ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scatter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scatter*, -scatter-

scatter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scatter (vt.) ทำให้กระจาย See also: โปรย, โรย, หว่าน Syn. diverge, disperse Ops. assemble, collect, gather
scatter (vt.) ทำให้แยกย้ายกันไป
scatter (vi.) กระจาย See also: แผ่, ขยาย, แตกแยก, แพร่, ระบาด
scatter (vt.) ทำให้แสงหรือรังสีหักเห
scatter (n.) การทำให้กระจาย See also: การโปรย, การหว่าน
scatter about (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot around
scatter about (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot about
scatter the seed (vt.) หว่านเมล็ด See also: เพาะเมล็ด, โปรยเมล็ด, ปลูกด้วยเมล็ด, เพาะพันธุ์ Syn. sow
scatterbrain (n.) คนประมาท See also: คนขี้หลงขี้ลืม, คนไม่มีสมาธิ, คนเลินเล่อ Syn. bungler
scatterbrained (adj.) ไม่รอบคอบ See also: เลินเล่อ, ประมาท, มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น Syn. emptyheaded, giddy, silly, stupid
scattered (adj.) กระจัดกระจาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด Syn. strewed
scattering (adj.) กระจัดกระจาย See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย Syn. uneven
scattering (n.) การกระจัดกระจาย See also: การแตกกระเจิง, การแพร่กระจาย Syn. distribution, radiation
scatteringly (adv.) อย่างเกลื่อนกลาด See also: อย่างกระจัดกระจาย
English-Thai: HOPE Dictionary
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatterbrainedadj. ไม่รอบคอบ,เลินเล่อ,ประมาท,มีจิตใจที่ไม่มุ่งมั่น
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
scatter diagramแผนภาพการกระจาย, แผนภาพแสดงการแปรผันร่วมของตัวแปรสองตัว เช่น ตัวแปร x และ y [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Scattered rain or showersฝนกระจาย [อุตุนิยมวิทยา]
Scatteringการกระเจิง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจัดกระจาย (v.) scatter See also: disperse, spread Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก Ops. เป็นระเบียบ
กระจัดกระจาย (v.) scatter See also: spread, disperse Syn. กระจัดพลัดพราย, ขจัดขจาย
กระจัดพลัดพราย (v.) scatter See also: spread, disperse, separate Syn. พลัดพราก, แตกซ่านเซ็น
ขจัดขจาย (v.) scatter See also: disperse, dispel, spread around Syn. กระจัดกระจาย, กลาดเกลื่อน, เกลื่อน, กระจาย
ขจัดพลัดพราก (v.) scatter See also: disperse, spread Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย Ops. เป็นระเบียบ
ซ่านเซ็น (v.) scatter See also: disperse, spread Syn. กระจัดกระจาย, แตกฉานซ่านเซ็น
ดาษดื่น (v.) scatter See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be found everywhere Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร
ดาษเดียร (v.) scatter See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be found everywhere Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษดื่น
เดียรดาษ (v.) scatter See also: abound, be abundant, be plentiful, be flooded with, be glutted with, be full of, can be found everywhere Syn. เกลื่อนกลาด, เกลื่อน, ดื่นดาษ, ดาษเดียร, ดาษดื่น
แตกซ่านเซ็น (v.) scatter See also: spread, disperse, separate Syn. พลัดพราก
โรย (v.) scatter See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling Syn. โปรย
หมอนอิง (n.) scatter cushion
เรี่ยราย (v.) scatter here and there See also: scattered in disorder, strew Syn. เกลื่อนกลาด
โรยหน้า (v.) scatter over See also: sprinkle on top
อีฉุยอีแฉก (adj.) scattered See also: strewn Syn. กระจัดกระจาย
เกลื่อนกลาด (adv.) scattered about See also: scattered here and there, spread all over, spread all about Syn. เกลื่อน, กลาดเกลื่อน, เกลื่อนกล่น
ระกะ (adv.) scatteredly See also: messily, disorderedly, untidy Syn. ระเกะระกะ, เกะกะ Ops. เป็นระเบียบ
ระเกะระกะ (adv.) scatteredly See also: messily, disorderedly, untidy Syn. ระกะ, เกะกะ Ops. เป็นระเบียบ
กลาดเกลื่อน (adv.) scatteringly See also: dispersedly, all over Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดื่น, เรี่ยราย Ops. เป็นที่เป็นทาง
