ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superimpose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superimpose*, -superimpose-

superimpose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superimpose (vt.) วางซ้อน See also: วางทับ, วางทาบ Syn. overlay
superimpose (vt.) เพิ่มเติม See also: เพิ่ม, ใส่เติม, เสริม Syn. add, heap on, pile on
superimpose on (phrv.) เสริมบน See also: เติมแต่งบน, เพิ่มใน
superimpose on (phrv.) บังคับให้ยอมรับความคิด (บางอย่าง) เพิ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
superimpose(ซูเพออิมโพซ') vt. เพิ่ม,ใส่,เสริม,เติม., See also: superimposition n.
English-Thai: Nontri Dictionary
superimpose(vt) เติม,เพิ่ม,ใส่,วางซ้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
superimposeซ้อนทับสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ้อนทับ (v.) be superimposed See also: be overlapped
ระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด
ระเนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll superimpose it over this one.ฉันกำลังจะเน้นให้ชัดเจนเปรียบเทียบกับอันนี้
But once we superimpose weather patterns for the past 10 years and then extrapolate...นี่เป็นครั้งเดียวในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ที่เราจะกะเกณฑ์สภาพดินฟ้าอากาศได้ ...และนี่ มันสุดขั้วเลยเชียว
When we superimpose the patterns of those three small drums, we'll see that they're not quite exactly the same.เมื่อเราเติมรูปแบบของทั้งสามกลอง ขนาดเล็ก เราจะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ค่อนข้าง ตรงเดียวกัน
He may have an overly developed sense of morality and feels the need to superimpose this on others.เขาอาจจะมีความรู้สึกด้านมโนธรรมมากเกินไป และรู้สึกว่าต้องการจะให้คนอื่นมีมันด้วย อันซับจะยิงเหยื่อตรงไหนก็ได้
Past, present and future are superimposed, and cross.อดีต,ปัจจุบัน,อนาคต จะมาทาบทับกัน และสามารถข้ามไปมาได้

superimpose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P)

superimpose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้อน[v.] (søn) EN: overlap ; pile up ; superimpose ; lay on top of sth FR: superposer ; recouvrir
ซ้อนทับ[v. exp.] (søn thap) EN: superimpose ; superpose FR: superposer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superimpose
Back to top