ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

survivor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *survivor*, -survivor-

survivor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
survivor (n.) ผู้ที่อยู่รอด See also: ผู้รอดชีวิต, ผู้ที่เหลืออยู่ Syn. relict, escaper, posterity, existent
survivorship (n.) ความเป็นผู้รอดชีวิต See also: การมีชีวิตเหลืออยู่, การรอดชีวิต
survivorship (n.) กรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินร่วมของผู้รอดชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
survivor(เซอไว'เวอะ) n. อยู่รอด,ผู้รอดตาย,ผู้ที่เหลืออยู่,สิ่งที่เหลืออยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
survivorผู้รอดชีพ, ผู้ทรงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survivorship annuityเงินรายปีสำหรับผู้มีชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้มีชีวิตรอด (n.) survivor Syn. ผู้รอดตาย Ops. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต
ผู้รอดชีวิต (n.) survivor Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย Ops. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต
ผู้รอดตาย (n.) survivor Syn. ผู้มีชีวิตรอด Ops. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต
เดนตาย (n.) survivor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One, because it seems in a few minutes... that you will officially be the only survivor of this train wreck.อีกไม่กี่นาทีข้างหน้า คุณจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวในอุบัติเหตุนี้
To meet the only living survivor of Totenkopf's experiments.ไปพบคนคนเดียวที่รอดชีวิต จากการทดลองของโทเทนค๊อฟท์
A survivor who keeps clinging to this worldฉันคงไม่อาจวางเฉยกับเรื่องนี้ได้อีกต่อไป
The sole survivor of the family... ... 23-year-old Ronald "Butch" Defeo Jr... ... is said to have discovered the bodies.มีสมาชิกคนเดียวที่รอดชีวิต... โรนอล เดฟิโอ จูเนียร์ วัย 23 ปี... คือผู้พบศพทั้งหมดนั้น
This lucky survivor is a male who is in his 20's.ผู้รอดชีวิตที่โชคดีคนนั้น เป็นผู้ชาย อายุประมาณ 20 กว่าๆ
The male survivor who was rescued not long ago was found to be surrounded with smashed bimbap.ชายผู้รอดชีวิตที่ได้รับการช่วยเหลือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา ถูกพบอยู่ท่ามกลางกองคิมบับที่กระจายเกลื่อน
Are you really a survivor from the incident at the department store?คุณคือคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ห้างถล่มใช่ไหม?
I am a survivor living in New York City.ผมเป็ยผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ซิตี้
My name is Robert Neville, I am a survivor living in New York City.ผมชื่อ ดร.เบิร์ต เนวิล ผมเป็นผู้รอดชีวิตที่อาศัยอยู่ใน นิวยอร์ก ซิตี้
And the last known survivor stalks his prey in the night and he's watchin' us all with the eye of the tiger# #And the last known survivor# stalks his prey in the night. #
But fire that big, There's always survivor stories.แต่ไฟไหม้ใหญ่ครั้งไหนๆ ก็มักจะมีเรื่องเล่าจากผู้รอดชีวิตเสมอ
You know,there's only one titanic survivor left, Millvina dean.รู้ใช่มั้ย, เหลือผู้รอดชีวิตจากไททานิคอีกคนเดียว, มิลวีน่า ดีน

survivor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸存[xìng cún, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, 幸存] survivor (of a disaster)
幸存者[xìng cún zhě, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˇ, 幸存者] survivor
生还者[shēng huán zhě, ㄕㄥ ㄏㄨㄢˊ ㄓㄜˇ, 生还者 / 生還者] survivor

survivor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
残存者[ざんそんしゃ;ざんぞんしゃ, zansonsha ; zanzonsha] (n) survivor; holdover
遺族年金[いぞくねんきん, izokunenkin] (n) survivor's pension or annuity
遺族扶助[いぞくふじょ, izokufujo] (n) survivor's benefit
遺族給付[いぞくきゅうふ, izokukyuufu] (n) survivor's benefit

survivor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดนตาย[n.] (dēntāi) EN: survivor FR: survivant [m]
ผู้รอดชีวิต[n. exp.] (phūrøtchīwi) EN: survivor FR: survivant [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า survivor
Back to top