กะหร็อมกะแหร็ม (adv.) scatteringly See also: sparsely Syn. หร็อมแหร็ม Ops. เต็ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on, help me scatter car parts on the front lawn.มาเลย มาเล่นถอดชิ้นส่วนรถยนต์ ที่สนามหญ้าหน้าบ้านกัน
Let's scatter them in the sea hereเอาไปโปรยใส่ทะเลที่นี่ดีไหม
Queen Isis' forces will scatter to the four winds.กองทัพของราชินีไอสิส จะเเตกออกเป็น 4 ทิศ
Please scatter my ashes on the wind in Uluruฉันอยากจะขอเธอสักอย่าง ช่วยเอาเถ้ากระดูกของฉัน
So all of you scatter in all directions, okay? Go.พวกนายแยกย้ายกันไปคนละทิศ เอาล่ะ ไปได้
Sure, maybe there are even flying donkeys that scatter money.ไม่ต้องกลัวหิวอีกด้วย
To scatter my father's ashes... and go back to my life and stop trying to live his.เอากระดูกพ่อผมไปลอยอังคาร กลับไปใช้ชีวิตของผมและเลิกใช้ชีวิตอย่างพ่อเสียที
You know, you can go back and scatter those ashes, but you're always gonna wonder if maybe there was something to what your father was doing if you just looked again.นายรู้มั้ย นายกลับไปโปรยอัฐิของพ่อได้ แต่นายจะสงสัยไปตลอดว่าบองที เรื่องที่พ่อนายทำมามันมีความหมาย
Well,here's the thing.I called the general manager to ask if we could scatter the ashes here,and he said absolutely not.เรื่องของเรื่องคือ ฉันโทรมาหาผู้จัดการที่นี่เพื่อถามว่า เราจะมาโปรยอัฐิที่นี่ได้ไหม แล้วเขาตอบหลับว่าไม่ได้เเน่นอน
How does Kujo intend to scatter the virus?แล้วคุโจคิดจะแพร่เชื้อไวรัสนี้ออกไปได้ยังไงไม่ทราบครับ
We thought you might wanna scatter them somewhere.เราคิดว่าเธอคงอยากจะไปโปรยที่ไหนซักที่นึง
Not after I scatter his cells across the universe.ไม่หรอกถ้าฉันทำให้เขา กระจายไปทั่วจักรวาล

scatter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
散热器[sàn rè qì, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ ㄑㄧˋ, 散热器 / 散熱器] heatsink; heat spreader; fan (computer) (lit. scatter heat device)
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分佈圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
分布图[fēn bù tú, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄊㄨˊ, 分布图 / 分布圖] scatter diagram; distribution chart; histogram
[sàn, ㄙㄢˋ, 散] adjourn; scatter
反散射[fǎn sàn shè, ㄈㄢˇ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, 反散射] backscatter
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, 七零八碎] bits and pieces; scattered fragments
[huī, ㄏㄨㄟ, 挥 / 揮] to wave; to brandish; to wipe away; to command; to conduct; to scatter; to disperse
溃兵[kuì bīng, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄧㄥ, 溃兵 / 潰兵] defeated troops; routed army; scattered soldiers
离散[lí sàn, ㄌㄧˊ ㄙㄢˋ, 离散 / 離散] discrete; scatter; disperse
[yáng, ㄧㄤˊ, 扬 / 揚] to raise; to hoist; the action of tossing or winnowing; scattering (in the wind); to flutter; to propagate
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 渫] get rid of; scatter; surname Xie
[xì, ㄒㄧˋ, 肸] giggle; scatter
狼藉[láng jí, ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 狼藉] in a mess; scattered about; in complete disorder
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
零星[líng xīng, ㄌㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, 零星] partial; fragmentary; scattered and few
辐射散射[fú shè sàn shè, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄙㄢˋ ㄕㄜˋ, 辐射散射 / 輻射散射] radiation scattering
分散[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, 分散] scatter; disperse; distribute
哩哩啦啦[lī lī lā lā, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄚ ㄌㄚ, 哩哩啦啦] scattered; intermittent; sporadic; on and off; stop and go
[pī, ㄆㄧ, 披] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out
支离破碎[zhī lí pò suì, ㄓ ㄌㄧˊ ㄆㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, 支离破碎 / 支離破碎] scattered and smashed (成语 saw)
散匪[sǎn fěi, ㄙㄢˇ ㄈㄟˇ, 散匪] scattered bandits; fig. random jottings; marginal notes
散射[sǎn shè, ㄙㄢˇ ㄕㄜˋ, 散射] scattering
