ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spill*, -spill-

spill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spill (vi.) หก See also: ล้น Syn. overflow, pour
spill (vt.) ทำให้หก See also: ทำหก, ทำล้น Syn. overflow, pour
spill (vi.) ทะลัก See also: ล้นออกมา, ล้น
spill (n.) การหกคะเมน Syn. fall, tumble
spill (n.) สิ่งที่หกล้น Syn. overflow
spill (n.) เศษไม้หรือกระดาษสำหรับจุดไฟ Syn. lighter
spill out (phrv.) ทำให้ล้นออก See also: ทำให้หกจาก
spill out (phrv.) เล่าเรื่อง See also: เล่า
spill over (phrv.) ล้น See also: ท่วม Syn. stop over
spillage (n.) การทำหก See also: การล้นทะลัก Syn. spilth, spillover
spillage (n.) ปริมาณที่หก See also: ปริมาณที่ล้นออกมา
spillover (n.) การล้น See also: การทะลัก Syn. overflow
spillway (n.) ทางน้ำล้น Syn. watercourse
English-Thai: HOPE Dictionary
spill(สพิล) {spilt/spilled,spilling,spills} vi.,vt. (ทำให้) หก,ล้น,ทะลัก,หกคะเมน,กระเด็น,กระจาย n. สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) . -Phr. (spill the beans เปิดเผยความลับ), See also: spiller n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย) ,สิ่งที่หก (ล้น,ทะลัก,กระเด็น,กระจาย)
English-Thai: Nontri Dictionary
spill(vi) ล้น,หก,ทะลัก,กระเด็น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spillwayspillway, อาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระฉอก (v.) spill See also: splash out, spatter, sprinkle Syn. กระฉอกกระแฉก, หก
กระฉอกกระแฉก (v.) spill See also: splash out, spatter, sprinkle Syn. หก
หก (v.) spill See also: fall, splatter Syn. ตก, กระฉอก
กระจายข่าว (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
กระโตกกระตาก (v.) spill the beans See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว, กระจายข่าว Ops. ปิดปากเงียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kintner boy spill out all over the dock.ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี่ เเล้วดูปลานั่นถูกผ่า... เเล้วก็เห็นเจ้าหนูคินท์เนอร์ ร่วงตุ้บลงมาบนท่าเรือนี่
Always running around, letting my son's seeds spill out.ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ของลูกชายฉัน หลุดออกมาหมด
Jennifer, give the soup to Mommy. I'm afraid you'll spill it.เจนนิเฟอร์เอาซุปให้แม่เถอะ เดี๋ยวเราจะทำมันหกซะก่อน
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง
As she goes down by the head... the water will spill over the tops of the bulkheads at E deck... from one to the next, back and back.ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง
Because I haven't. Lester, you're going to spill beer on the couch.ผมยังไม่ลืมนะ เลสเตอร์ คุณจะทำเบียร์หกใส่โซฟา
If a dead man cooks for the customers, they'll be so surprised they might spill their noodles.ถ้าคนตายเป็นคนทำกับข้าวล่ะก็ พวกลูกค้าต้องตกใจแน่ๆเลย พวกเค้าคงทำก๋วยเตี๋ยวหก
And a tide of anger and retribution will spill out into the night.และช่วงเวลาแห่งการโกรธแค้นและการตามล่าจะเกิดขึ้นในคืนนั้น
Come on, spill it out!เอาเลยสิ ตะโกนออกมาให้สุดเสียงเลย
Do I deliberately bump into a girl spill coffee on her...คุณคิดว่าผมจะตั้งใจชนหญิง เเล้วทำกาแฟหกใส่เหรอ...
Exxon pled guilty in connection to federal criminal charges with the Valdez spill and paid $125 million in criminal fines.เอ็กซอนมีความผิดในคดีอาญาระดับชาติ กรณีทำน้ำมันรั่วไหลที่เมืองวาลเดซและต้องจ่ายค่าปรับ 125 ล้านเหรียญ
When one's heart is overfilled with joy, some may spill from the eyes.เมื่อหัวใจดวงหนึ่ง เปี่ยมล้นด้วยความสุขสรร อาจทำให้หยดน้ำในตาหลั่งได้

