ; get straight FR:
ตะบึง[adv.] (tabeung) EN: without stopping ; to the exclusion of everything else ; right ; straight away ; straight FR: continuellement
ทำให้มีความชัดเจน[v. exp.] (thamhai mī ) EN: put things straight FR:
ทำหน้าขรึม[v. exp.] (tham nā khr) EN: keep a straight face FR:
ทางตรง[n. exp.] (thāng trong) EN: direct route ; straight route FR:
ถนนตรง[n. exp.] (thanon tron) EN: straight road FR: route rectiligne [f] ; ligne droite [f]
เถรตรง[adj.] (thēntrong) EN: straight ; honest FR:
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: accurate ; correct ; exact ; certain ; straight ; true FR: précis ; exact
ถอดออกมาจาก[adv.] (thøt øk mā ) EN: straight out of FR: tout droit issu de
ตีบรรทัด[v. exp.] (tī banthat) EN: rule a straight line FR:

straight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnurgerade {adj}dead straight
Stecker {m} | freier Steckermale plug | straight plug
Rohrleitung {f} | gerade Rohrleitungpiping | straight piping
direkt; unmittelbar {adj} | direkter | am direktesten | direkt aus der Quellestraight | straighter | straightest | straight from the horse's mouth [fig.]
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question
Pfeilstrecker {m}arrow straightener
gradlinig; geradlinig {adj}straight-line
Geradschnabel-Honigfresser {m} [ornith.]Lowland Straight-billed Honeyeater
entzerrt {adj}straighten out
Durchgangskühlwasserregler {m} [techn.]straight cooling water radiator
Durchgangsventil {n} [techn.]straight way valve
Gerade {f} [math.]straight line
Geradstück {n}straight section
Richtscheit {n} [constr.]straight edge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า straight
Back to top