散束[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, 散束] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching
散沙[sǎn shā, ㄙㄢˇ ㄕㄚ, 散沙] scattered sand; fig. lacking in cohesion or organization
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, 星罗棋布 / 星羅棋布] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
零散[líng sàn, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄢˋ, 零散] scattered
零碎[líng suì, ㄌㄧㄥˊ ㄙㄨㄟˋ, 零碎] scattered and fragmentary; scraps; odds and ends
[bō, ㄅㄛ, 播] sow; scatter; spread; broadcast; Taiwan pr. bo4
疏落[shū luò, ㄕㄨ ㄌㄨㄛˋ, 疏落] sparse; scattered
杂记[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂记 / 雜記] various notes or records; a miscellany; scattered jottings
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, 零落] withered and fallen; scattered; sporadic

scatter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り乱す;取乱す[とりみだす, torimidasu] (v5s,vt) (1) to put in disorder; to mess up; to disturb; to scatter about; (v5s,vi) (2) to be upset; to lose one's composure; to lose self-control; to go to pieces; to be shaken up; to break down; to be flustered; to blow one's cool
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
散らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P)
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
消し飛ばす[けしとばす, keshitobasu] (v5s,vt) (See 消し飛ぶ) to scatter away; to blast away; to blow away (via explosion)
零れ落ちる;こぼれ落ちる[こぼれおちる, koboreochiru] (v1,vi) to spill over and fall; to scatter (petals, leaves, etc.)
飛び去る[とびさる, tobisaru] (v5r,vi) to fly away; to flee away; to scatter
齧り散らす[かじりちらす, kajirichirasu] (v5s) to gnaw at and scatter around; to start a lot of things without finishing any
おっちょこちょい[, occhokochoi] (adj-na,n) careless person; scatterbrain; birdbrain
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion
バラバラ(P);ばらばら[, barabara (P); barabara] (adj-na,adj-no,adv,vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P)
ラマン効果[ラマンこうか, raman kouka] (n) Raman effect (of inelastic photon scattering)
レイリー散乱;レーリー散乱[レイリーさんらん(レイリー散乱);レーリーさんらん(レーリー散乱), reiri-sanran ( reiri-sanran ); re-ri-sanran ( re-ri-sanran )] (n) Rayleigh scattering
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently
吹き散らす;吹散らす;吹き散す(io)[ふきちらす, fukichirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to blow about; (2) (arch) to spread a rumor; to talk around
小幣;小麻[こぬさ, konusa] (n) (1) (arch) small purification wand; (2) (See 切麻) thinly cut hemp or paper mixed with rice (scattered as an offering to the gods)
徒桜[あだざくら, adazakura] (n) ephemeral (easily scattered) cherry blossom; fickle woman
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person
拡散[かくさん, kakusan] (n,vs,adj-no) scattering; diffusion; spread (e.g. signal across the spectrum); (P)
振り撒く;振りまく[ふりまく, furimaku] (v5k,vt) (See 愛嬌を振りまく) to scatter; to sprinkle; to lavish
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap
撒き餌[まきえ, makie] (n,vs) scattered animal feed; ground bait
撒く[まく, maku] (v5k,vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P)
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P)
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps
散らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P)
散らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P)
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
散らばら[ちらばら, chirabara] (adj-na) (1) here and there; scattered about; (vs) (2) to be scattered around
散り散り[ちりぢり, chiridiri] (adj-na,n) scattered; separated; dispersed
散り敷く[ちりしく, chirishiku] (v5k,vi) to lie scattered or strewn about
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
散乱[さんらん, sanran] (n,vs) dispersion; scattering
散在[さんざい, sanzai] (vs) to be scattered; to straggle; to be found here and there
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P)
