ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strut*, -strut-

strut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strut (vi.) เดินวางท่า See also: เดินวางมาด, เดินทำท่าทำทาง Syn. peacock, swagger
strut (vt.) ค้ำด้วยแผ่นไม้ See also: ยัน, หนุน Syn. brace, prop
strut (n.) ไม้ค้ำ See also: เสาค้ำ, ไม้ยัน Syn. beam, brace, prop
strut (n.) การเดินวางท่า See also: การเดินวางมาด, การเดินทำท่าทำทาง Syn. gait, swagger
strut about (phrv.) เดินวางมาด See also: เดินเชิด Syn. strut around
strut around (phrv.) เดินวางมาด See also: เดินเชิด Syn. strut about
English-Thai: HOPE Dictionary
strut(สทรัท) vi. เดินวางมาด vt. ค้ำ,ยัน,หนุน. n. การเดินวางมาด ,ไม้ค้ำ,ไม้เท้าแขน,ไม้ยัน,เสาค้ำ.
strut beamคานรับ
English-Thai: Nontri Dictionary
strut(n) ไม้ค้ำ,ที่รับรอง,ไม้เท้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strutท่อนยึดปีกนกล่าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป๋อ (v.) strut See also: be swaggering, walk proudly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย
You think you can just strut back in here like nothing's ever happened?เธอคิดว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้เหมือนไม่มีอาไรเกิดขึ้นหรอ
If it's tradition, I want to do it. Strut my stuff. Earn my mane.ถ้าเป็นประเพณี ผมก็อยากจะทำ พิสูจน์ตัวเอง สร้างชื่อเสียง
I want every boy at school to do a double take when you strut past.ฉันอยากให้หนุ่มๆทุกคน เหลียวมองเวลาเธอเดินผ่าน
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation
Please, Sheldon, I'm a young, virile visitor from a foreign land and I need to strut my stuff.ได้โปรดเถอะ เชลด้อน ฉันยังหนุ่มนะ หนุ่มแข็งแรงสมชายจากต่างแดน และฉันต้องการอวดของๆของฉัน
They strut around like roosters down here.พวกเขาเดินวางท่า เป็นไก่ตัวผู้กันเต็มไปหมด
This is all about the road to recovery strut out with harmless little kiddy poolนี่คือวิธีบำบัดนา เริ่มจากบ่อเด็ก ไม่มีอันตรายหรอก
♪ And you can strut around with that sexy tank of oxygen ♪#และเดินกร่างไปทั่วกับถังออกซิเจนสุกเซ็กซี่นั่น#
He'd strut around, all arms and elbows, puffed up and cocksure.เขาเดินวางมาด เบ่งแขน กางศอก มั่นใจมาก
Guess who I watched strut right through the front door.เดาซิว่าฉันเห็นใครเดินผ่านประตูหน้าบ้านเข้ามา
Strut my stuff My stuffis so shinyเล่นกับแสงตกแต่งประดับวับวาว

strut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, 驼鸡 / 駝雞] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc
大摇大摆[dà yáo dà bǎi, ㄉㄚˋ ㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄅㄞˇ, 大摇大摆 / 大搖大擺] to strut; swaggering

strut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反り身[そりみ, sorimi] (n) strutting; sticking out the chest
反身[はんしん, hanshin] (n) bending backward; strutting
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle
突っ張り(P);突張り[つっぱり, tsuppari] (n) (1) prop; strut; support; bar; (2) becoming taut; bracing; (3) thrust (sumo); slapping attacks; (4) (juvenile) delinquent; punk; (P)
草蘇鉄[くさそてつ;クサソテツ, kusasotetsu ; kusasotetsu] (n) (uk) Ostrich fern; Matteuccia struthiopteris
闊歩;濶歩[かっぽ, kappo] (n,vs) striding; swaggering; strutting

strut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินส่ายอาด ๆ = เดินส่ายอาดๆ[v. exp.] (doēn sāi āt) EN: strut FR:
กร่าง[v.] (krāng) EN: swagger ; strut ; swank FR:
ไม้เท้า[n.] (māithāo) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut FR: canne [f] ; bâton [m]
นวยนาด[v.] (nūaynāt) EN: stroll ; strut ; swagger FR:
ส่ายอาด ๆ = ส่ายอาดๆ[v. exp.] (sāi āt-āt) EN: strut FR:
เสาค้ำ[n. exp.] (sao kham) EN: strut ; truss ; purlin FR:
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; display ; parade ; strut ; flaunt ; boast FR: exhiber ; étaler ; faire montre de ; se pavaner
เยื้องย่าง[v.] (yeūangyāng) EN: sail ; strut ; swagger ; walk slowly with an air ; walk in a stylish manner ; walk as if sailing FR:
กรีดกราย[adj.] (krītkrāi) EN: struting ; swaggering ; giving oneself airs and graces ; walking with grace ; walking elegantly FR:
กรุ้งกริ่ง[adj.] (krungkring) EN: swaggering ; strutting FR:
เรย์ลี[n. prop.] (Rēlī) EN: Rayleigh ; John William Strutt (Lord Rayleigh) FR: Rayleigh

strut ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achsstrebe {f} [techn.]axial strut
Befestigungsstrebe {f}fastening strut
Federbein {n} [auto]strut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strut
Back to top