spill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泼掉[pō diào, ㄆㄛ ㄉㄧㄠˋ, 泼掉 / 潑掉] spill
[pō, ㄆㄛ, 泼 / 潑] splash; to spill

spill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting)
原油流出[げんゆりゅうしゅつ, genyuryuushutsu] (n) (crude) oil spill
溢流[いつりゅう, itsuryuu] (n,vs) overflow; spill
零れ落ちる;こぼれ落ちる[こぼれおちる, koboreochiru] (v1,vi) to spill over and fall; to scatter (petals, leaves, etc.)
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
スピルオーバー[, supiruo-ba-] (n) spillover
余水吐[よすいはき, yosuihaki] (n) spillway
余水路[よすいろ, yosuiro] (n) spillway
垂らす[たらす, tarasu] (v5s,vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P)
波及効果[はきゅうこうか, hakyuukouka] (n) ripple effect; spillover effect; propagation effect
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk
転落(P);顛落[てんらく, tenraku] (n,vs) fall; degradation; slump; spill; (P)
零れ;溢れ[こぼれ, kobore] (n) (1) spilling; spill; (2) (See 御零れ) leavings; leftovers
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)

spill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หก[v.] (hok) EN: spill ; fall ; splatter FR: se renverser ; se répandre
คับ[v.] (khap) EN: overflow ; exceed a limit ; spill over ; overcrowd FR:
กินเลอะเทอะ[v. exp.] (kin loethoe) EN: spill food on one's clothes FR: renverser de la nourriture sur ses vêtements
กระฉอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter ; slosh FR: renverser
กระชอก[v.] (krachøk) EN: spill ; splash ; spatter ; slosh FR: renverser
กระฉอกกระแฉก[v.] (krachøkkrac) EN: spill ; splash out FR:
กระจายข่าว[v. exp.] (krajāi khāo) EN: spread news ; spill the beans ; broadcast FR: répandre la nouvelle ; diffuser l'information
กระโตกกระตาก[v.] (kratōkkratā) EN: jump the gun ; spill the beans FR:
ล้น[v.] (lon) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill FR: déborder ; inonder ; submerger
ปากสว่าง[v.] (pāksawāng) EN: blab ; be a blabbermouth ; spill the beans ; talk too much FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
ราด[v.] (rāt) EN: pour ; spill ; top ; sprinkle ; dress FR: verser ; répandre
สาด[v.] (sāt) EN: throw water ; splash water ; spill ; sprinkle FR: éclabousser ; asperger
ทำหก[v. exp.] (tham hok) EN: spill FR: renverser ; répandre
เท[v.] (thē) EN: pour out ; spill out FR: verser ; déverser
เทกระจาด[v.] (thēkrajāt) EN: overturn ; spill out all the contents of FR:
ตกหล่น[v.] (toklon) EN: be missing ; be overlooked ; spill out on/over ; fall out FR:
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chai jāi ng) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away FR: gaspiller l'argent
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke ; bawl FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) EN: FR: gaspiller
ผู้ผลาญทรัพย์[n. exp.] (phū phlān s) EN: FR: gaspilleur [m] ; gaspilleuse [f]
เปลือง[v.] (pleūang) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[v. exp.] (pleūang ngo) EN: waste money ; squander money ; dissipate money FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent
เปลืองเวลา[v. exp.] (pleūang wēl) EN: waste time ; take much time ; lose time FR: demander du temps ; gaspiller le temps ; perdre du temps
สปิลเวย์[n.] (sapinwē) EN: spillway FR: déversoir [m]
เสีย[v.] (sīa) EN: waste ; use up FR: gaspiller
เสียของ[v. exp.] (sīa khøng) EN: waste ; spoil FR: gaspiller
เสียเงิน[v. exp.] (sīa ngoen) EN: waste money ; lose one's money FR: gaspiller son argent
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย[v. exp.] (sinpleūang ) EN: waste money FR: gaspiller de l'argent
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time FR: perdre du temps ; gaspiller son temps
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander FR: gaspiller
ถลุง[v.] (thalung) EN: squander ; waste ; use up ; lavish ; spend FR: gaspiller ; dilapider

spill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bevölkerungsüberschuss {m}overspill [Br.]
Trabantenstadt {f}overspill town
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume
Spillage {f}; verschüttete Mengespillage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spill
Back to top