散発[さんぱつ, sanpatsu] (n,vs) sporadic; scattering; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
散乱[さんらん, sanran] scattering

scatter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีฉุยอีแฉก[v.] (īchui-īchaē) EN: scatter FR:
อีลุ่ยฉุยแฉก[v.] (īluichuicha) EN: scatter FR:
จราย[v.] (jarāi) EN: destroy ; scatter FR:
ขจัดขจาย[v.] (khajat-khaj) EN: scatter ; disperse ; dispel ; spread around FR:
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed FR: répandre ; éparpiller ; disperser ; disséminer ; répartir
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart FR: disperser
กระจัดพลัดพราย[v.] (krajatphlat) EN: disperse ; scatter in disarray FR:
ลอยอังคาร[v. exp.] (løi angkhān) EN: scatter ashes over water ; scatter ashes over the sea FR: disperser les cendres sur l'eau
หนีกระเจิดกระเจิง[v. exp.] (nī krajoētk) EN: flee in all directions ; scatter in dissaray ; take to one's heels FR: fuir dans toutes les directions
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
แผนภาพการกระจาย[n. exp.] (phaēnphāp k) EN: scatter chart ; scattergram ; scatter diagram ; scatter graph FR:
ผังการกระจาย[n. exp.] (phang kān k) EN: scatter diagram FR:
ปราย[v.] (prāi) EN: scatter ; strew ; cast about ; sow FR:
โปรย[v.] (prōi) EN: spread ; sprinkle ; scatter ; strew ; disseminate ; shower ; distribute ; rain down FR: répandre ; éparpiller ; disséminer
รังสีกระเจิง[n. exp.] (rangsī kraj) EN: scatter radiation FR:
เรี่ยราย[v.] (rīarāi) EN: scatter here and there FR:
โรย[v.] (rōi) EN: scatter ; shower ; spread ; sprinkle ; strew ; disseminate ; fling ; pave ; dress FR: épandre ; répandre ; éparpiller ; saupoudrer ; pulvériser
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top FR:
ซ่านเซ็น[v.] (sānsen) EN: scatter ; disperse ; spread FR:
แตกกระเจิง[v. exp.] (taēk krajoē) EN: scatter wildly ; scatter chaotically FR:
เตลิด[v.] (taloēt) EN: run wild ; run helter-skelter ; disperse; scatter ; run off ; go in all directions FR: courir dans tous les sens ; se disperser ; décamper ; déguerpir ; détaler ; s'enfuir ; se sauver ; ficher le camp (fam.) ; foutre le camp (fam.)
หว่าน[v.] (wān) EN: scatter ; spread ; sprinkle ; broadcast ; distribute FR: répandre
ดาดาษ[v.] (dādāt) EN: be scattered ; teem ; abound FR:
เด๋อด๋า[adj.] (doēdā) EN: scatterbrained ; flighty FR:
ฝนกระจาย[n. exp.] (fon krajāi) EN: scattered rain FR: pluies éparses [fpl]
ฟุ้งซ่าน[adj.] (fungsān) EN: flighty ; scatter-brained FR:
จแจ้น[adj.] (jajaēn) EN: scattered FR:
การกระจัดกระจาย[n.] (kān krajatk) EN: scattering ; diffusion FR:
การกระเจิง[n.] (kān krajoēn) EN: scattering FR:
กะเรี่ยกะราด[adj.] (karīakarāt) EN: scattered FR:
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt ) EN: scattered here and there FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adv.] (karǿmkaraem) EN: scatteringly FR:
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out FR:
ขจุย[adj.] (khajui) EN: scattered ; in shreds FR:
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: forgetful of oneself ; absent-minded ; scatterbrained ; abstracted FR: perdu dans ses pensées
กลาด[adv.] (klāt) EN: scatteringly FR:
กลาดเกลื่อน[adv.] (klatkleūoen) EN: scatteringly FR:
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
เกลื่อนกลาด[adj.] (kleūoenklāt) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
เกลื่อนกล่น[adj.] (kleūoenklon) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; scattered everywhere ; flooded with FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé

scatter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regenecho {n}rain scatter
Punktwolke {f}scatter diagram
zerstreut {adj} | zerstreuter | am zerstreutestenscattered | more scattered | most scattered
Streumatrix {f}scattering matrix

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scatter
Back to top